c Thanh Cha quan tam

viec chuan b Ngay Quoc te Gii tre 2023

 

c Thanh Cha quan tam viec chuan b Ngay Quoc te Gii tre 2023.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 8-09-2020) -c Thanh Cha quan tam en cac hoat ong cho viec chuan b Ngay Quoc te Gii tre 2023. c cha Americo Aguiar, Giam muc Phu ta Tong Giao phan Lisbon va cung la trng ban to chc Ngay Quoc te Gii tre Lisbon nam 2023, a cho biet nh tren sau cuoc gap c Thanh Cha tai buoi tiep kien chung hang tuan th T 02 thang 9 nam 2020.

Cac hoat ong chuan b cho Ngay Quoc te Gii tre tai Lisbon c thc hien tr lai vao th Bay 05 thang 9 nam 2020. Theo c cha Americo Aguiar, c Thanh Cha Phanxico van ang am tham va vui mng doi theo viec chuan b Ngay Gii tre The gii nay. Ngai nhan thc c tam quan trong cua viec chuan b cho Ngay Quoc te Gii tre va cung nhac nh moi ngi ng quen chieu kch tnh lien i trong s kien nay.

Ngay Quoc te Gii tre Lisbon ban au d kien se dien ra vao nam 2022 nhng a b hoan lai mot nam do ai dch Covid-19. Viec chuyen giao cac bieu tng cua Ngay Quoc te Gii tre gom Thanh gia va anh c Me cho gii tre Bo ao Nha cung b hoan lai.

Chuyen giao cac bieu tng thng c to chc vao Chua nhat Le La, Ngay Gii tre cua Giao phan, tai Quang trng Thanh Phero. Mot phai oan gom nhng ngi tre t quoc gia to chc Ngay Quoc te Gii tre lan trc trao Thanh gia va anh c Me cho cac ban tre cua quoc gia se to chc Ngay Quoc te Gii tre tiep theo. Ngay Quoc te Gii tre gan ay nhat c to chc tai Panama vao nam 2019, v the cac ban tre cua Panama se trao hai bieu tng cho cac ban tre Bo ao Nha vao Le La nam nay, nhng v ai dch nen viec chuyen giao a b hoan lai.

Hien tai, viec chuyen giao d kien se c thc hien vao ngay 22 thang 11 nam 2020, Le Chua Kito Vua. Tuy nhien, c cha Aguiar nhan manh rang moi s phu thuoc vao tnh hnh ai dch, v "sc khoe va cuoc song cua nhng ngi tham gia Ngay Quoc te Gii tre la ieu u tien".

c Tong Giam muc Aguiar bay to hy vong s kien Lisbon thc s "phu hp vi loi song, cach cam nhan va ngon ng cua gii tre", e ho co the la nhng nhan vat chnh thc s cua s kien.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page