ai dien Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc

chong bom chum

 

ai dien Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc chong bom chum.

G. Tran c Anh, O.P.

Geneve (RVA News 07-09-2020) - Quan sat vien thng trc cua Toa Thanh canh cac to chc Lien Hiep Quoc Geneve, Thuy S, c Tong giam muc Ivan Jurkovic, keu goi cac nc bai tr viec s dung bom chum: ay la mot s e doa sinh mang dan chung va la mot can tr s phat trien xa hoi kinh te cua nhng vung b xung ot.

c Tong giam muc Jurkovic a ra li keu goi tren ay, hom 4 thang 9 nam 2020, tai khoa hop th hai e chuan b hoi ngh lan th hai, duyet lai hiep c ve bom chum. Hiep c nay quen goi la "Hiep c Oslo" cam s dung, lu tr, san xuat va chuyen nhng cac loai vo kh chum va buoc phai pha huy cac kho vo kh nay".

c Tong giam muc Jurkovic nhan xet rang t khi Hiep c Oslo bat au co hieu lc, a co nhng tien bo quan trong, va tao nen mot s khac biet thc s tren the gii, nhat la oi vi cac nan nhan, va trong viec phong nga cac loai vo kh nay, ong thi tang cng moi lien he gia viec giai giap va phat trien.

Tuy nhien, v ai dien Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc nhan manh rang can e y nhieu hn ti cac nguyen tac va cac muc tieu c ch ro trong hiep nh, o la "at con ngi, ac biet la cac nan nhan, trung tam moi quan tam, tap trung vao viec phong nga va giao duc hoa bnh, khong tranh ne trach nhiem va thay vao o, e ra nhng bien phap cu the e thc thi nhng ngha vu trong hiep c, danh ngan khoan can thiet e at ti nhng g hiep c a qui nh.

Hiep c cam bom chum khi s t Oslo, Na Uy, hoi thang Hai nam 2007, roi c chap nhan ngay 30 thang 5 nam 2008, trong hoi ngh tai Dublin, va bat au co hieu lc t ngay 1 thang 8 nam 2010. Cho en nay a co 108 quoc gia phe chuan hiep c, nhng trong o khong co cac nc san xuat va s dung loai bom nay nhieu nhat, o la My, Nga, Trung Quoc, An o, Pakistan va Brazil.

(Vatican News 4-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page