Nhan nh cua Toa Thanh

ve nhng khuyen ngh cua Uy ban Hoang gia Uc

 

Nhan nh cua Toa Thanh ve nhng khuyen ngh cua Uy ban Hoang gia Uc.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 5-09-2020) - Cac giam muc cua Uc a bnh luan ve nhng nhan nh cua Toa Thanh ve cac khuyen ngh cua Uy ban Hoang gia Uc trong cac ng pho cua the che oi vi nan lam dung tnh duc tre em.

Mot thong cao truyen thong c cong bo tren trang web cua Hoi ong giam muc Uc giai thch rang "Uy ban Hoang gia e ngh Hoi ong Giam muc cung vi Toa thanh nhan nh ve nhng khuyen ngh o, bi v chung lien quan en luat phap hoac thong le cua Giao hoi pho quat".

80 khuyen ngh

Trong so 80 khuyen ngh do Uy ban Hoang gia e xuat, 47 e xuat c chap nhan, 1 e ngh khong c chap nhan, 13 e xuat a c chuyen cho Toa thanh, 1 e xuat ang c xem xet them, 5 e xuat c chap nhan ve nguyen tac, 12 e ngh c ung ho va 1 e ngh c ung ho ve nguyen tac.

Phan hoi cua Toa Thanh cung cho biet cac khuyen ngh c chap nhan hoac c ung ho a c thc hien nh the nao, ong thi cac to chc cua Giao hoi se tuan thu bat ky luat nao trong tng lai hoac cac tieu chuan ang c phat trien bi Hoi Tieu chuan Chuyen nghiep Cong giao.

Cac nhan nh cua Toa Thanh

Cac nhan nh cua Toa Thanh va c cong bo tren trang cua Uy ban Hoang gia va ca tren trang web cua Hoi ong Giam muc, nhac lai cam ket cua Toa thanh trong viec bao ve tre em, cung nh mong muon "danh moi no lc cong tac vi cac c quan dan s e theo uoi moi con ng nham cham dt tai hoa lam dung tnh duc".

Thong cao truyen thong lu y, "c Hong y Quoc vu khanh Toa Thanh Pietro Parolin xac nhan rang cac khuyen ngh, va toan bo bao cao cuoi cung cua Uy ban Hoang gia, a c mot so giao chc cua Vatican nghien cu ky lng".

Phan hoi cua Toa thanh noi rang "vi s dan than, Toa thanh va cac Giao phan, Hoi ong Giam muc va dong tu chap nhan mot loat cac bien phap, c hoach nh e am bao hanh ong thch hp cho nhng trng hp nh vay, ke ca theo giao luat, cung nh khuyen khch hp tac vi cac c quan dan s, ca trong nc va quoc te".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page