Cuoc gap g "Nen kinh te Phanxico"

se c to chc online

 

Cuoc gap g "Nen kinh te Phanxico" se c to chc online.

Hong Thuy

Assisi (Vatican News 5-09-2020) - "Nen kinh te Phanxico", cuoc gap g vi cac nha kinh te tre ma c Thanh Cha muon, c xac nhan va se c to chc online t ngay 19 en ngay 21 thang 11 nam 2020.

Trc tnh trang khan cap ve sc khoe tren the gii do Covid-19 gay ra, ban to chc a quyet nh to chc s kien quoc te nay theo cach hoan toan trc tuyen, vi cac lien ket trc tiep va phat trc tuyen vi tat ca nhng ngi ghi danh va dien gia. Ban to chc cung xac nhan c Thanh Cha Phanxico cung tham d cuoc hop trc tuyen.

Cuoc hop tiep theo, di hnh thc trc tiep, cung se c to chc tai Assisi, va c len ke hoach vao mua thu nam 2021, khi ieu kien y te cho phep tat ca moi ngi eu co the tham gia.

Viec to chc s kien "Nen kinh te Phanxico" nam 2020 trc tuyen se cho phep tat ca cac ban tre ang ky tham gia cuoc hop trong ieu kien nh nhau, c chia se kinh nghiem, cong viec, e xuat va nhng phan anh thu c trong nhng thang gan ay tai 12 ngoi lang. Uy ban ang lam viec e thc hien mot chng trnh sang tao, co the tham gia va co tnh toan cau nham bao ton cac yeu to ac biet cua "Nen kinh te Phanxico" nh lam viec nhom, cac phien hop toan the va song song vi cac dien gia chnh, linh ao Phanxico, bieu dien nghe thuat, trien lam, lam phong phu them cac c hoi va ngon ng ma phng tien ky thuat so cung cap.

"Nen kinh te Phanxico" la mot phong trao cua nhng ngi tre tuoi vi gng mat, ca tnh, y tng lan truyen va song tren khap the gii v mot nen kinh te cong bang, bao gom va ben vng hn, ong thi thoi hon cho nen kinh te cua tng lai. The gii can s sang tao va tnh yeu thng cua nhng ngi tham d, nh nhng nghe nhan cua tng lai, ang det nen "Nen kinh te Phanxico", gia cai a va cha. (CSR_6379_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page