c Thanh Cha keu goi

an chay cau nguyen cho Libang

vao ngay 4 thang 9 nam 2020

 

c Thanh Cha keu goi an chay cau nguyen cho Libang vao ngay 4 thang 9 nam 2020.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 3-09-2020) - Vao cuoi buoi tiep kien chung sang th T ngay 2 thang 9 nam 2020, c Thanh Cha a ra li keu goi hoa bnh va hoa hp cho Li-bang va xin moi ngi tren the gii danh ngay 4 thang 9 nam 2020 cau nguyen cho nc nay.

Nhac lai li thanh Gioan Phao-lo II, c Thanh Cha ca ngi Li-bang: "Trong hn 100 nam, Li-bang a la mot at nc cua niem hy vong. Ngay ca trong nhng thi ky en toi nhat cua lch s, ngi dan Li-bang van gi niem tin vao Chua va chng to kha nang bien vung at cua ho tr thanh mot ni khoan dung, ton trong va chung song oc nhat trong khu vc." Do o, "v li ch cua chnh nc nay va cua the gii, chung ta khong the e di san nay b mat i".

Keu goi ngi dan Li-bang tiep tuc hy vong

c Thanh Cha khuyen khch ngi dan Li-bang tiep tuc hy vong va tm c sc manh va nang lng can thiet e tai khi hanh. Ngai keu cac chnh tr gia, cac lanh ao ton giao, dan than trong viec tai thiet va bo qua cac li ch ca nhan va quan tam en ch chung va tng lai cua quoc gia. Ngai tai keu goi cong ong quoc te ho tr Li-bang nhng khong can thiep vao cac cang thang trong vung.

Ngay toan the gii an chay cau nguyen cho Li-bang

ac biet, c Thanh Cha keu goi cac muc t, giam muc, linh muc, tu s va giao dan tiep tuc ong hanh vi cac tn hu, ong thi xin cac giam muc va linh muc co long nhiet thanh tong o, ngheo kho, va song tnh huynh e, la ngi kien tao s ong thuan, gap g, bao am cho Ki-to giao tiep tuc hien dien va ong gop cho at nc Li-bang, cho the gii A rap va toan vung trong tinh than huynh e gia cac truyen thong ton giao Li-bang. V ly do nay, c Thanh Cha mi goi tat ca c hanh mot ngay hoan vu cau nguyen va an chay v Li-bang vao th Sau ngay 4 thang 9 nam 2020.

Gi ai dien en Li-bang

c Thanh Cha noi rang ngai co y nh gi mot ai dien cua ngai, c Hong y Quoc vu khanh, en Li-bang vao ngay nay e ong hanh vi ngi dan. ai dien cua c Thanh Cha se en e bay to s gan gui va lien i vi Li-bang. c Thanh Cha mi goi cau nguyen cho Li-bang va cho thu o Beirut. Ngai cung mi goi cac anh ch em thuoc cac he phai va truyen thong ton giao khac tham gia sang kien theo cach thch hp.

Pho thac cho c Me Harissa

Cuoi cung, c Thanh Cha pho thac cho c Me Harissa nhng lo au va hy vong cua chung ta. Xin Me cau bau e X s cua nhng cay tuyet tung co the sinh soi nay n va lan toa hng thm chung song khap vung Trung ong. (CSR_6304_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page