Bo giao duc Hoa Ky tuyen bo rang:

Cac trng t phai c giup ong eu

 

Bo giao duc Hoa Ky tuyen bo rang: Cac trng t phai c giup ong eu.

G. Tran c Anh, O.P.

Washington (RVA News 29-06-2020) - Bo giao duc Hoa Ky tuyen bo rang Quy lien bang tr giup cac trng t, b thiet hai v coronavirus, phai c phan phoi cong bang.

Cac gii hu trach va phu huynh cac hoc sinh trng t, trong o co cac trng Cong giao tai My, lo au se b gat ra ngoai, khong c hng s tr giup lien bang ve ai dch. Hn 100 trng t a loan bao ho se khong m lai trng na va hang tram trng khac cung gap so phan tng t.

Hom 25 thang 6 nam 2020, ba Bo trng giao duc My Betsy DeVos tuyen bo rang: "Khong co ieu g trong ao luat do Quoc hoi thong qua, cho phep cac quan huyen ky th oi vi cac tre em va giao chc, v ho thuoc cac trng t. Luat ve van e nay (CARES Act) la mot qui nh ac biet nham mu ch cho tat ca cac hoc sinh va giao chc My, cung nh cac gia nh b thng ton v coronavirus".

Luat d tru danh 13 ty My kim e tr giup cac trng hoc My. Ba DeVos cung noi rang cac c quan giao duc a phng, co nhiem vu phan phoi ngan khoan lien bang, phai cung cap cong bang cac dch vu cho cac hoc sinh va giao duc cac trng t, theo cac qui nh cua chnh phu ve ngan khoan tr giup cac trng tieu hoc va trung hoc, b thng ton v ai dch.

(CNA 26-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page