Cac giam muc Scotland bat man

v chnh phu tiep tuc cam le

 

Cac giam muc Scotland bat man v chnh phu tiep tuc cam le.

G. Tran c Anh, O.P.

Scotland (RVA News 29-06-2020) - Cac giam muc x Scotland bay to bat man va bc xuc v chnh phu nc nay, ban au co ve ong y cho m lai cac le nghi ton giao co giao dan tham d, nhng roi lai oi y va ch cho cac quan bia quan ru, quan an, rap xine c m lai t ngay 15 thang 7 nam 2020.

Cac thanh ng ch c m lai, vi le nghi ton giao co giao dan tham d, ke t ngay 23 thang 7 nam 2020.

Trong thong bao, cong bo hom 26 thang 6 nam 2020, sau giam muc cung vi hai v tong giam muc Cong giao Scotland, noi rang: "Quyet nh tren ay cua chnh phu lam cho chung toi rat bat man va ay nghi ng. Ngay t au thi ky gii nghiem, Giao hoi Cong giao a cong tac vi chnh phu. Cach ay hn ba tuan, cac giam muc cung a trnh bay cac phng thc chnh xac e kiem soat virus va dan dan m lai cac buoi le ton giao, ma khong b pha chnh quyen a ra van nan nao. Viec m lai cac nha th e tn hu cau nguyen rieng, ke t th Hai 22 thang 6 nam 2020 a giup chung toi xac nh tat ca nhng bien phap can thiet e bao am an ninh y te. V the, tr hoan them viec m lai cac buoi phung vu chung, dng nh la mot quyet nh khong bien minh c. Hoi ong Giam muc se thong bao quan iem nay cho chnh phu Scotland cang sm cang tot". Cung nh tai Anh quoc, cac thanh ng tai Scotland b ong t ngay 23 thang 3 nam 2020. Hoi thang Nam nam 2020, cac giam muc a bat au mot nhom lam viec e cong tac vi chnh phu ve viec chuan b m lai cac thanh ng.

(Sir 27-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page