Cac Kito hu c

chuan b Tuan le lien van hoa

 

Cac Kito hu c chuan b Tuan le lien van hoa.

Ngoc Yen

Limburg (Vatican News 22-05-2020) - Trong nhng ngay nay, cac Kito hu c ang chuan b cho nhng hoat ong cua Tuan le lien van hoa. Tat ca hy vong ngay t nhng bc chuan b se mang lai mot tn hieu manh me ve tinh than chung, ac biet trong thi iem kho khan hien nay.

ieu nay a c khang nh trong mot tuyen bo chung cua c cha Georg Batzing, Giam muc Limburg, chu tch Hoi ong Giam muc c; Giam muc Heinrich Bedford-Strohm, chu tch Hoi ong Giao hoi Tin lanh c va c TGM Augustinos, chu tch Hoi ong Giam muc Chnh thong c. Vi tuyen bo chung nay, cac v lanh ao cac Giao hoi trnh bay sang kien cho chng trnh t ngay 27 thang 9 en 04 thang 10 nam 2020 vi chu e "Song vi nhau, cung nhau phat trien".

Khoang 5,000 s kien rieng le c len ke hoach trong hn 500 thanh pho va o th c. Nhan thc c cac van e nay sinh t ai dch covid-19, cac Giam muc mi goi cac nha to chc Tuan le lien van hoa lan th 45 hanh ong "vi nhieu sang tao". Theo cac Giam muc, ai dch a lam thay oi cuoc song cua moi ngi tren toan the gii. Nhng anh hng trc tiep cua s lay lan virus va cac bien phap bao ve at ra nhng thach thc ln cho tat ca va lien tuc oi hoi nhng can nhac va quyet nh mi cach can than trong ieu kien khong on nh.

Trong tai lieu, c cha Batzing, Giam muc BedfordStrohm va chu tch Hoi ong Giam muc Chnh thong c cung nhac lai rang, nam nay ky niem 70 nam Cong c Chau Au ve Nhan quyen (Cedu); mot Cong c a c Hoi ong Chau Au thong qua vao nam 1950, nham bao ve cac quyen con ngi va cac quyen t do c ban luc a. Ban au, ch co 14 quoc gia ky Cong c, nhng bay gi tat ca 47 quoc gia thanh vien cua Hoi ong Chau Au a thc hien bc nay. Ba Giam muc lu y: "ay la mot sang kien thanh cong".

Tuy nhien, cac Giam muc cung nhan nh rang, hien nay chau Au quyen con ngi va cac quyen t do c ban van con b can tr va van cha c cho la ieu hien nhien. Cac v lanh ao Kito noi: "Khong the chap nhan co nhieu ni chau Au, viec bao ve ngi t nan ang b suy yeu trong nhieu thang qua. Dng nh chung ta quen rang quyen con ngi va cac quyen t do c ban c ap dung cho tat ca moi ngi, bat ke nguon goc cua ho la g. Do o, that xau ho khi nhng ngi bao ve quyen cua ngi t nan va nhan quyen b vu khong, e doa va tan cong".

Cac b lanh ao nhac lai trach nhiem cua moi ngi lien quan en nhng au kho cua nhng ngi song ke ben; ong thi bay to long biet n en tat ca nhng ai tch cc tham gia giai cu va bao ve nhng ngi chay tron khoi au kho va chien tranh, bao lc va tham hoa kh hau.

ap ng li keu goi, cho ti thi iem nay, c, a co hn 140 thanh pho cho biet a san sang on tiep ngi t nan va la "ni tru an an toan". (Osservatore Romano 20/5/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page