Giao hoi Y c hanh Ngay tng nh

cac nha truyen giao t ao

 

Giao hoi Y c hanh Ngay tng nh cac nha truyen giao t ao.

Ngoc Yen

Roma (Vatican News 24-03-2020) - Hom th Ba 24 thang 03 nam 2020, Giao hoi Y c hanh Ngay cau nguyen va an chay tng nh cac nha truyen giao t ao.

Phong trao gii tre truyen giao thuoc Cac Hoi Giao hoang Truyen giao Y a chon ngay nay e c hanh hang nam "Ngay cau nguyen va an chay tng nh cac v t ao" va nam nay la lan c hanh th 28.

Ngay 24 thang 3 c chon v la ngay c cha Oscar Arnulfo Romero, Tong Giam muc San Salvador b giet vao nam 1980. c Tong Giam muc b giet trong khi ngai ang c hanh Thanh le; c phong a thanh ngay 23 thang 5 nam 2015 va c c Giao hoang Phanxico phong thanh vao ngay 14 thang 10 nam 2018.

Nhan ky niem 40 nam c cha Oscar Arnulfo Romero t ao, Hoi ong Giam muc El Salvador a tuyen bo nam nay la "Nam Thanh cua cac v t ao", tng nh cac v t ao quoc gia: cha Ruilio Grande, c cha Oscar Arnulfo Romero, cha Cosme Spessotto. Tuy nhien, do ai dch virus corona cac Giam muc phai nh ch tat ca cac c hanh va cac cuoc gap g, nh ang dien ra nhieu quoc gia tren the gii, v vay Ngay nay cua nam 2020 se khong co cac sang kien cong cong.

Theo thong tin cua ong Giovanni Rocca, Th ky quoc gia cua Phong trao gii tre truyen giao, khau hieu cua Ngay nay 2020 la "Nhng ngi yeu thng va nhng ngi song". ay la mot s iep mang hai y ngha: Trc het, s iep mo ta nhng ngi yeu men Thien Chua Cha va cac thu tao cua Ngai cach say me, a danh tron thi gian e cham soc thu tao. Ho la nhng ngi lam vn ch thc cho Vng quoc, say men The gii mnh ang song. Y ngha th hai la mot menh lenh, la di san ma cac v t ao a nhan c t ni Thien Chua va truyen lai cho chung ta hom nay. Ch nhng ngi yeu men nong nan mi san sang t bo nhng g khong can thiet e on lay thc chat cuoc song. Li ha nay khong ch la niem hy vong cho tng lai ma tren het la s am bao cho hien tai".

V the, mot li mi c a ra trong ngay nay: "Chung ta xac tn rang moi chung ta la mot ngi th trong vn nho cua Chua. Chung ta cung cau nguyen va an chay e tng nh cac anh ch em, nhng ngi a hien dang cuoc song. Va chung ta hay tiep tuc tr thanh 'nhng ngi yeu thng va nhng ngi song'". (Fides 23/03/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page