Nhan nh cua Toa Thanh

ve Tong Huan Querida Amazonia

(Amazon Than Yeu)

 

Nhan nh cua Toa Thanh ve Tong Huan Querida Amazonia (Amazon Than Yeu).

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 12-02-2020) - Vi ta e "'Cac Giac M V ai' cua c Giao Hoang Phanxico Cho Vung Amazon", Giam oc Xa luan cua Toa Thanh, Andrea Tornielli, a tom tat tong huan mi nhat cua c Phanxico, Querida Amazonia (Amazon Than Yeu), trong may bieu thc ngan gon sau ay: "T duy cua c Giao Hoang Phanxico ve vung nay: nhng bc tien cu the hng ti mot nen sinh thai nhan ban lay ngi ngheo lam quan tam suy xet, hng ti viec anh gia cao cac nen van hoa a phng, va hng ti mot Giao Hoi truyen giao vi khuon mat Amazon".

Bai xa luan viet tiep:

"Cac giac m la ni u tuyen e tm s that... Nhieu lan, chnh Thien Chua quyet nh len tieng qua cac giac m". o la li le cua c Giao Hoang Phanxico noi trong mot bai giang le tai Nha Thanh Macta hoi thang 12 nam 2018. Ngai co y noi en Thanh Giuse. Thanh nhan la mot con ngi tham lang va cu the, ngi co the giup chung ta hieu t duy cua c Giao Hoang Phanxico ve vung Amazon phat bieu trong Tong Huan Hau Thng Hoi ong. Ban van nay c viet nh mot bc th tnh trong o khong nhng cha rat nhieu trch dan ay chat th ma con la nhng bi kch hang ngay cua khu vc. Tai sao Giam muc Roma muon gan gia tr pho quat cho mot Thng hoi ong von ch tap chu vao mot khu vc a ly ac thu? Amazon va nh menh cua no co lien quan g en chung ta?

Chung ta tm c cau tra li nh lt qua cac trang cua Tong huan. Cau tra li ro rang nhat la moi th eu c noi ket qua lai vi nhau: thc vay, s can bang cua hanh tinh chung ta phu thuoc vao tnh trang sc khoe cua Amazon. V s cham soc oi vi nhng ngi song o va oi vi he sinh thai khong the tach ri nhau, chung ta khong nen dng dng trc viec pha huy s thnh vng cua cac dan toc song o, cung nh nen van hoa cua ngi dan ban a, s tan pha hay cac chnh sach lien quan en cac nganh cong nghiep khai thac ang tan pha rng gia.

Nhng co mot yeu to pho quat khac ve khu vc Amazon. Mot cach nao o, tnh nang ong t bieu lo o d ng nhieu thach o von a go ca chung ta: cac hau qua cua nen kinh te hoan cau hoa va he thong tai chnh ngay cang kem ben vng oi vi rat nhieu ngi cung nh moi trng; s cung ton tai cua cac dan toc va cac nen van hoa von rat khac nhau; di dan; s can thiet phai quan tam en sang the ang co nguy c b ton thng khong the nao cha chay c.

Querida Amazonia (Amazon Than Yeu), ngi ma bc th tnh cua c Giao Hoang Phanxico c ngo vi, trc nhat, ai dien cho mot thach o oi vi Giao hoi von c keu goi tm ra nhng neo ng mi e truyen giang Tin Mng, cong bo tam iem cua s iep Kito giao, tc giao ly s truyen (kerygma), mot giao ly lam cho Thien Chua ay long thng xot hien dien, ang yeu the gian en noi a hy sinh Con cua Ngi tren thap gia. Nhan loai vung Amazon khong phai la can benh can c chien au e cham soc moi trng. Cac dan toc nguyen thuy cua khu vc Amazon, cac nen van hoa va truyen thong cua ho, can c bao ton. Nhng ho cung co quyen trong viec cong bo Tin Mng. Ho khong b loai ra khoi s vu, khoi s cham soc muc vu cua mot Giao hoi, tng c ai dien bi rat nhieu nha truyen giao thi trc, khuon mat cua ho b chay nang, nhng ngi co kha nang ngay nay qua ngay no vt ca no vi muc ch duy nhat la gap g cac nhom nho ngi ta e mang en s du dang cua Thien Chua cung vi s ui an hoi sinh cua cac B tch cua Ngi.

Tong huan cua c Giao Hoang Phanxico the hien mot t duy nham thay the cac cong kch co tnh bien chng ket cuc a trnh bay Thng hoi ong nh mot cuoc trng cau dan y ve kha the phong chc cho nhng ngi an ong a ket hon. Chu e nay a c thao luan trong mot thi gian dai va co the tiep tuc c thao luan trong tng lai v, "s tiet duc hoan toan va vnh vien" von la "ieu khong c oi hoi bi chnh ban chat chc linh muc", nh Cong ong Chung Vatican th hai a qua quyet. Ve nhng van e nh the, Ngi ke v Thanh Phero, sau khi cau nguyen va suy t, a quyet nh tra li khong phai bang cach thay trc nhng thay oi hoac nhng kha the ngoai le khac oi vi nhng ieu a c d lieu bi ky luat giao hoi hien nay, nhng bang cach yeu cau lay nhng ieu chu yeu lam khi iem. Ngai yeu cau chung ta hay bat au mot lan na vi mot c tin soi noi va nhap than, vi mot a truyen giao oi mi bat nguon t n thanh biet danh cho cho Thien Chua hanh ong thay v cac chien lc tiep th hoac cac ky thuat truyen thong ch da tren nhng ngi gay anh hng (influencers) ton giao.

"Amazon Than Yeu" mi goi "mot viec suy ngh lai ay chuyen biet va dung cam", cua cac c quan Giao hoi a phng va cac tha tac vu trong giao hoi. No yeu cau toan bo Giao Hoi Cong Giao nhan trach nhiem cua mnh, san sang tiep nhan lam cua mnh cac vet thng cua cac dan toc Amazon va cac kho cc cua nhng cong ong b tc mat viec c hanh B tch Thanh The Chua Nhat; ap ng mot cach quang ai bang cach gi nhng nha truyen giao mi biet anh gia cao moi hong n cua Chua Thanh Than; tap chu trc het vao cac viec phuc vu mi, va cac tha tac vu on nh, khong thu phong nhng c cong nhan, co the c uy thac cho hang ngu giao dan, nam gii va n gii. ac biet nhan manh en s ong gop khong the thay the cua phu n, c Giao Hoang Phanxico nhac nh rang, vung Amazon, c tin a c truyen ti va duy tr song ong nh s hien dien cua nhng ngi an ba "manh me va quang ai, du khong mot linh muc nao i theo con ng cua ho".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page