Bai noi chuyen cua c Phanxico

trong buoi tiep kien Uy Ban Than Hoc Quoc Te:

Cau noi than hoc va huan quyen

 

Bai noi chuyen cua c Phanxico trong buoi tiep kien Uy Ban Than Hoc Quoc Te: Cau noi than hoc va huan quyen.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 30-11-2019) - Theo tin Zenit, ngay 29 thang 11 nam 2019, c Phanxico a tiep kien Uy Ban Than Hoc Quoc Te, nhan dp Uy Ban mng 50 thanh lap. Dp nay, ngai chuc mng Uy Ban va goi ho la cau noi than hoc vi huan quyen.

Goi nh the la goi theo v tien nhiem, c Benecto XVI: "Nh c Benecto XVI a nhac nh trong thong iep cua ngai, Uy Ban c Thanh Phaolo VI khai mac nh la thanh qua cua Cong ong Vatican II, e tao nen cau noi gia than hoc va Huan quyen".

Ngai cho rang "Ngay t au, cac nha than hoc loi lac a la thanh vien, ong gop hu hieu cho muc tieu nay. ieu nay c chng thc bang so lng o so cac van kien ban hanh: 29 van kien, tat ca eu la nhng iem tham chieu e ao tao va suy t than hoc".

c Giao Hoang ghi nhan Uy Ban a cong bo hai van kien quan trong trong vong 5 nam qua:

- Van kien th nhat cung ng mot soi sang than hoc ve tnh ong ngh (synodality) trong i song va s menh cua Giao Hoi.

- Van kien th hai e ngh mot viec bien phan cac loi giai thch khac nhau ve t do ton giao ngay nay.

c Giao Hoang nhan manh rang cac nha than hoc phai "tien qua ben kia" e x ly nhng van e khong ro rang. Tuy nhien, ho "phai cung ng cho dan Chua chat the vng chac cua c tin, ch ng nuoi dng dan Chua bang nhng van e ang ban cai".

Sau ay la ban dch Viet ng toan van bai noi chuyen cua c Phanxico:

Anh ch em than men, xin chao anh ch em buoi sang!

Toi rat vui c gap anh ch em va toi cam n v chu tch cua anh ch em, c Hong Y Ladaria, v nhng li ngai a ngo vi toi thay mat anh ch em. Anh ch em a en luc ket thuc ky th chn cua moi 5 nam lam viec anh ch em, nhng tren het la le ky niem quan trong, ky niem 50 nam thanh lap Uy ban: nam mi nam phuc vu Giao hoi. Toi chuc mng anh ch em ve Nam Thanh nay, cho phep anh ch em tao ra mot ky c biet n oi vi lch s cua anh ch em.

Nh c Benecto XVI a nhac nh trong thong iep cua ngai, Uy ban a c Thanh Phaolo VI khai mac nh mot thanh qua cua Cong ong Vatican II, e tao ra mot cau noi mi gia than hoc va Huan quyen. Ngay t au, cac nha than hoc noi tieng a la thanh vien, ong gop hu hieu cho muc ch nay. ieu nay c chng thc bi so lng o so cac tai lieu c ban hanh: hai mi chn ban van, tat ca eu la cac iem tham chieu cho viec ao tao va suy t than hoc. Trong nam nam qua, anh ch em a tao ra hai van kien co lien quan. Van kien au tien cung cap mot soi sang than hoc cho tnh ong ngh trong i song va s menh cua Giao hoi (1). Anh ch em a chng to thc hanh ong bo, co tnh truyen thong nhng luon luon can c oi mi, a c thi hanh ra sao trong lch s cua dan Chua ang l hanh, cua Giao hoi nh mot mau nhiem hiep thong, trong hnh anh hiep thong Ba Ngoi. Nh anh ch em biet, chu e nay rat than thiet oi vi trai tim toi: ong ngh la mot phong cach, la bc i vi nhau, va o la nhng g Chua mong i ni Giao hoi trong thien nien ky th ba. Va v ieu nay toi cam n anh ch em v van kien cua anh ch em v ngay nay ngi ta ngh rang tnh ong ngh la nam tay nhau va bat au mot cuoc hanh trnh, mng vui vi ngi tre, hoac thc hien mot cuoc tham do y kien: "ban ngh g ve chc linh muc cho phu n?". o hau het la nhng g ngi ta ang lam, khong phai sao? Tnh ong ngh la mot cuoc hanh trnh cua giao hoi co linh hon, o la Chua Thanh Than. Khong co Chua Thanh Than, khong co s ong ngh. Va anh ch em a lam mot cong viec tot e giup trong viec nay. Cam n anh ch em.

Van kien th hai e ngh viec bien phan cac cach giai thch khac nhau ve t do ton giao ngay nay. Neu mot mat co nhng ngi van con ngan chan hoac cong khai chong lai no, tc i quyen khon sanh cua con ngi, th mat khac, nh anh ch em a nhan manh, y niem ve mot Nha nc "trung lap ve ao c" ang c pho bien, mot y niem, trong tnh linh ong ham ho, cung co nguy c dan en viec bat chnh ay cac ton giao sang ben le i song dan s gay bat li cho li ch chung. Mot lan na ay la di san cua Phong trao Anh sang trong phien ban mi cua no. Thanh thc ton trong t do ton giao, c vun ap trong mot cuoc oi thoai sinh hoa trai gia Nha nc va cac ton giao, va gia chnh cac ton giao vi nhau, ngc lai, la mot ong gop to ln cho li ch cua moi ngi va cho hoa bnh. Ngoai hai lnh vc nay, anh ch em a suy t ve tnh b tch nh c cau tao thanh cuoc gap g gia Thien Chua va con ngi, neu bat s can thiet phai vt qua cac hnh thc tach biet khac nhau gia c tin va i song b tch.

Cong viec va cach thc c no thc hien tng ng vi y nh ma nam mi nam trc a ieu hng viec thanh lap ra Uy ban. Theo e ngh cua phien hop au tien cua Thng hoi ong giam muc, Thanh Phaolo VI muon m rong s cong tac hu hieu gia Huan quyen va cac nha than hoc, mot viec von anh dau cac phien hop cua Cong ong. Ngai cung muon s a dang trong cac nen van hoa va kinh nghiem giao hoi lam phong phu them s menh c Toa Thanh uy thac cho Bo Giao ly c tin. That vay, vi t cach la nhng nha than hoc t nhieu boi canh va mien vung khac nhau, anh ch em la nhng ngi trung gian gia c tin va cac nen van hoa, va bang cach nay, anh ch em tham gia vao s menh thiet yeu cua Giao hoi: o la truyen giang tin mng. Anh ch em co s menh san sinh ra Tin Mng: anh ch em c mi goi a Tin Mng ra anh sang. That vay, anh ch em ang lang nghe nhng g Chua Thanh Than hom nay noi vi cac Giao hoi thuoc cac nen van hoa khac nhau e a ra anh sang cac kha canh mi cua mau nhiem bat tan cua Chua Kito, "trong Ngi giau an moi kho bau khon ngoan va hieu biet" (Cl 2 : 3). Va roi giup cac bc au tien cua Tin Mng: chuan b ng i cua no, dien dch c tin cho con ngi ngay nay, e moi ngi co the cam thay gan gui hn va c Giao hoi om ap, nam lay ban tay ni ho ang hien dien, va ong hanh trong viec nem th mui v ngot ngao cua s truyen (kerygma) va s mi la vt thi gian cua no. Than hoc c mi tr nen nh the nay: no khong phai la mot tai lieu quy gia cua mot giao s ve cuoc song, ma la s nhap the cua c tin vao i song.

Sau nam mi nam lam viec tan lc, van con mot chang ng dai, nhng khi lam nh vay, Uy ban se thc hien n goi cua mnh cung la mot mo hnh va kch thch cho nhng ngi - giao dan va giao s, an ong va an ba, nhng ngi muon cong hien cho than hoc. V ch co mot nen than hoc ep e, mang hi th cua Tin Mng va khong hai long vi viec ch co tnh chc nang, mi thu hut. Va e lam than hoc mot cach tot ep, ngi ta khong bao gi c quen hai chieu kch cau thanh ra no. Chieu kch au tien la i song thieng lieng: ch trong li cau nguyen khiem nhng va lien tuc, ci m vi Chua Thanh Than, ngi ta mi co the hieu va dien dch Li Chua va lam theo y muon Chua Cha. Than hoc c sinh ra va phat trien bang au goi cua no! Chieu kch th hai la i song giao hoi: e cam thay rang ta trong Giao hoi va vi Giao hoi, theo cong thc cua Thanh Albert ca: "In dulcedine societatis, quaerere veritatem" (trong s ngot ngao cua tnh huynh e, hay tm kiem s that). Than hoc khong c thc hien vi t cach ca nhan, nhng trong cong ong, phuc vu moi ngi, e truyen ba hng v tot ep cua Tin Mng cho anh ch em trong thi ai chung ta, luon luon du dang va ton trong.

Va cuoi cung, toi muon khang nh lai mot ieu ma toi a noi vi anh ch em: nha than hoc phai i trc, phai nghien cu nhng g vt ra ngoai; ho cung phai oi dien vi nhng ieu khong ro rang va rui ro trong cuoc thao luan. Du ch gia cac nha than hoc. Nhng ho phai mang en cho dan Chua chat the vng chac cua c tin, ch khong nuoi dng dan Chua bang nhng van e con ang tranh chap. c mong sao chieu kch duy tng oi, tam noi nh the, se luon luon c thao luan, lai gia cac nha than hoc - v o la n goi cua anh ch em - nhng ng bao gi mang ieu o ti moi ngi, v luc o moi ngi se lac loi va mat c tin. oi vi cac tn hu, luon la chat the vng chac nham nuoi song c tin.

Nam mi nam: Toi nhac lai long biet n cua toi ve nhng g anh ch em lam va cach anh ch em lam ieu o, va toi hy vong rang, vi s giup cua c Me, Toa ang Khon ngoan, anh ch em se tiep tuc s menh cua anh ch em. Toi ban phep lanh cua toi cho anh ch em va yeu cau anh ch em tiep tuc cau nguyen cho toi. Cam n anh ch em.

 - - - - - -

(1) Chung toi a chuyen van kien nay sang tieng Viet, xin xem www.vietcatholic.net/News/Home/Search?searchText=tnh ong ngh trong i song va s menh cua giao hoi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page