c Thanh Cha tiep kien

Hoi ngh quoc te ky niem 50 nam

cong tac xa hoi cua dong Ten

 

c Thanh Cha tiep kien Hoi ngh quoc te ky niem 50 nam cong tac xa hoi cua dong Ten.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 07-11-2019) - c Thanh Cha Phanxico khch le cac tu s dong Ten tiep tuc dan than trong cac cong tac tong o xa hoi cua Dong, hoat ong cho mot niem hy vong ch thc theo tinh than Kito, vt thang moi cam do that vong nan ch.

Van phong dong Ten ve cac cong tac xa hoi

Ngai a ra li nhan nhu tren ay trong buoi tiep kien sang hom 07 thang 11 nam 2019, danh cho hn 200 tham d vien Hoi ngh quoc te tai tru s trung ng cua dong Ten, nhan ky niem 50 thanh lap Van phong cua dong ve cong bang xa hoi va moi sinh. Tham d Hoi ngh nay co Cha Be tren Tong Quyen Arturo Sosa va c Hong y Peter Turkson, Bo trng Bo phat trien nhan ban toan dien, va c tan Hong y Michael Czesny, Pho Tong th ky ac trach Phan bo di dan cua Bo nay.

Trong bai huan du, c Thanh Cha nhac en qua trnh hoat ong cua Van phong ve cong bang xa hoi va moi sinh, trong na the ky qua, a gop phan vt thang bao nhieu tnh trang bat cong xa hoi, nan buon ngi, ky th ngi nc ngoai, nhng chu trng tm kiem quyen li quoc gia mot cach ch ky, tham trang cua nhng ngi di dan va t nan, nhng hien tng ngc ai can nha chung cua chung ta.

Kien tao cach mang van hoa ch thc

c Thanh Cha khang nh rang ng trc nhng tham trang o, "chung ta can co mot cuoc cach mang van hoa ch thc, mot cuoc bien oi cai nhn tap the cua chung ta, nhng thai o va loi nhan thc ve ban than va v the cua chung ta trc the gii... ieu quan trong la can co mot cong viec t t bien oi cac c cau, nh s tham gia vao cac cuoc oi thoai cong cong, tai nhng ni ngi ta a ra nhng quyet nh co lien he ti cuoc song cua nhng ngi rot cung".

Tiep tuc trong tinh than oi mi

Cung trong bai huan du, c Thanh Cha khch le cac tu s dong Ten tiep tuc cac cong tac phuc vu ngi ngheo, giao duc, quan tam ti nhng ngi t nan, bao ve cac quyen con ngi va thi hanh cac dch vu xa hoi trong nhieu lanh vc: hay tiep tuc cac hoat ong o trong tinh than sang tao, can co s oi mi trong mot xa hoi thay oi mau le. "Anh em hay giup Giao Hoi trong s phan nh trong cac hoat ong tong o, ng quen lien ket va cong tac vi nhau va vi cac to chc cua Giao Hoi va dan s, e benh vc nhng ngi kem may man nhat trong the gii ngay cang hoan cau hoa".

c Thanh Cha khong quen nhac en 55 tu s dong Ten a bo mnh trong cac cong tac xa hoi trong 50 nam qua, ac biet nam nay la ky niem 30 nam cuoc t ao cua 6 tu s dong Ten tai ai Hoc Trung My San Salvador.

(SS. Vat 7-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page