Thng Hoi ong Giam Muc

ve Vung Amazon a hop xong mot na

 

Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon a hop xong mot na.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 17-10-2019) - Tren tap ch America cua Dong Ten Hoa Ky, Linh muc Luke Hansen thng xuyen tng trnh ve Thng Hoi ong Giam Muc Amazon. Nhan Thng Hoi ong a qua na au hoi hop, Cha tom lc nhng ieu quan trong a c ban thao t trc en nay phan ln c nhn di con mat cua chnh ngi vung Amazon. Sau ay la tng trnh mi nhat cua cha.

Khi Thng hoi ong giam muc cho vung Amazon at mot na chang ng, cac nha lanh ao cua cac cong ong ban a tham d hoi ong vi t cach d thnh vien say me noi ve nhng g ang e doa cong ong cua ho va hy vong cua ho oi vi hoi ong nay.

Ong Jose Gregorio Daz Mirabal, chu tch ai hoi cac To chc Ban a Amazon co tru s Ecuador noi trong cuoc hop bao cua Toa Thanh vao ngay 14 thang 10 rang: Giao Hoi la nh che duy nhat "ang la ln e ca the gii thc tnh. Neu chung ta khong lam g cho hanh tinh nay, tat ca chung ta se bien mat".

Ong Mirabal, mot thanh vien cua nhom ban a Curripaco Venezuela, cho biet ngi dan muon "noi ve at ai cua chung toi" va viec "ngan chan cuoc xam lc ln cua cac cong ty nc ngoai" ang d phan vao viec khai khoang va gay o nhiem cho khong kh va nc. Ong noi, "chung toi keu gao chong lai" vu cp boc at ai nay, va "tieng keu cua chung toi nong han len v rat nhieu ngi trong chung toi ang b tong vao tu".

c Giam Muc Eugenio Coter cua Pando, Bolivia, noi trong cuoc hop bao ngay 15 thang 10 nam 2019 rang cac nha lanh ao ban a va cac tu s nam n Amazon ang co mat tai hoi trng Thng Hoi ong thay "dau hieu hy vong" nay la Thng hoi ong nay ang tr thanh "trung tam chu y cua Giao Hoi" vao thi iem nay.

Trong cuoc hop bao cua Vatican vao ngay 14 thang 10 nam 2019, Josianne Gauthier, tong th ky CIDSE cua Canada, mot lien minh quoc te cua cac to chc lien i Cong Giao, cho biet: vai tro cua ba tai Thng hoi ong la " v tr lang nghe, lang nghe cac tieng noi ma khong phai luc nao chung toi cung co dp c nghe trc tiep" va e xem xet co the ho tr cac cong ong ban a ra sao sau khi hoi ngh ket thuc, qua viec gay "ap lc chnh tr" ni cac c quan chnh tr quoc te.

Ba noi tiep, nhng ngi song chau Au va Bac My co "trach nhiem hien c nang cao hn" oi vi hanh ong chnh tr nay v "chung ta song nh li ch do viec khai thac bi tham nay gay ra hau het cac ni tren the gii". Ba Gauthier, "mot khach mi ac biet" tham d Thng Hoi ong, noi rang nhom ngon ng nho cua ba, bao gom cac giam muc noi tieng Anh va tieng Phap va cac tac nhan xa hoi khac t nhieu ni tren the gii, ang thao luan ve viec thoai von (divestment) nh mot cach e Giao Hoi ngh ve "s nhat quan gia li noi va hanh ong" di anh sang cua thong iep Laudato Si'.

Theo cac ban tom tat do Vatican News cong bo, trong cac phien hop toan the vao ngay 14 thang 10 va 15 thang 10 nam 2019, cac tham d vien Thng Hoi ong a neu ra mot loat cac van e: hoi nhap van hoa va phung vu, tha tac vu gii tre va viec cong tac cua giao dan, ao tao cac nha truyen thong hu hieu, kinh te, di dan, bao ve va gi gn nguon nc, buon ban ngi va khai thac tnh duc tre em.

Linh muc Giacomo Costa, Dong Ten, th ky thong tin cua Thng hoi ong cho biet, trong mot cuoc hop bao ngay 14 thang Mi nam 2019, ieu ang dien ra tai Thng Hoi ong "la mot bc tranh trong o moi s eu c ket noi vi nhau". Ngai cho hay Thong iep Laudato Si' cua c Phanxico khong phai ch la mot nguon cam hng nhng la mot ieu g o a c song ay u" tai khu vc Amazon.

Cac tham d vien Thng Hoi ong cung a ra mot so e ngh chuyen biet, bao gom viec thanh lap mot vong quan sat thng trc nhan quyen va bao ve Amazon, mot ao luat mi cua Giao Hoi qui nh "cac nhiem vu cua cac Kito hu oi vi moi trng" va cac trng ai hoc Cong Giao "u tien chon" viec giao duc ngi ban a.

Mot e ngh chu chot a c a ra la thanh lap mot "c quan giam muc thng trc va co tnh ai dien", di s ieu hp cua Mang li Giao hoi Toan-Amazon (Repam), e co vu tnh ong ngh Amazon, thc thi Thng Hoi ong, bao ve cac quyen li cua ngi ban a, ho tr viec ao tao cac tha tac vien va giai quyet cac van e chung nh khai thac at ai, buon ban ma tuy va buon ban ngi.

oi vi cac van e tng c thao luan nhieu ve cac linh muc co gia nh va vai tro cua phu n trong Giao Hoi Amazon, mot so thanh vien thng hoi ong a to ra san sang chap nhan hanh ong tao bao, trong khi nhieu v khac bay to s than trong.

Trong cuoc hop bao ngay 14 thang Mi nam 2019, c Giam Muc Carlo Verzeletti cua Castanhal, Ba Tay, noi, "Toi ung ho tam quan trong cua viec co the phong nhng ngi an ong co gia nh vao chc linh muc e B tch Thanh The co the tr thanh mot thc tai gan gui hn vi ngi ta va cong ong".

c Giam Muc noi rang "Neu c Giao Hoang quyet nh" ung ho cac linh muc a co gia nh, ngai biet a co cac ng vien trong Giao Hoi a phng cua ngai co the "lam cong viec phi thng" nay.

Theo cac ban tom tat cua Vatican News, mot quan iem c phat bieu tai Thng Hoi ong cho rang "di hanh ong cua Chua Thanh Than, cung vi Phero va di Phero", Giao Hoi c "thuc ay hoan cai theo quan iem cua Amazon va am nhiem mot cach khong s hai mot s bien phan va suy t ve chu e chc linh muc", trong khi lu tam ti viec khong thng xuyen c hanh B tch Thanh The trong khu vc. Mot e ngh la, "cac tieu chuan tuyen chon va chuan b cac tha tac vien c uy quyen c hanh b tch nay [B tch Thanh The] can c thay oi e no khong ch danh cho mot so t".

Tuy nhien, mot can thiep tai hoi trng Thng Hoi ong, gi y rang cac van e linh muc a co gia nh va cac tha tac vu n gii nen c giai quyet trong mot Thng hoi ong thong thng v cac chu e nay co mot "pham vi pho quat". Mot can thiep khac cho rang cac pho te vnh vien co gia nh "co the dung lam phong th nghiem thc s" trc khi cam ket oi vi cac linh muc a co gia nh.

Cong chung khong c biet chnh xac ai ho tr ai phan oi cac e ngh chuyen biet gia cac thanh vien Thng hoi ong v cac cuoc thao luan tai Thng Hoi ong c gi kn, ngoai tr cac cuoc hop bao hang ngay va cac ban tom tat cua Vatican News c cung cap sau moi phien hop toan the. Nhng mot giam muc a noi trong mot cuoc hop bao vao ngay 9 thang 10 nam 2019 rang ngai ngh hai phan ba giam muc vung Amazon "ung ho" e ngh phong chc linh muc cho cac ngi co gia nh. Mot tham d vien khac noi vi Religion News Service rang trong tuan au tien cua Thng Hoi ong ch co mot vai v trong so 185 ngh phu Thng hoi ong len tieng phan oi e ngh nay.

Trong cuoc hop bao ngay 14 thang Mi nam 2019, Cha Costa noi "Tat nhien, co nhieu ong gop vi nhng cau tra li khac nhau" cho van e cac linh muc a co gia nh". "Mong muon cua c Giao Hoang la moi luan iem c trnh bay trong phong hoi ngh e chung ta co the xem xet chung va sau o bien phan".

Paolo Ruffini, ngi ng au nganh truyen thong cua Vatican, noi them rang Thng hoi ong giam muc khong a ra quyet nh, nhng ung hn, "giao pho cho c Thanh Cha mot ieu g o con ang dien tien".

Trong phien hop toan the buoi sang ngay 14 thang 10 nam 2019, mot viec "cap nhat co the co" oi vi Tong th "Ministeria Quaedam" cua Thanh Phaolo VI a c e ngh. Tong th nay, c cong bo nam 1972, ban hanh mot so qui nh mi lien quan en cac tha tac phung vu nh tha tac vu oc sach va Thanh the. Hien nay, ch an ong giao dan mi co the c at vao cac tha tac vu nay, ch khong phai cac phu n giao dan.

Nam 2008, Thng hoi ong giam muc ve "Li Chua trong i song va s menh cua Giao hoi", a e ngh rang, "tha tac vu oc sach cung co the c m cho phu n, e vai tro cua ho nh nhng ngi loan bao Li Chua co the c tha nhan trong Cong ong Kito giao", nhng khong co thay oi nao nh vay tng xay ra.

Theo ban tom tat cua Vatican News, ngay 15 thang 10 nam 2019, tai Thng Hoi ong, a co gi y cho rang "nhng neo ng mi can thiet cho cac truyen thong co xa", giong nh "cac tap tuc co xa a thay cac tha tac vu lien quan en phu n", nen Thng Hoi ong a suy ngh ve "Kha the khoi phuc cac tha tac vu tng t" danh cho phu n ngay nay, ac biet cac tha tac vu "oc sach va Thanh the". Cac can thiep khac "gi y rang cac tha tac vu khong thu phong c thanh lap cho phu n giao dan", ke ca nhng tha tac vu "c hanh Li Chua hay hoat ong xa hoi va bac ai".

Cung c e ngh tai hoi trng Thng Hoi ong, mot lan na, la viec du nhap cac pho te vnh vien ban a nam va n, nhng ngi qua "tha tac vu Li Chua giup ngi dan a phng hieu ro hn cac ban van thanh thieng".

Vao cuoi phien hop toan the chieu ngay 14 thang 10 nam 2019, c Giao Hoang Phanxico a suy t ve mot so van e nay sinh trong cac ong gop va ngai cung nhan manh "mot so y tng gay an tng nhat oi vi ngai", nhng Vatican News, nh thong le, khong cung cap bat c chi tiet nao ve cac nhan xet cua c Giao Hoang.

Cac nhom ngon ng nho c tai nhom vao ngay 16 thang 10 va se trnh bay cac bao cao vao chieu hom sau.

Cac nhan xet bo sung

- c Giao Hoang Phanxico a khai mac phien hop toan the buoi sang ngay 14 thang 10 vi li cau nguyen cho Ecuador.

Trong dien t luc oc kinh Truyen Tin cua ngai tai Quang trng Thanh Phero mot ngay trc o, c Thanh Cha noi rang ngai "theo doi mot cach ay quan tam" nhng g ang dien ra trong "cac tuan gan ay" Ecuador va ngai "chia buon v nhng ngi chet" va "nhng ngi b thng va mat tch". Ngai noi tiep, "toi khuyen khch viec tm kiem hoa bnh cho xa hoi, ac biet chu y en nhng ngi dan de b ton thng nhat, ngi ngheo va cac nhan quyen".

- Vao ngay 14 thang 10 nam 2019, Thng hoi ong a thao luan ve viec bao ve tre v thanh nien va ngi ln de b ton thng khu vc Amazon, nhan manh rang, "tai hoa khung khiep au dam va lam dung tnh duc", oi hoi Giao Hoi phai "luon canh giac va can am".

- Theo mot ban tom tat mi cua Vatican News ve nhng g a c chia se tai hoi trng Thng Hoi ong trong phien toan the buoi sang ngay 15 thang 10 nam 2019, co gi y cho rang mot cam ket sau sac oi vi viec hoi nhap van hoa se giup Giao Hoi tr thanh "mon e va ch em" nhieu hn ch khong han co giao va ba me, vi mot t the "lang nghe, phuc vu, lien i, ton trong, cong bang va hoa giai".

Tai cuoc hop bao ngay hom o, c Giam Muc Eugenio Coter Pando, Bolivia, noi rang chu e phung vu va hoi nhap van hoa va kha the mot nghi thc ban a Amazon ang c "tranh luan nhieu" tai Thng Hoi ong. Ngai noi, mot so uy ban se hoat ong chuyen biet ve y tng em khuon mat Amazon vao phung vu.

- Mot nha bao a hoi ve moi tng quan "khong phai luc nao cung de dang" gia Giao Hoi Amazon va Vatican va lieu Thng Hoi ong nay co tao nen "mot khoanh khac mi hay khong".

c Giam Muc Coter a tra li rang "S de dang noi chuyen vi c Giao Hoang Phanxico la ieu rat quan trong. Chung toi hieu nhau ... khong nhng ve mat khai niem ma con t trong coi long". c Giam Muc cung giai thch rang mot s thay oi a xay ra khong nhng chau My Latinh ma trong toan Giao Hoi, va no a bat au khi c Giao Hoang Gioan XXIII "nem bo ngh trnh cua cong ong" tai Cong ong Vatican II va noi rang "chung ta hay nghe cac giam muc".

- Mot bo phim a c trnh chieu tai hoi trng Thng hoi ong vao ngay 15 thang 10 nam 2019 ve viec thanh lap Tau Benh vien Giao hoang Phanxico tai bang Para cua Ba Tay. Nhiem vu cua tau benh vien la mang lai Tin Mng va cham soc sc khoe cho hang tram ngan c dan" tai Para, nhng ngi ch co the tiep can c bang ng song.

- Thanh vien cua uy ban soan thao tai lieu cuoi cung a c hoan tat. Trong so chu tch va 12 thanh vien cua nhom soan thao, bon v la Hong Y va mot v khong phai la giam muc. Bon thanh vien c Thng hoi ong bau phat xuat t bon quoc gia khac nhau trong khu vc Amazon, trong khi nhng ngi c c Giao Hoang ch nh bao gom 1 ngi Ao, 1 ngi A Can nh, 1 ngi Y va 1 ngi Paraguay.

Chu tch

c Hong Y Claudio Hummes, O.F.M., ngi Ba Tay, tong tng trnh vien cua Thng hoi ong Amazon

Cac thanh vien do chc vu

1. c Hong Y Lorenzo Baldisseri cua Y, Tong th ky Thng hoi ong Giam muc

2. c cha Mario Grech cua Malta, pho tong th ky cua Thng hoi ong giam muc

3. c Hong Y Michael Czerny, S.J., Canada, th ky ac biet cua Thng hoi ong Amazon

4. Giam muc David Martnez de Aguirre Guinea, O.P., Peru, th ky ac biet cua Thng hoi ong Amazon

Cac thanh vien c Thng hoi ong bau ngay 7 thang 10

5. c Giam Muc Mario Antonio da Silva cua Roraima, Ba Tay

6. c Tong Giam Muc Hector Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M., Trujillo, Peru

7. c Giam Muc Nelson Jair Cardona Ramrez cua San Jose del Guaviare, Colombia

8. c Tong Giam Muc Sergio Alfredo Gualberti Calandrina cua Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Cac thanh vien c c Giao Hoang Phanxico bo nhiem ngay 15 thang Mi nam 2019

9. c Hong Y Christoph Schonborn, O.P., tong giam muc Vienna, Ao

10. c Giam Muc Marcelo Sanchez Sorondo cua Argentina, la vien trng Giao hoang Han lam vien Khoa hoc va Han lam vien cac Khoa hoc Xa hoi (Thanh pho Vatican)

11. c Tong Giam Muc Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid, S.D.B, Asuncion, Paraguay

12. Cha Rossano Sala, S.D.B., ngi Y, la giao s ve mon tha tac vu gii tre tai ai hoc Giao hoang Saledieng Roma.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page