c Hong Y Pell

nop n khang an len Toa Toi cao

 

c Hong Y Pell nop n khang an len Toa Toi cao.

Hong Thuy

Melbourne (Vatican News 18-09-2019) - Ngay 17 thang 9 nam 2019, cac luat s cua c Hong Y George Pell a chnh thc e n khang cao len Toa an Toi cao, sau khi ngai b tuyen an sau nam tu v lam dung tre em. Quyet nh nay c Toa phuc tham bang Victoria xac nhan vao thang 8 nam 2019, vi hai phieu thuan va mot phieu chong cua ba tham phan.

c Hong Y Pell b ket toi lam dung hai thieu nien trong nha th chnh toa Melbourne vao nam 1996, khi ngai con la tong giam muc. c Hong y luon bac bo nhng li buoc toi va khang nh mnh vo toi.

Quyet nh cua Toa Phuc tham c tuyen vao ngay 22 thang 8 nam 2019 vi hai phieu thuan cua chanh an Anne Ferguson va tham phan Chris Maxwell; quyet nh nay xac nhan phan quyet c boi tham oan cua Melbourne a ra vao thang 12 nam 2018. Hai tham phan nay nhan nh rang nan nhan duy nhat hien con song la chng ta ang tin va chan that.

Khang cao cua cac luat s bao ve cho c Hong y da tren la phieu khong ong y cua tham phan th ba, Mark Weinberg, cu Tham phan Toa an lien bang. Ong Weinberg chong lai phan quyet bi v theo ong, co mot nguyen tac la mot ngi ch co the b ket an neu bang chng chng minh toi loi cua ngi o thang vt c s nghi ng hp ly. Trong trng hp c Hong Y Pell, nguyen tac nay khong c thoa man.

Quan iem cua Toa Thanh

Ngay 21 thang 8 nam 2019, Toa Thanh on nhan phan quyet cua Toa Phuc tham va nhac lai s ton trong cua mnh oi vi cac c quan t phap cua Australia, nh c tuyen bo khi phien toa s tham a ra phan quyet. Trong khi ch i e nghe biet them cac chi tiet phat trien trong qua trnh to tung t phap, Toa Thanh nhac rang c Hong y luon khang nh s vo toi cua mnh va viec khang an len Toa an Toi cao la quyen cua ngai. Nhan dp nay, cung vi Giao hoi Australia, Toa Thanh xac nhan s gan gui vi cac nan nhan cua lam dung tnh duc va cam ket, thong qua cac c quan co tham quyen cua Giao hoi, truy to cac giao s co trach nhiem.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page