Tng Berlin sup o

v b vay bi li cau nguyen,

ch khong bi vu kh

 

c Thanh Cha Phanxico: Tng Berlin sup o v b vay bi li cau nguyen, ch khong bi vu kh.

Hong Thuy

Madrid (Vatican News 16-09-2019) - Trong s iep gi c Hong Y Carlos Osoro Sierra, Tong Giam muc Madrid va cac tham d vien tham d cuoc gap g cau nguyen "Hoa bnh khong bien gii", c Thanh Cha Phanxico mi goi lanh ao cac ton giao hoat ong v hoa bnh, cau nguyen cho hoa bnh.

Trong s iep, c Thanh Cha viet: "Chung ta ang song trong thi khac cang thang cua the gii" va v the, "tat ca chung ta phai gan lai vi nhau - toi muon noi la vi ch mot tam long va mot tieng noi - e la ln len rang hoa bnh khong co bien gii. Mot tieng keu ln t trai tim cua chung ta".

Cuoc gap g "Hoa bnh khong bien gii"

Cuoc gap g "Hoa bnh khong bien gii" ra i theo tinh than cua cuoc gap g cac lanh ao cac ton giao tham d Ngay cau nguyen v hoa bnh the gii lan au tien vao nam 1986, tai Assisi, va c Cong ong thanh Egidio quang ba. Cuoc hop thng nien nam nay c to chc Madrid t ngay 15 en 17 thang 9 nam 2019, vi s tham d cua 300 v lanh ao cac ton giao ln, cung vi cac ai dien ve van hoa va cac to chc tren the gii. Hang ngan ngi tham d 27 phien hop ban tron, c to chc bi cac nha lanh ao cua tat ca cac ton giao.

c Thanh Cha lu y rang cuoc hanh hng "Hoa bnh khong bien gii" a "i en cac dan toc va thanh pho e lam chng ve sc manh cua" tinh than Assisi ", o la cau nguyen vi Thien Chua va thuc ay hoa bnh gia cac dan toc".

Hoa bnh gia tang bi gap g oi thoai

c Thanh Cha cung nhac rang cach ay 30 nam, bc tng Berlin a sup o va t ni o cho en khap ong Au, "t ngay hom o nhng hy vong mi ve hoa bnh a c thap len va lan rong khap the gii. Tuy the, c Thanh Cha nhan manh, mon qua hoa bnh a b lang ph trong hai thap nien au cua the ky XXI, bi v hoa bnh phai c "tang t the he nay sang the he khac bang oi thoai, gap g, am phan", trong khi "s ong kn khong gian, tach biet cac dan toc, hay ung hn la chong lai nhau, t choi on tiep nhng ngi ngheo kho va gia nh ho, di chieu kch thien ch cua cac dan toc va the gii, lai la ieu vo ngha.

Cau nguyen co tnh quyet nh

c Thanh Cha khang nh vi cac v lanh ao ton giao tham gia cuoc gap g la ngai ben canh ho va cung ho cau xin "hoa bnh t ang duy nhat co the ban hoa bnh". Cau nguyen co v tr chnh yeu va quyet nh trong nhng cuoc gap g nay, bi v "no lien ket tat ca chung ta, trong mot cam nhan chung, khong lam ai hoang mang boi roi. Gan gui, nhng khong nham lan hoang mang". Bi v khao khat hoa bnh, trong s a dang cua kinh nghiem va truyen thong ton giao, la ieu moi ngi mong muon".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page