Dien t cua c Thanh Cha

trc cac Giam Muc Madagascar

va ai dien cac Giao Hoi Kito anh em

 

Dien t cua c Thanh Cha trc cac Giam Muc Madagascar va ai dien cac Giao Hoi Kito anh em.

J.B. ang Minh An dch

Madagascar (VietCatholic News 08-09-2019) - Luc 4 gi chieu ngay th Bay 7 thang Chn nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a co cuoc gap g vi Hoi ong Giam Muc Madagascar va ai dien cac Giao Hoi Kito anh em tai nha th chnh toa Andohalo. Hoi ong Giam Muc Madagascar gom cac Giam muc cua 5 tong giao phan va 17 giao phan trong nc, c thanh lap nam 1965, va la thanh vien cua Hoi ong Giam Muc Phi chau, goi tat la SECAM.

Sau li chao mng cua c Hong Y Desire Tsarahazana, chu tch Hoi ong Giam Muc Madagascar, c Thanh Cha a trnh bay dien t sau:

Cac ch huynh Giam muc than men,

Cam n c Hong Y [Desire Tsarahazana], v nhng li chao mng cua ngai nhan danh tat ca cac anh em cua ngai. Toi anh gia cao mong muon ch ra cho thay s menh ma chung ta a thc hien nen dien ra nh the nao gia nhng mau thuan: mot vung at giau co nhng ngheo oi lai lan rong; mot nen van hoa va tr tue t to tien ton trong cuoc song va pham gia cua con ngi, nhng cung lai co s hien dien cua bat bnh ang va tham nhung. Nhiem vu cua mot ngi muc t trong hoan canh nh vay that khong de dang.

"Hay la nhng ngi gieo rac hoa bnh va hy vong". Chu e c chon cho chuyen tham cua toi co the ong vai tro la tieng vang vong cua s vu ma chung ta a c giao pho. Trong thc te, chung ta la nhng ngi gieo giong va nhng ngi lam nh the vi niem hy vong; chung ta lam ieu o da tren no lc cua ban than va dan than ca nhan, nhng cung biet rang can co nhieu yeu to khac ket hp e lam cho hat giong ben re, phat trien va cuoi cung cho nhieu ngu coc. Ngi gieo giong co the met moi va lo lang, nhng anh ta khong bo cuoc va ngng gieo, cang khong ot chay canh ong cua mnh khi moi th khong dien ra tot ep. Anh ta biet cach ch i, tin tng, va nhan ra nhng han che cua mnh khi gieo hat. Anh ta khong bao gi ngng yeu thng canh ong c giao pho cho mnh cham soc. Ngay ca khi b cam do, anh ta khong t bo no hoac e lai cho ngi khac.

Ngi gieo giong biet manh at cua mnh, anh ta "cham vao" no, "cam nhan" c no va chuan b cho no co the sinh hoa ket qua tot nhat. Chung ta, cac giam muc, giong nh ngi gieo giong, c keu goi gieo rac hat giong c tin va hy vong tren trai at nay. e lam nh vay, chung ta can phai phat trien "cam thc ve mui v" co the cho phep chung ta nhan ra ro rang hn bat c ieu g la thoa hiep, la gay can tr hoac gay thiet hai cho viec gieo giong. V ly do nay, "muc t cua Giao Hoi, co tnh en s ong gop cua cac nganh khoa hoc khac nhau, co quyen a ra y kien ve tat ca nhng g anh hng en i song nhan dan, v nhiem vu loan bao Tin Mng ham y va oi hoi viec phat trien tch hp cua moi con ngi. Khong con co the tuyen bo rang ton giao ch nen c gii han trong pham vi rieng t va ch ton tai nham chuan b cho cac linh hon c len thien ang. Chung ta biet rang Chua cung muon con cai mnh c hanh phuc ngay trong coi i nay, mac du ho c mi goi hng en s vien man trong coi vnh hang, v Chua a tao ra tat ca moi th "cho chung ta hng dung" (1 Tim 6:17), va cho s han hoan cua moi ngi. ieu nay dan en he qua la viec hoan cai Kito giao oi hoi phai xem xet lai ac biet nhng lnh vc va kha canh cua cuoc song "lien quan en trat t xa hoi va viec theo uoi thien ch chung". Do o, khong ai co quyen oi hoi ton giao phai lui vao i song noi tam cua cuoc song ca nhan, va khong c co quyen anh hng en i song xa hoi va quoc gia, va tnh hp ly cua cac to chc dan s, cung nh khong co quyen a ra y kien ve cac s kien anh hng en xa hoi" (Niem Vui Phuc Am, 182-183).

Toi biet rang anh em co nhieu ly do e quan tam va, trong so nhng lo lang nay, anh em y thc c trach nhiem cua mnh trong viec bao ve pham gia cua nhng anh ch em cua mnh, nhng ngi ang co gang xay dng mot quoc gia oan ket va thnh vng hn, vi cac the che vng chac va on nh. Mot muc t xng ang vi danh hieu o co the c th trc nhng thach thc ma ong bao cua mnh thuoc tat ca cac giai tang xa hoi, va ton giao phai oi mat c khong? Mot muc t vi trai tim cua Chua Giesu co the tnh b vi cuoc song c giao pho cho mnh cham soc c khong?

Chieu kch tien tri trong s mang cua Giao Hoi, luon luon va moi ni, oi hoi s phan nh, noi chung, la khong de dang chut nao. Ve van e nay, hp tac than trong va oc lap gia Giao Hoi va nha nc van luon la mot thach o lien tuc, v luon luon co mot nguy c thong ong, ac biet la neu chung ta mat i "niem say me Tin Mng". Bang cach cham chu lang nghe nhng g Thanh Linh tiep tuc noi vi cac Giao Hoi (x. Rev 2: 7), chung ta co the thoat khoi nhng cam bay e Tin Mng co the t do len men, e co mot s hp tac hieu qua vi xa hoi dan s trong viec theo uoi thien ch chung. Cac dau ch cua s phan nh nh the phai cho thay rang viec loan bao Tin Mng the hien moi quan tam oi vi tat ca cac hnh thc ngheo oi, khong ch "bao am dinh dng hay 'thc pham ang hoang' cho tat ca moi ngi, nhng ca cho 'phuc li tran the va s thnh vng noi chung' cua ho. ieu nay co ngha la ngi dan phai c giao duc, c tiep can vi viec cham soc sc khoe va tren het la co cong an viec lam, thong qua lao ong t do, sang tao, co s tham gia va ho tr lan nhau ma qua o con ngi the hien va nang cao pham gia cua cuoc song. Mot ong lng xng ang cho phep ho co quyen co c ay u tat ca cac hang hoa khac c danh cho viec s dung chung cua chung ta" (Niem Vui Phuc Am, 192).

Bao ve con ngi la mot kha canh khac trong trach nhiem muc vu cua chung ta. e tr thanh muc t theo tam long cua Chua, chung ta phai la ngi au tien chon rao giang Tin Mng cho ngi ngheo. "Khong co cho cho s nghi ng hoac cho nhng li giai thch bien minh cho viec ma lam suy yeu mot thong iep qua ro rang la: Ngay nay va luon luon, 'ngi ngheo la nhng ngi u tien nhan c Tin Mng', va thc te la Tin Mng c rao giang t do cho ho nh mot dau ch cua vng quoc ma Chua Giesu en e thiet lap. Chung ta phai tuyen bo, quyet liet ch khong m ho, rang co mot moi lien ket khong the tach ri gia c tin cua chung ta va ngi ngheo. Cau xin cho chung ta ng bao gi bo ri ho" (thd., 48). Noi cach khac, chung ta co mot ngha vu ac biet la bao ve va gan gui vi ngi ngheo, ngi yeu the, tre em va nhng ngi de b ton thng nhat, cung nh cac nan nhan cua boc lot va lam dung.

Canh ong rong ln nay khong ch c don sach va cay xi bi Thanh Linh tien tri; no cung ch hat giong c gieo vi s kien nhan cua cac Kito hu, vi nhan thc rang chung ta khong the kiem soat hay chu trach nhiem ve toan bo qua trnh. Mot muc t, la ngi gieo giong, se khong co gang kiem soat moi chi tiet. V ay se e lai nhieu cho cho nhng sang kien mi, e moi th trng thanh theo thi gian tot ep rieng cua chung, va khong ap at moi th vao mot khuon mau. Ngai se khong oi hoi nhieu hn nhng g la hp ly, hay khinh miet nhng ket qua t oi. S trung thanh vi Tin Mng nay cung khien chung ta tr thanh nhng muc t gan gui vi dan Chua, bat au t cac linh muc anh em - nhng ngi anh em than thiet nhat cua chung ta - nhng ngi nen la oi tng cho s cham soc ac biet cua chung ta.

Cach ay khong lau, toi a chia se vi cac giam muc ngi Y moi quan tam cua toi la phai lam sao e cac linh muc cua chung ta co the nhn thay ni giam muc cua ho mot ngi anh trai va mot ngi cha khuyen khch ho va ho tr ho tren hanh trnh cua mnh (x. Dien t tai Hoi ngh Thng nien cac Giam muc Y, 20 thang 5 nam 2019). o la tnh phu t thieng lieng; no linh hng cho mot giam muc khong bo cac linh muc mnh mo coi, ma van gan gui vi ho, khong ch bang cach luon san sang tiep nhan ho, ma con bang cach tm kiem ho va ho tr ho khi gap kho khan. Gia nhng niem vui va thach thc trong s vu cua ho, cac linh muc phai thay ni anh em nhng ngi cha luon ben ho, san sang khuyen khch ho va ho tr, anh gia cao cong viec cua ho va hng dan s phat trien cua ho. Cong ong Vaticano II a e cap cu the ve iem nay nh sau: "Cac Giam muc phai the hien tnh cam ac biet oi vi cac linh muc cua mnh, la nhng ngi gop phan vao nhiem vu va moi quan tam cua cac ngai va tan hien i mnh hang ngay cung vi cac ngai vi mot long nhiet thanh tuyet vi. Cac ngai nen xem cac linh muc nh con trai va anh em be ban. Cac ngai luon phai san sang e lang nghe ho, trong mot bau khong kh tin cay lan nhau, va do o tao ieu kien cho cong viec muc vu cua toan giao phan" (Sac lenh Christus Dominus, 16).

Ngha vu tran the cung oi hoi s kien nhan ch i ket qua cua cac qua trnh; vao thi iem thu hoach, ngi nong dan cung anh gia pham chat cac cong nhan cua mnh. La muc t, anh em co mot nhiem vu khan cap la ong hanh va phan nh, ac biet lien quan en n goi i song thanh hien va chc t te, la mot trong nhng ieu c ban e bao am tnh xac thc cua nhng n goi o. Mua gat rat doi dao va Chua - ang ch muon co nhng ngi th thc s - khong b gii han trong nhng cach the Ngai mi goi nhng ngi tre tuoi dang hien mot mon qua quang ai la cuoc song cua ho. Viec ao tao cac ng c vien cho chc t te va i song thanh hien mot cach ung an la e bao am s trng thanh cua ho va s thanh luyen y nh cua ho. Ve van e nay, va theo tinh than Tong Huan Mng r Han hoan, toi muon nhan manh rang li mi goi c ban, ma khong co no nhng th khac khong co ly do g e ton tai, la li mi goi nen thanh va rang "thanh thien la bo mat hap dan nhat cua Giao Hoi" (so 9). Toi anh gia cao nhng no lc cua anh em nham bao am s hnh thanh nhng ngi th gat chan chnh va thanh thien cho mua gat doi dao ang ch i chung ta tren canh ong cua Chua.

No lc nay cung phai m rong en the gii rong ln cac tn hu giao dan. Ho cung c phai ra thu hoach, cung c mi goi tha li va danh thi gian e hoat ong tong o, ma "trong tat ca cac kha canh phong phu, c thc hien ca trong Giao Hoi va tren the gii" (Sac lenh Tong o Giao dan Apostolicam Actuositatem, 9). Trong tat ca cac chieu kch, cac van nan va cac tnh huong a dang cua no, the gii la mot khu vc cu the cua cac hoat ong tong o giao dan ni ngi tn hu c mi goi, vi long quang ai va tinh than trach nhiem, mang en men Tin mng. V ly do nay, toi bay to s anh gia cao cua toi oi vi tat ca nhng sang kien ma anh em a thc hien vi t cach la muc t e ao tao cho anh ch em giao dan, va khong e ho co n trong s menh tr thanh muoi cua trai at va anh sang cua the gii. Bang cach nay, ho co the ong gop vao s bien oi cua xa hoi va i song cua Giao Hoi Madagascar.

Cac anh em than men, trach nhiem to ln nay oi vi canh ong cua Chua phai thach thc chung ta m rong trai tim va tam tr cua chung ta va xua uoi noi s hai cung nh cam do muon rut lui vao chnh mnh va t cat t vi ngi khac. oi thoai huynh e gia cac anh em, viec chia se nhng an sung va s hp tac gia cac Giao Hoi ac Thu cua An o Dng tieu bieu cho mot con ng hy vong. S tng ong cua nhng thach thc muc vu ma anh em gap phai, nh bao ve moi trng theo tinh than Kito giao, hoac van e nhap c, keu goi suy t chia se va phoi hp hanh ong tren quy mo ln e a ra cac phng phap hieu qua.

e ket luan, toi muon chao hoi mot cach ac biet, thong qua anh em, tat ca nhng linh muc va nhng tu s nam n gia ca hay ang au yeu. Toi xin anh em truyen at cho ho tnh cam cua toi va s bao am nhng li cau nguyen cua toi cho ho, va cham soc ho vi long t ai va cung co ho trong s menh tot ep cua ho la cau nguyen cho Giao Hoi.

Co hai ngi phu n phu ho cho nha th chnh toa nay. Nha nguyen ngay ben canh gi gn hai cot cua Chan phc Victoire Rasoamanarivo, la ngi a co the lam biet bao viec lanh phuc c, cung nh bao ve va truyen ba c tin trong nhng thi iem kho khan. Ngoai ra con co bc tng c Trinh N Maria, vi canh tay, vn ra thung lung va nhng ngon oi, dng nh muon om ap moi th. Chung ta hay cau xin hai ngi phu n nay luon m rong trai tim cua chung ta, e day cho chung ta long t mau ma nhng phu n, nh chnh Chua, cam nhan oi vi nhng ngi b lang quen trong coi i nay va giup chung ta gieo hat giong hy vong.

Nh mot dau ch khch le chan thanh khong ngng cua toi, gi ay toi ban phep lanh cho anh em, va gi phep lanh nay en tat ca cac giao phan cua anh em.

Xin ng quen cau nguyen cho toi va yeu cau nhng ngi khac cung lam nh vay!

(Source: Libreria Editrice VaticanaINCONTRO CON I VESCOVI DEL MADAGASCAR DISCORSO DEL SANTO PADRE Cattedrale di Andohalo (Antananarivo) Sabato, 7 settembre 2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page