Cac Giam muc Hoa Ky va Mexico

quyet tam bao ve ngi di c

 

Cac Giam muc Hoa Ky va Mexico quyet tam bao ve ngi di c.

Ngoc Yen

Texas (Vatican News 5-09-2019) - T ngay 30 thang 8 en ngay 01 thang 9 nam 2019 cac Giam muc vung bien gii Texas-Mexico a gap nhau nh ky tai Matamoros. Cuoi buoi gap g, cac Giam muc a a ra mot tuyen bo chung lien quan en ngi di c.

Ban tuyen bo chung c bat au nh sau: "Chung toi, cac Giam muc cua vung bien gii Texas-Mexico gap nhau tai Matamoros, chung toi nhac lai rang chung toi ung ho s song, nhan pham va quyen cua tat ca moi ngi. V ly do nay, chung toi khong the khong bay to moi quan tam cua chung toi ve tnh trang bat bnh ang, bao lc va ngheo oi khien nhieu ngi phai ri bo chnh que hng. Trong hanh trnh ho gap rat nhieu nguy hiem, b bo ri khong ai quan tam".

au buon v long thu han chong lai ngi di c va tham kch cua cac gia nh b phan ly

Cac Giam muc viet tiep: "Chung toi rat buon khi nhn thay nhieu ngi b t choi khi xin t nan hoac khong c an toan, khong c bao ve trong suot mot hanh trnh dai. Chung toi rat buon trc tham kch cua nhng gia nh b phan ly vo nhan ao, nhieu ngi phai chu ng trong cac trai giam. Chung toi rat buon trc s phat trien cua nan phan biet chung toc, long thu han, phan biet oi x. Ngi di c b coi la ke xam lc, toi pham. Chung toi au kho trc tham kch cua nhng ngi b truc xuat, ho thay c m, no lc va hy sinh cua mnh b cat ngang. Ho tr ve nhng khong co tien trong tay, hn na con phai mang cac khoan n b ky ket trong ieu kien nguy hiem. Chung toi thng tiec cho rat nhieu ngi ch v tm kiem tng lai tot hn ma phai chu mat mang song ".

Tiep tuc bao ve nhan quyen cho ngi ngheo va ngi di c

Cac giam muc vung bien gii bay to y nh tiep tuc bao ve "nhan quyen cua ngi ngheo va ngi di c, ac biet la tre em va thanh thieu nien". Cac ngai khang nh vi chnh phu Hoa Ky, Mexico, Canada, Trung My va Caribbean ve nhu cau cap thiet "thiet lap mot khu vc a ly co cac ieu kien e cung cap cho tat ca moi ngi kha nang phat trien toan dien va mot cuoc song xng ang va trong hoa bnh. Ban tuyen bo ket thuc vi mot li ha se tiep tuc ket hp cac no lc va cung cap cu tr cho ngi di c (CSR_5023_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page