Gi y muc vu nam 2019:

ong hanh vi cac gia nh gap kho khan

Bai 10: Cham soc nhng thng tch gia nh

 

Gi y muc vu nam 2019: ong hanh vi cac gia nh gap kho khan.

Bai 10: Cham soc nhng thng tch gia nh

Saigon (WH 01-09-2019) - Nh mot bac s gioi, chung ta phai t hoi vet thng ton cua nhng anh ch em li d "tai hon", gay ra bi s kien ho khong c hiep thong tron ven vi Hoi thanh, co ban chat la g. Tien trnh hoi nhap la e cha lanh vet thng nay.

Nguyen nhan ho khong hiep thong tron ven khong phai v cuoc hon nhan th nhat that bai

Cuoc hon nhan th nhat o v co the rat au n va gay ra nhng thng ton tram trong ma ta can het sc kien nhan e dan dan c cha lanh (cf. AL 241-242). The nhng, o v nay khong nhat thiet do toi loi nghiem trong cua ca nhan, von la ieu lam ton thng tram trong en moi tng quan ca v vi Thien Chua. Chang han trng hp cua mot ngi phoi ngau b ruong bo cach bat cong, la nan nhan vo toi. Hon nhan that bai t no khong at toi vao hoan canh thng xuyen song mau thuan vi Li Chua (cf. Mt 19,9; Mt 5,31; Mc 10,11-12; Lc 16,18; 1Cr 7,10-11). That vay, Tong huan Amoris laetitia so 242 day rang: "nhng ngi li d ma khong tai hon [...] thng la nhng chng nhan cua long trung thanh trong hon nhan".

Vay, au la can benh that s cua ho? Tha, do chnh cuoc ket hp ho ang song sau o

o la nguyen nhan cua can benh cua ho, tc la do "tai hon" sau li d. Hanh ong o la vi pham va tnh trang he luy cua ho mau thuan vi li cua c Kito. Khi "ket hon" lan th hai, tc la a dan than ben vng song chung nh v chong vi mot ngi khac, ho a co y chon tang si day lien ket hon phoi von bat kha phan li, va ong thi nh the la at cuoc song ho ngoai ra nen tang Thien Chua a lap. Lam the la ho a choi bo s that cua li ha cua mot tnh yeu "mai mai" va "bat chap tat ca" von c bao am bi Chua Giesu. Khi con song mau thuan vi day hon phoi, cuoc song cua ta con b phan manh ri rac, bi v ta con bc theo nhp ieu "con dp th hai, hoac th ba" (mot khi a chap nhan vi pham li ha mot lan, th con co the tiep tuc vi pham li ha sau o). Bi o, ho se gap rat kho khan trong viec thong truyen cho con cai ieu cot yeu cua giao duc: niem tin co the xay dng toan the cuoc song da tren tnh yeu ch that, pho thac cho tnh yeu ay toan the tng lai chung ta.

o la mot thng ton khong de dang cha lanh, v thng nhng ngi trong cuoc khong y thc tnh trang bat bnh thng cua ho, ho s cong nhan no va bien chnh cho cuoc song ket hp th hai cua ho. ay la mot viec het sc te nh va oi hoi ta phai nhan nai, tin tng pho thac cho anh sang va an sung Chua, e giup ngi anh em cua ta t bo ngoi nha xay tren cat ma xay dng lai can nha xay tren nen a trong hi vong (cf. AL 8).

Ho song trong mot hoan canh ac biet, phai i mot hanh trnh rieng e tien ti hoi nhap that s vao Hoi thanh.

Ai biet mnh a pham mot toi trong th can phai xng toi trc khi on nhan Mnh Thanh Chua, tc hiep thong hoan toan vi Mnh Thanh Chua, va Than Mnh huyen nhiem Ngi la Hoi thanh.[1]

Tuy nhien, co mot so toi minh nhien lien quan ti cac moi quan he cu the, cach thc cu the song trong cong oan va det nen lch s chung. Bi the, Chua Giesu cho cac Tong o nhng ch dan ro rang cach oi x trc nhng loi lam nay, nhac nh sa loi cac toi nhan e ho thay oi i song (cf. Mt 18,15-17). Nhng toi cong khai pham en Than Mnh xa hoi cua Chua, tc Giao hoi, cang lam ta kho thong d hoan toan va hiep thong B tch Thanh The. Khong nhng can phan nh thieng lieng ma con phai phan nh Than Mnh Chua, trong b tch cung nh trong cong oan, neu khong ta se an va uong an phat mnh (AL 185-186). Ngha la, phan nh cach thc cu the song cac moi quan he, cach rieng la s trung thanh cua chung ta vi day hon c bat kha phan li.

Ap dung cach ac biet vao hon phoi, v la mot dau ch b tch hu hnh va hu hieu cua an sung. Hon nhan khong phai la mot s kien rieng t, lai cang khong phai la mot thc tai ch lien he en ngi chong, ngi v va con cai, nhng ngc lai, o la mot yeu to cot yeu cua i song chung va e xay dng Hoi thanh[2]. The nen, nhng ngi li d "tai hon" nay phai i mot hanh trnh trc khi c hoi nhap hoan toan vao i song Giao hoi va co the lanh nhan b tch hiep thong. Du sao, ho khong nen cam thay b ton thng v Hoi thanh noi ho khong the hiep le (rc le), v "Thanh The khong phai la phan thng cho nhng ngi hoan hao" (cf. Evangelium gaudium 47; Al 300; 305).

Mot hng i mi cho muc vu gia nh

Loi i mi ma c Thanh cha Phanxico e ngh cho muc vu khong phai la e ra nhng luat mi thong thoang hn hay khep chat hn, nhng xin ngi ta thay oi con tim va yeu cau mot "hoan cai muc vu" (cf. EG 25), at muc vu gia nh trung tam moi ban tam muc vu va hoat ong cua cac giao phan va giao x. Lam sao e tat ca cung co gang ong hanh vi nhng anh ch em nay tren ng ve vi Chua Kito. Tong huan Amoris laetitia khuyen khch chung ta hai con ng: 1) mot la, yeu cau chung ta bat au mot tien trnh hoi nhap nhng ngi lam ng lac loi nay tr ve vi Giao hoi (cf. AL 291), tien trnh nay phai do Giam muc giao phan hng dan (AL 300); b) hai la, khuyen khch cac cha giai toi khi xet thay con ngi hoi nhan thc s muon song theo Tin Mng, can xet en hoan canh co the giam khinh, tran trong nhng co gang cua thien ch ho, nh rang "mot bc nho, gia nhng gii han ln cua con ngi, co the lam ep long Chua hn la mot cuoc song ung an ben ngoai em a troi qua tng ngay ma khong phai oi mat vi nhng kho khan ang ke nao" (EG 44; AL 306).

Cau hoi gi y suy t va thao luan

1. Anh ch ang mang mot "vet thng thuoc day hon c", anh ch t phan nh hoan canh cu the cua mnh va xem co thc muon c cha lanh khong? Theo anh ch phai lam g e c cha lanh? Hi vong hoa giai cua cuoc hon nhan trc ti mc nao? Neu khong the hoa giai e tr ve song chung, anh ch can lam g song phu hp vi li Chua, li day cua Giao hoi?

2. Cha lanh vet thng "thieng lieng", hn la vet thng the l hay tam l, trc het anh ch phai lam g?

3. Anh ch mong muon g ni Giao hoi, ni cac muc t cua anh ch ve hoan canh cua anh ch vi nhng trach nhiem va bac ai trong cuoc song gia nh hien tai?

GM. Luy Nguyen Anh Tuan

- - - - - - - -

[1] Cong ong Trento, Sac lenh ve Thanh The, khoa XIII, ch. 7, DH 1647.

[2] Cf. GLHTCG, so 1617.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page