Hoi Ngh Muc Vu Di Dan Toan Quoc 2019

 

Hoi Ngh Muc Vu Di Dan Toan Quoc 2019.

Lien Giang


Hoi Ngh Muc Vu Di Dan Toan Quoc 2019.


Long Xuyen (WH 27-08-2019) - Hoi ngh Muc vu Di dan toan quoc 2019 do Uy ban Muc vu Di dan trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam to chc a khai mac luc 20g00 th Hai ngay 26 thang 8 nam 2019 tai Phu Quoc (giao phan Long Xuyen), di s chu tr cua c cha Giuse o Manh Hung, Giam quan Tong toa Tong Giao Phan Sai Gon, Chu tch Uy ban Muc vu Di dan. Cung hien dien trong buoi khai mac con co c cha Jean Baptist Jung Shin-chul, Giam muc giao phan Incheon, Chu tch Uy ban Muc vu Di dan va Ngoai kieu cua Hoi ong Giam Muc Han Quoc, quy cha ac trach di dan cua 27 giao phan cung mot so khach mi.

Trc gi khai mac, moi ngi a cung tham d gi chau Thanh The trong tam tnh sot men.

Phat bieu khai mac, c cha Chu tch Uy ban Muc vu Di dan nhan manh rang, muc ch cua Hoi ngh nam nay, Uy ban Di dan cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam c muon co mot tam nhn tong the ve muc vu di dan tai Viet Nam va tai cac quoc gia chung quanh co nhng ngi lao ong ngoai kieu en Viet Nam nh t Nhat, Han Quoc, ai Loan, Malaysia, Philippines... va nhng ngi lao ong Viet Nam en song va lam viec tai nhng quoc gia nay. Theo c cha, "tam nhn tong the va cu the nay se giup chung ta lam nhng ieu tot nhat e phuc vu anh ch em di dan, va nhat la giup hoan chnh Van kien Hng dan Muc vu Di dan a c Hoi ong Giam Muc Viet Nam cho phep ap dung th nghiem 2 nam". c cha cung nhac en ieu ac biet la qua Hoi ngh nay, lam the nao e co the tao mot moi tng quan tot gia "quoc gia i" va "quoc gia en", gia "giao phan on tiep" va "giao phan goc". Va ngai c mong: "Trong Hoi ngh nam nay, cung vi moi ngi, chung ta se tm ra nhng cach thc tot hn nham cai thien hoan canh xa hoi va muc vu cua anh ch em di dan".

Trong buoi toi khai mac nay, linh muc Giuse ao Nguyen Vu, Tong Th ky Uy ban Muc vu Di dan cung a thong tin cho cac tham d vien ve chng trnh cua ba ngay Hoi ngh. Theo o, Hoi ngh se chnh thc lam viec vao sang th Ba ngay 27 thang 8 nam 2019 va ket thuc vao tra th Nam ngay 29 thang 8 nam 2019.

Sang ngay 27 thang 8 nam 2019, c cha Chu tch Giuse o Manh Hung a chu s thanh le knh Chua Thanh Than - cau cho Hoi ngh.

Trong suot thi gian dien ra Hoi ngh, ngoai nhng luc c hanh thanh le, gi kinh, chng trnh lam viec ngay au tien co phan nhac lai ban uc ket Hoi ngh 2018 vi nhng g a lam c va ca nhng viec con ang thc hien; c cha Jean Baptist trnh bay ve hoat ong muc vu di dan tai Han Quoc. Ngai thong tin ve tnh hnh ngi Viet tai Han Quoc va sinh hoat c tin cua gan 5,000 ngi Cong giao Viet Nam tai 10/16 giao phan Han Quoc; ong Phero Tran Thanh Lng, Chu tch Cong ty co phan quoc te TIC (xuat khau lao ong va du hoc), chia se ve thc trang cua lao ong va du hoc sinh Viet Nam Nhat Ban, Han Quoc, mot vai nc trong khu vc cung nh nhng van nan oi vi ngi lao ong Viet Nam tai nc ngoai; cha Gioan Tran Van Thiet (dong Scalabrini) ang lam viec tai Van phong Di dan Tong giao phan Taipei a cho biet ve i song lao ong nhap c tai ai Loan, nhng kho khan va th thach oi vi i song c tin va phap ly...

Vi nhng van e xoay quanh viec"Muc vu cho ngi di dan Viet Nam tai hai ngoai" va "Muc vu cho ngi ngoai kieu tai Viet Nam", c e cap ti trong ngay au cung nh nhng buoi ke theo, Hoi ngh a cung lang nghe nhng y kien ong gop va phan hoi, nhng e xuat can bo sung cho van kien "Hng dan muc vu Di dan" oi vi i song c tin cho ngi tn hu Viet Nam ang ngoai nc, nhng nhu cau c tin cua ngi nc ngoai tai Viet Nam. Ben canh o, Hoi ngh cung khong quen ban en nhu cau "Muc vu cho ngi di dan Viet Nam noi a", trong o hng ti muc vu cho ngi di dan tre vi nhng van e c at ra nh lam the nao e ngi tre c ao tao mot c tin thc s trng thanh tai giao x e khi ri xa gia nh, giao x e i mu sinh, du hoc, hoac ket hon xa co the tr thanh nhng Kito hu song c tin vng vang, song tot va song sach gia nhng cam bay cua vat chat va oi hoi de dai cua cuoc song hien nay.

Khi ban thao nhng van e tren, c cha Giuse cung nhac lai va nhan manh, chng trnh muc vu di dan can thc te va cu the, xay ap tren 4 ong t ma c Thanh Cha Phanxico a gi y: "Tiep on, bao ve, thang tien va hoi nhap".

Chieu ngay 28 thang 8 nam 2019, tai nha th Dng ong, cac tham d vien se cung hiep dang thanh le mng knh thanh Augustino, cau cho viec loan bao Tin Mng, di s chu te cua c cha Giuse Tran Van Toan, Giam muc giao phan Long Xuyen.

Buoi lam viec cuoi cung vao sang th Nam 29 thang 8 nam 2019, Hoi ngh se uc ket bieu quyet van kien va Th gi anh ch em di dan.

Thanh le be mac cau cho ngi di dan do c cha Giuse chu te se ket thuc Hoi ngh trong tinh than hiep thong va chia se.

Lien Giang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page