c Thanh Cha Phanxico ban hanh

quy che oi mi cho Vien Giao Vu

 

c Thanh Cha Phanxico ban hanh quy che oi mi cho Vien Giao Vu.

Tran c Anh

Vatican (Vatican News 10-08-2019) - Sang 10 thang 8 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico ban hanh quy che oi mi cho Vien Giao Vu (IOR - Istituto per le Opere di Religione) hay quen goi la Ngan hang Vatican. Quy che c ky hai ngay trc, tc 8 thang 8 nam 2019.

Quy che oi mi, gom 10 chng vi 31 ieu, la mot bc quan trong trong qua trnh thch ng vi cac tieu chuan quoc te tot nhat hien nay. ay cung la s trung thanh c oi mi oi vi s mang ban au cua Vien Giao Vu.

Mot trong nhng oi mi quan trong nhat la viec xac nh vai tro cua v Giam chc, c bo nhiem bi Hoi ong Hong y. V nay gi vai trong quan trong trong viec lien lac vi tng thanh vien cua Vien va do o am bao viec trao oi thong tin va cham soc cac moi lien he. V tr nay khong con co the e trong nh a xay ra trong qua kh.

Quy che mi nhan manh en tnh ac thu cua Vien Giao Vu va tuan theo cac quy tac giao luat, cung nh canh tan trong lnh vc giao dch tai chnh, minh bach va chong ra tien.

Them vao o la viec chu y en van e nhan s, oi hoi phai tuan theo Quy tac ao c c phe duyet bi Hoi ong Giam sat va cac quy tac ro rang, tranh s chong cheo trach nhiem.

Cac Quy che c oi mi quan tam nhieu en viec am bao cac v tr ch ao, kiem soat va giam sat: cac thanh vien cua Hoi ong Hong y va Hoi ong Giam th eu khong the co nhieu hn mot lan tai nhiem, trong khi Giam oc - nh a c xac nh bi cac quy tac trc ay ve viec tai nhiem trong thi han xac nh va khong xac nh - trong moi trng hp, eu phai ri khoi nhiem vu vao tuoi 70 ma khong co kha nang gia han.

Cuoi cung, co hai oi mi cau truc quan trong. Trc tien la viec giam t nam xuong con bon To chc cua Vien. Cac Kiem toan vien noi bo khong con va thay vao o la Kiem toan vien ben ngoai c d tnh theo luat nh. Ngi nay se c Hoi ong Hong y bo nhiem theo e ngh cua Hoi ong Giam sat, va se co the thc hien nhiem vu cua mnh trong thi gian ba nam tai chnh lien tiep va ch c tai nhiem mot lan.

ieu mi th hai la tang so lng thanh vien cua Hoi ong Giam sat len bay thay v nam thanh vien nh trc ay. ay la mot quyet nh giup cac thanh vien cua Hoi ong lam viec de dang hn va c chia thanh cac uy ban t van tuy thuoc vao cac van e can phai giai quyet. (CSR_4571_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page