Cac cong oan tu s My

nhan 28 trieu ola cho nhu cau hu dng

 

Cac cong oan tu s My nhan 28 trieu ola cho nhu cau hu dng.

Van Yen, SJ

Washington (Vatican News 9-07-2019) - Cac n tu, cac thay va linh muc Dong phuc vu vi mc lng rat thap va khong co cac khoan tr cap hu. V vay cac giam muc My a lap Quy Hu dng nay nam 1988 e giai quyet van e thieu kinh ph trong viec cham soc tu s hu.

Thang 6 nam 2019, Van phong Hu dng Quoc gia cho Tu s (NRRO) a phan phoi 28 trieu o la ho tr tai chnh cho 360 cong oan tu s Hoa Ky e giup cham soc cac thanh vien gia hu.

Khoan tai tr nay c thc hien bi Quy Hu cho tu s, keu goi moi nam tai cac giao x e ho tr cho khoang 30,000 tu s ln tuoi va cong ong cua ho.

Li keu goi gan nhat c to chc tai hau het cac giao x Cong giao Hoa Ky vao thang 12 nam 2018 va quyen gop c 27.7 trieu ola.

Cac cong oan dong tu ket hp cac quy nay vi thu nhap va tiet kiem cua rieng ho e giup ap ng cac chi ph nh thuoc men va cham soc ieu dng. Trong nhng nam qua, s ho tr nay a giup nhieu cong oan tu s on nh viec cham soc nha hu cua ho.

Tuy nhien, van con nhieu cong oan tiep tuc vat va vi chi ph hu ngay cang gia tang va so lng thanh vien cao tuoi can c cham soc ngay cang nhieu.

S Stephanie Still, giam oc ieu hanh cua Van phong Hu dng Quoc gia cho Tu s dien ta: "Chung toi vo cung biet n nhng ngi Cong giao quang ai tren khap Hoa Ky. S quang ai lien tuc cua ho oi vi Quy Hu dng cho Tu s cho phep chung toi giup cac cong oan can s ho tr ngay lap tc trong viec cham soc cac thanh vien gia."

Cac giam muc Hoa Ky a lap Quy Hu dng nay nam 1988 e giai quyet van e thieu kinh ph trong viec cham soc tu s hu. Theo truyen thong, cac n tu, cac tu huynh va linh muc Dong phuc vu vi mc lng rat thap va khong co cac khoan tr cap hu. (USCCB 8/7/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page