Cong bo tai lieu lam viec

cua Thng Hoi ong Giam Muc Amazzonia

 

Cong bo tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc Amazzonia.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vatican News 17-06-2019) - Sang hom 17 thang 6 nam 2019, Tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc mien Amazzonia a c cong bo tai Vatican trong cuoc hop bao do c Hong Y Lorenzo Baldisseri, Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc chu toa.

Hien dien tren ban chu toa trong dp nay cung co c Cha Fabio Fabene, Pho Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc, va Cha Humberto Miguel Yanez, dong Ten, Giao s than hoc luan ly tai ai hoc Giao hoang Gregoriana Roma.

Cong ngh Giam Muc mien

Thng Hoi ong Giam Muc mien Amazzonia se tien hanh tai Roma t ngay 6 en 27 thang 10 nam 2019 ve e tai: "Amazzonia - nhng con ng mi cho Giao Hoi va nen sinh thai hoc toan dien". Mien nay rong hn 7 trieu ri cay so vuong, bao trum 9 quoc gia nam My, trong o co 3 trieu tho dan, thuoc 390 bo toc khac nhau. ay cung la vung trach nhiem cua 7 Hoi ong Giam Muc.

Tai lieu lam viec: ket qua cua mot tien trnh dai

Tai lieu lam viec dai 67 trang la ket qua cua mot tien trnh lau dai, trong o co viec soan thao tai lieu chuan b hoi thang 6 nam ngoai, va tiep en la cuoc tham do gia cac cong oan mien Amazzonia. Giao Hoi ngay nay lai co c hoi lang nghe mien nay, mot chu the von khong c coi trong cho u trong boi canh quoc gia va quoc te, cung nh trong i song Giao Hoi. Nay dan mien Amazzonia nay c Giao Hoi coi nh mot ngi oi tac u tien.

3 phan cua Tai lieu lam viec

Tai lieu lam viec va cong bo c chia lam 3 phan vi 147 oan:

- Phan th I la nhn xem va lang nghe, vi ta e "Tieng noi cua mien Amazzonia". Phan nay nham trnh bay thc tai lanh tho va cac dan toc mien Amazzonia. ay la mien ep e nhng ang chu nhieu e doa, nhng thach o nghiem trong va cap thiet.

- Phan th hai la "Sinh thai hoc toan dien: tieng keu cua trai at va ngi ngheo", trnh bay van ve moi sinh va muc vu. S tan pha mien Amazzonia, cac tho dan de b ton thng va b gat ra ngoai le, nhng t di dan va cac nguyen nhan, hien tng thanh th hoa mien Amazzonia. Nhng thay oi xa hoi va gia nh de b ton thng; nan tham nhung va nhng tai ng ve mat luan ly.

- Phan th 3 ban ve "Giao Hoi ngon s tai mien Amazzonia: nhng thach o va hy vong". Van e Giao hoi hoc va muc vu. Loan bao Tin Mng trong cac nen van hoa, cac cong oan tho dan, khoang cach xa xoi ve a ly va muc vu..

Lang nghe cac dan toc mien Amazzonia

Trong phan dan nhap, tai lieu lam viec co oan viet: "Viec lang nghe cac dan toc va lanh tho t pha mot Giao Hoi c keu goi ngay cang co tnh chat cong ngh ong hanh hn, bat au bang viec tiep xuc vi thc tai trai ngc cua mot mien Amazzonia ay sc song va khon ngoan. Tiep en la lang nghe tieng keu ve nan pha rng va cuoc tan pha t viec khai thac cac khoang san. Viec lang nghe nh the oi phai co mot s hoan cai toan dien ve phng dien moi sinh. Sau o la cuoc gap g vi cac nen van hoa gi len nhng hanh trnh mi, nhng thach o va hy vong cua mot Giao Hoi muon tr thanh ngi Samaritano nhan lanh va thanh ngon s, qua s hoan cai ve phng dien muc vu.

Can thc thi 3 s hoan cai

Tai lieu lam viec cho biet theo e ngh cua Lien mang Giao Hoi mien lien Amazzonia, goi tat la Repam, Tai lieu nay co bo cuc da tren 3 s hoan cai nh c Thanh Cha Phanxico mi goi: trc het la s hoan cai ve muc vu, nh ngai a keu goi trong Tong huan "Niem vui Tin Mng" (Evangelii gaudium): nhn xem va lang nghe; tiep en la hoan cai ve moi sinh, nh c Thanh Cha a trnh bay trong thong iep Laudato s ve viec bao ve can nha chung cua nhan loai, hng dan hanh trnh cua chung ta, tc la phan oan va hanh ong; sau cung la hoan cai theo tinh than cong ngh ong hanh cua Giao Hoi, qua Tong hien "S hiep thong Giam Muc" (Episcopalis Communio), hng dan viec ong hanh vi nhau. Chnh qua viec lang nghe va phan nh ve nhng con ng mi nh the, Giao Hoi tai mien Amazzonia se loan bao Tin Mng cua Chua Kito trong nhng nam ti ay.

Nhng e ngh cu the

Trong so nhng e ngh cu the, Tai lieu lam viec mi goi cac Ngh Phu suy t ve nhng van e cu the nh: co nen truyen chc Linh Muc cho nhng ngi nam ng tuoi co gia nh e giai quyet nan thieu Linh Muc mien Amazzonia hay khong? Tach ri quyen tai phan (quyen cai tr) va khoi thanh chc? Tm ra nhng tha tac vu chnh thc co the trao cho phu n, va thang tien phu n cac vai tro lanh ao.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page