Vatican News phong van

cha Phero Nguyen Van Hng,

Pho Giam oc ai Chung Vien Vinh Thanh

 

Vatican News phong van cha Phero Nguyen Van Hng, Pho Giam oc ai Chung Vien Vinh Thanh.

Thc hien: Van Yen, SJ


Vatican News phong van cha Phero Nguyen Van Hng, Pho Giam oc ai Chung Vien Vinh Thanh.

Noi dung phong van: https://www.youtube.com/watch?v=1rv2MyAP21g


Roma (Vatican News 12-06-2019) - Viec ao tao linh muc ong mot vai tro quan trong trong s mang cua Giao hoi. Chung toi xin gi en quy v cuoc phong van cua Vatican News vi cha Phero Nguyen Van Hng, pho giam oc ai Chung Vien Phanxico Xavie (Vinh). Cha hien ang tham d khoa thng huan tai Roma danh cho cac giam oc va pho giam oc ai chung vien.

Hoi 1: Tha cha, xin cha cho biet oi chut ve chng trnh thng huan hien tai cua cha va co iem gi hng nao t chng trnh thng huan nay cho viec ao tao chung sinh tai ai Chung Vien Vinh?

- Trc het, con xin knh chao Cha va quy v thnh gia cua ai Vatican News. Cam n Cha a mi con va con rat vui v c hau chuyen vi cha va quy v.

Con sap ket thuc khoa hoc ve viec ao tao linh muc Chung Vien. Khoa hoc nay do Bo Truyen Giao to chc, ket hp vi mot so Bo, Nganh lien quan cua Toa Thanh.

Y thc ve tam quan trong cua s vu ao tao linh muc hien nay vi nhng thay oi va thach o mi, hang nam Bo Truyen Giao to chc hai khoa hoc: khoa I t thang 10 en thang 12 cho cac nha ao tao va giao s Chung Vien; khoa II t thang 02 en thang 5 cho cac Giam oc, Pho Giam oc Chung Vien va Tien Chung vien thuoc Mien truyen giao. Moi khoa khong qua 30 ngi. Khoa hoc nay co 25 linh muc, trong o 16 v en t Chau Phi, 8 v en Chau A va 1 v en t Chau My Latinh.

Neu khoa I co muc ch giup hoc vien cap nhat kien thc theo chuyen nghanh cua mnh va hoc hoi ve phng phap s pham, th khoa II giup cho hoc vien biet to chc chng trnh ao tao trong Chung Vien: t c cau, nh hng, noi dung, phng phap va cac giai oan huan luyen theo yeu cau cua Ratio mi ma Bo Giao Sy va ban hanh.

D nhien, co nhieu iem gi hng cho con trong s vu ao tao, nhng con ch xin chia se mot so iem quan trong:

1) Trc het, viec ao tao linh muc la mot tien trnh huan luyen toan ven, tiem tien va thong nhat t thi gian, noi dung va nhan s cung nh c cau to chc. Tranh loi huan luyen mot chieu nh ch lo huan luyen tri thc, hay qua chu trong en viec huan luyen tu c, hoac loi huan luyen duy ky nang ch chay theo hoat ong muc vu ben ngoai.

Tr thanh linh muc la mot s dan than toan bo con ngi cho mot s vu, ch khong phai la mot th nghe nghiep, nh khoa hoc nay, cac hoc vien hieu hn ve muc tieu ao tao linh muc la giup cac ng sinh thc s trng thanh ve nhan ban, tu c, tri thc va muc vu. V the, viec huan luyen linh muc phai mang tnh toan ven, lien nganh va a dien th mi phu hp vi hoan canh hien nay.

2) iem th hai, mot so chu e quan trong c nghien cu trong khoa hoc nh: viec ong hanh vi tng chung sinh, viec phan nh ca nhan va cong oan, phng phap lam viec nhom e cac nha ao tao biet cong tac, hiep nhat vi nhau trong chng trnh ao tao.

Khoa hoc cung nghien cu ve viec s dung hieu biet tam ly e giup cac chung sinh trng thanh ve nhan cach, tnh tnh, tnh cam, tng quan lien v va cach hanh x phu hp vi s vu linh muc. Ve iem nay, Bo Giao Sy co vo cac Chung Vien nen mi cac chuyen vien tam ly va n gii, nhat la n tu tham gia vao cong cuoc ao tao linh muc theo kha nang va chuyen mon cua ho. Viet Nam, chung ta ang thieu ve iem nay.

Mot so chu e mang tnh thi cung c hoc hoi: van e ong tnh; van e lam dung quyen, lam dung lng tam va lam dung tnh duc cua giao sy; nhng trng hp tam benh; van e bao ve tre em va nhng ngi de b ton thng; van e quan tr tai san va tai chnh trong Chung Vien theo s cai cach hien nay cua Toa Thanh.

3) iem th ba la tinh than va phng phap lam viec theo c Thanh Cha Phanxico ma cac Chung Vien can ap dung, da tren nen tang than hoc ve mot "Giao Hoi nh la Dan cung nhau tien bc" (Chiesa come un popolo in cammino). Viec huan luyen la s kien thuoc Giao Hoi hoc ma Chung Vien la noi e song va the hien mo hnh Giao Hoi hiep thong theo hnh tron: Ngha la lam sao tao c tinh than va phng phap lam viec chung vi nhau ni Ban ao tao theo cac nguyen tac: hiep thong, huynh e than b, tham d, oi thoai, cong tac, tnh cong ngh va tnh tap oan e cung phan nh, cung quyet nh theo s khon ngoan cua Thanh Than (comunione, fraternita mistica - partecipazione - dialogo - corresponsabilita, collegialita - sinodalita). S vu ao tao la cong trnh chung, neu tao c bau kh nay Chung Vien, th se tranh c loi ao tao "moi ngi mot kieu," thieu tnh thong nhat va phoi hp, thieu lang nghe va oi thoai. Nh the, viec ao tao se mang lai nhieu hieu qua thiet thc hn. ay la nhng ieu mi me ma con cam thay c gi hng nhieu trong boi canh Viet Nam.

Hoi 2: Chng trnh ao tao cua ai Chung vien thanh Phanxico Xavie (Vinh) e tr thanh mot linh muc trai qua nhng giai oan nao va nhng iem nhan trong nhng giai oan o nh the nao?

- Xin cam n Cha a quan tam en chung con. Trong nhng nam gan ay, chng trnh ao tao linh muc Vinh trai qua nhng giai oan sau: 1) Giai oan D Tu: Cac ng sinh ang hoc ai Hoc va Cao ang, neu ho muon thi vao ai Chung Vien, ho c mi goi gia nhap Nhom D tu va sinh hoat trong 3 nam e tm hieu va phan nh xem mnh co phu hp vi n goi linh muc hay khong. Sau khi tot nghiep, ho tham d ky thi vao ai Chung Vien. Vung Thanh- Nghe - Tnh - Bnh la ni co nhieu n goi. Vinh, co nhng ky thi co hn 400 ng sinh nhng ch lay 40 ngi. e c vao Chung Vien, oi hoi cac em phai co gang nhieu va thc s la phai co n Chua.

2) Giai oan II Tien Chung vien, ay la giai oan au cua viec huan luyen, trong 2 nam ho c ao tao chu yeu ve nhan ban, tu c va kien thc nen tang v.v... ay cung la giai oan sang loc nghiem tuc, e xac nh tnh phu hp cho n goi linh muc. Neu ho vt qua, th se c vao ai Chung vien.

3) Giai oan Chung Vien, gom 2 nam Triet Hoc, 1 nam Th, 4 nam Than Hoc, va khoang 1 nam thc tap muc vu giao x. Sau o neu moi s suon se, ho se c truyen chc linh muc. Nh the, tong cong thi gian ao tao la 9 nam. Chng trnh nay can ban ap dung theo ng hng ao tao cua Giao Hoi va Hoi ong Giam Muc Viet Nam.

Hoi 3: Con xin phep hoi mot cau ben ngoai pham vi giao phan. Viec lien ket ve chng trnh ao tao gia cac chung vien tai Viet Nam nh the nao?

- Ve iem nay, con nhan thay rang trong nhng nam qua, nh nhng no lc cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam, ac biet cua Uy Ban Giao Sy va Chung Sinh, cac Chung Vien co mot s lien ket, oi thoai va hoc hoi lan nhau rat tot. Chung ta a co Ratio Nationalis, nh Hng ao tao linh muc cho toan quoc, c Toa Thanh phe chuan, ay la tai lieu rat quy e giup cac Chung Vien co chung mot nh hng va cung mot trnh o huan luyen. ac biet, hang nam, Uy Ban eu an to chc cac cuoc thng huan cho cac nha ao tao vao dp he, o cung la c hoi rat quy e cac nha ao tao cap nhat kien thc va nhat la hoc hoi kinh nghiem huan luyen vi nhau. Con nhan thay o la dau hieu rat tch cc, trong khi so sanh mot so nc hien nay, ho cha co Ratio, chng trnh ao tao chung nh Viet Nam.

Hoi 4: Nhng nguyen tac chung ao tao linh muc cho toan the Giao Hoi c ap dung vao boi canh Viet Nam the nao? Neu c, xin cha cho mot vai v du.

Cau hoi nay kha thu v oi vi con. Viec huan luyen linh muc la mot nghe thuat cua cac nghe thuat. Ngi huan luyen phai co s hieu biet ve huan luyen, biet phng phap huan luyen va co chien lc huan luyen.

Con ch muon chia se 5 nguyen tac ma con hoc c:

1) Huan luyen la hng ti gia tr hn la cam oan. Muc tieu huan luyen la giup ng sinh bien oi. Neu khong bien oi la khong co ket qua. Ma con ngi ch bien oi nh song cac gia tr. o la ly do tai sao c Thanh Cha Phanxico noi rang: ng huan luyen theo kieu canh sat!

2) Huan luyen la hng ti s sieu viet va tuyet oi. Theo o, huan luyen la hng ti Thien Chua, yeu men Ngi tren het moi s va hien than cho Ngi. Huan luyen la giup ng sinh tr thanh "ngi cua Thien Chua."

3) Huan luyen cung la giup thu huan sinh biet yeu men Giao Hoi va phuc vu ngi khac. n goi linh muc trong Giao Hoi va cho ngi khac, ch khong phai cho mnh. Nen viec huan luyen ch thc la giup ng sinh tr thanh mot ngi biet yeu men Giao Hoi va phuc vu tha nhan, nhat la nhng ngi ngheo. Linh muc la "ngi cua Giao Hoi."

4) Huan luyen bao gom moi pham vi, khong ch pham vi chnh thc (formal) ma ca pham v khong chnh thc (informal). Ngha la khong ch huan luyen trong moi trng nghiem tuc, nh lp hoc, nha th, nhng moi ni, moi luc, moi lnh vc, nh the thao, am nhac, hoat ong van hoa, lao ong chan tay, ni san co, tai ban an, ngoai ng, khi giao tiep, i da ngoai, khi ngh he# tat ca eu c nhn nh la phng tien va c hoi e giao duc.

5) Huan luyen phai theo nguyen tac bao gom (inclusive) va loai bo nao trang loai tr (exclusive). Ngha la loi tiep can huan luyen mot con ngi bao gom ca qua kh, hien tai va tng lai; bao gom nhng kha nang, tiem nang va ca nhng yeu uoi, gii han va nhng ton thng cua ho. Nguyen tac nay co the ap dung cho nhieu lanh vc nh nghien cu, muc vu, to chc va lng gia... No m ra cho chung ta nhieu c hoi. Con loi loai tr th ngay nay a loi thi va khong nen ap dung trong giao duc.

Hoi 5: Vi kinh nghiem cua cha, au la nhng thach o ln trong viec ao tao mot chung sinh ngay nay? Va hng giai quyet cua cha the nao?

- ay la cau hoi hay, nhng kho tra li! Hien nay co nhieu thach o cho viec ao tao linh muc tren the gii va cung nh Viet Nam. Theo thien y, con muon noi en mot so thach o ln Viet Nam: 1) Trc het o la thach o ve moi trng xa hoi, mot xa hoi vo than, duy vat chat, trong o s gia doi, luon lach len ngoi, song trong moi trng o, ai cung b anh hng, cac ng sinh en t moi trng nay cung can c thanh loc t s anh hng nay. ieu o la khong de!

Thach o th hai en t pha ng sinh: V s t do va chon la rieng, co nhng ngi khong muon c ao tao, ch nn th qua song e c chu chc, mac dau Ban ao tao a co gang giup . o la trach nhiem cua ho. Ta n Chua, tren thc te, nhng trng hp nay ch la thieu so.

Van e tuoi tac cung la mot thach o, nhieu chung sinh vao Chung Vien khi tuoi i kha cao, ma theo tam ly phat trien, 30 tuoi tr i, moi th a on nh ve loi ngh, thoi quen va nhan cach, nen thiet tng, viec huan luyen cang tre cang tot, v cay a ln se kho uon. Tuy nhien, chung ta con co niem tin vao n Chua va s thien ch cua ng s, neu co hai yeu to nay, moi s eu co the. Thc te, co nhng ng sinh du ln tuoi, nhng ho van tr thanh nhng linh muc tot.

Thach o thc ba ve nhan s va phng tien huan luyen. Noi chung Viet Nam chung ta ang con thieu nhan s, thieu chuyen mon va cac phng tien can thiet nh th vien, c s vat chat phu hp vi s vu ao tao linh muc hien nay.

Hoi 6: Vi t cach la Pho Giam oc ai Chung vien thanh Phanxico Xavie, xin cha cho biet au la mau chung sinh hay tieu chuan ma cha thay xng ang chu chc linh muc vao cuoi giai oan ao tao?

Thc ra ma noi, n goi linh muc la mot hong n nhng khong cua Thien Chua. Chua ban cho ai ngi o c. Nen noi la xng ang, th khong ai co the cho la xng ang. Cung chang ai co quyen oi giam muc phai truyen chc cho mnh. Nhng nh a noi, n goi linh muc c ban trong va qua Giao Hoi, cu the la qua s anh gia cua c Giam Muc, Ban ao Tao va Dan Chua chng thc ng sinh nay co xng ang va phu hp e tr thanh linh muc hay khong. Neu da theo tieu chuan ca nhan, th de ri vao chu quan, nen chung ta phai da theo tieu chuan ma Giao Luat 1983, ieu 1029 quy nh 7 tieu chuan e xet cac ng sinh c tien chc: Ho chng thc 1) c tin tinh tuyen; 2) ch hng ngay thang; 3) kien thc ay u; 4) danh thm tieng tot; 5) tac phong oan chnh; 6) nhan c c th luyen; 7) co sc khoe the ly va tam ly tot tng ng vi chc thanh se lanh nhan. o la nhng tieu chuan ma chung con thng da vao e lng gia ng sinh va gii thieu vi Giam Muc cua mnh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page