Nam 2018, ngan hang Vatican

ch li c 17 trieu 500 ngan Euro

 

Nam 2018, ngan hang Vatican ch li c 17 trieu 500 ngan Euro.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vatican News 12-06-2019) - Trong nam 2018, Ngan hang Vatican, quen goi la "Vien Giao Vu" (IOR), li c 17 trieu 500 ngan Euro, mac du th trng tai chanh giao ong manh me.

Ket qua nay cho thay co s giam sut tien li la 14 trieu 400 ngan Euro so vi so li 31 trieu 900 ngan Euro trong nam 2017 trc o.

Nhng con so tren ay c ghi trong phuc trnh thng nien cua Ngan hang Vatican cong bo hom 11 thang 6 nam 2019. Theo o, trong nam 2018, ngan hang nay a phuc vu gan 15 ngan khach hang (14,953) co nguon tai chanh la 5 ty Euro, tc la giam 300 trieu Euro so vi nam 2017. Trong ngan khoan va noi cua cac khach hang co 3 ty 200 trieu Euro la tien tiet kiem ho ky thach ni Vien Giao Vu.

Phuc trnh cho biet do nhng con loc th trng tai chanh, lai xuat van con rat thap.

Cac hoat ong khac cua ngan hang Vatican

Trong tien trnh giam bt cac chi ph, ngan hang Vatican a giam bt chi ph xuong con 16 trieu Euro, so vi 18 trieu 700 ngan Euro hoi vi nam 2017.

Trong nam 2018, ngan hang Vatican tiep tuc thc hien cac cuoc au t nham ho tr s phat trien cua cac nc ngheo nhat, ton trong nhng chon la phu hp vi viec thc hien mot tng lai lau ben cho cac the he tng lai. Ngoai ra ngan hang cung gop phan thc hien nhieu hoat ong co li ch xa hoi, qua nhng hien tang tai chanh, hoac vi nhng ieu kien de dang cho s dung cac bat ong san thuoc ngan hang vao nhng muc tieu xa hoi.

Trong nhng nam qua, ngan hang Vatican a thc hien mot tien trnh cai to sau rong theo cac tieu chuan quoc te, ac biet nham bai tr nan ra tien. Tat ca cac tai khoan cua cac khach hang eu c thanh loc va co mot so tai khoan b ong. (Rei 11-6-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page