Giao iem Thanh Phaolo - Giao Phan My Tho:

Hat giong Tin Mng trien n

 

Giao iem Thanh Phaolo - Giao Phan My Tho: Hat giong Tin Mng trien n.

WH

My Tho (WH 15-05-2019) - "Cac anh ch hay song va tiep tuc loan bao Tin Mng cua Chua ma hom nay anh ch c on nhan". c cha Phero Nguyen Van Kham, Giam muc giao phan My Tho, a khuyen nhu 51 anh ch em d tong nh the, khi ngai chu s Thanh le gio thay Pascal Vo Van Viet va ra toi cho 51 anh ch em d tong luc 10g ngay 12 thang 05 nam 2019 tai giao iem Thanh Phaolo, giao x Rach Cau, giao phan My Tho.

ong te vi c cha Phero co cha Hat trng giao hat My Tho, cha s giao x Rach Cau Phaolo Cao Xuan ac, cha nguyen chanh x Rach Cau Carolo Le Van Lo, cha pho ac trach giao iem Thanh Phaolo Giacobe Nguyen Minh Phung cung mot so linh muc trong va ngoai giao phan.

en hiep dang Thanh le, ngoai anh ch em d tong, con co thay Taeo Le Van Chanh -Be tren dong Kito Vua, cac n tu dong Thanh Phaolo, dong Men Thanh Gia Ch Quan, Men Thanh Gia My Tho, cung ong ao cong oan dan Chua giao giao x Rach Cau, giao iem Thanh Phaolo va cac giao x Con Ba, Chanh Toa, Ch Bng, Tan Hiep, My Trung va cac khach mi ngoai giao phan.

Sau cong bo Tin Mng, cha s Rach Cau a gii thieu len c cha chu te 51 anh ch em d tong lanh nhan B tch Ra Toi, trong o co 37 anh ch se lanh nhan B tch Them Sc.

M au bai giang, c cha Phero nhac lai oi net ve tieu s Thanh Phaolo, cung la bon mang cua giao iem. Ngai dien giang: "Thanh nhan t mot ngi ngoai ao rat cam ghet Chua Giesu, luon tm kiem e giet hai cac Kito hu. The nhng, khi c Chua keu mi, thanh nhan a tr thanh mot ngi yeu men, hang say phuc vu, sang sang hy sinh mang song v Chua Giesu."

Nhan le gio thay Pascal Vo Van Viet, c cha nhac ve tam gng ao c, ngheo kho va dan than cho cong cuoc loan bao Tin Mng cua Chua Giesu, ac biet ni giao iem Thanh Phaolo nay. Chnh nh thay ma thanh qua hat giong Tin Mng c hien thc nh ngay hom nay, vi ong ao anh ch em tr thanh con cai cua Chua.

Rieng vi anh ch em d tong, c cha khuyen nhu: "Hom nay, khi lanh nhan B tch Ra toi, cac anh ch a tr thanh thanh vien cua mot gia nh rong ln - gia nh giao iem, giao x va gia nh Hoi Thanh Cong Giao- ni o moi ngi on nhan nhau trong tnh yeu thng, chia se va nang nhau. V the, anh ch hay song va tiep tuc loan bao Tin Mng cua Chua ma hom nay anh ch c on nhan".

Sau bai giang, cong oan va anh ch em d tong cung tuyen xng c tin. c cha Phero cung vi cha s Rach Cau ra toi cho cac d tong. Sau o c cha ban B tch Them Sc cho 37 ngi ln.

Cuoi le, sau li cam n cua v ai dien, c cha Phero a chuc mng giao x Rach Cau co mot giao iem ay sc song va nang ong. Ngai cau chuc cong oan giao x Rach Cau va giao iem Thanh Phaolo luon song hiep nhat, yeu thng va hang say loan bao Tin Mng cua Chua en vi moi ngi chung quanh.

Thanh le ket thuc 11g30. c cha, quy cha cung cac anh ch tan tong chup ky niem trc khi tham d tiec buffet trong khuon vien giao iem.

oi net ve giao iem Thanh Phaolo

- Giao iem Thanh Phaolo co 350 giao dan vi 90 noc gia, nam cach giao x Rach Cau 20 km va cach ca bien 8km. ai a so ba con chung quanh theo ao Phat, Cao ai, Tin Lanh va ong ba. Kinh te ba con kha kho khan, nong nghiep phat trien rat kho khan, nen ba con chu yeu trong sa.

- Vao nam 1956, thay Pascal Vo Van Viet vang li be tren en hoat ong truyen giao Phao ai, mot ni toan la ngi lng, thuoc giao s Rach Cau, tnh Go Cong., nay thuoc ap Ganh, xa Phu ong, huyen Tan Phu ong, tnh Tien Giang. c ke la khi iem cho cong cuoc truyen giao va hnh thanh giao iem Thanh Phaolo hien nay.

- Cach ay 4 nam, v tr nha th hien nay la manh ruong trong sa, cuoc song ba con rat kho khan. Nh s giup cua mot an nhan a mua tang 2,000m2 at tang cho giao iem, va cha Giuse Tran Thanh Long mua them 1,000m2, cung vi li cau nguyen, s hy sinh va s ong gop ba con va an nhan, giao iem a tien hanh xay dng cac hang muc:

Ngay 05.12.2016, xay dng cac cong trnh phu: oi knh c Me Fatima, nha x, nha D va hoi trng.

Ngay 20.01.2017, c cha Phero Nguyen Van Kham a chu s Thanh le at vien a au tien xay dng ngoi nha th giao iem hien nay.

Ngay 07.10.2017, c Cha Phero chu s le Khanh thanh nha th giao iem Thanh Phaolo, giao x Rach Cau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page