c Thanh Cha Phanxico

gap cac thanh vien Quy Giao Hoang

 

c Thanh Cha Phanxico gap cac thanh vien Quy Giao Hoang.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 10-05-2019) - Sang 10 thang 5 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico gap cac thanh vien Quy Giao Hoang trong chuyen hanh hng Roma.

c Thanh Cha cam n Quy trong nhng nam qua a ong gop nhieu cho viec thuc ay tinh than huynh e va hoa bnh. Ngai noi: "Qua s ho tr cua anh ch em cho cac d an giao duc, t thien va tong o khac nhau, cung nh cac hoc bong danh cho giao dan va linh muc, tu s, anh ch em a lam chng cho s cham soc khong met moi cua Giao hoi cho gia nh nhan loai."

Quy Giao Hoang c thanh lap nam 1988 t mong c cua cac giao s va giao dan Cong giao Hoa Ky muon ho tr cho c Thanh Cha trong viec phuc vu Giao hoi va xa hoi. Quy ong gop hang nam cho cac viec t thien va cac d an tong o khac cua c Thanh Cha. (CSR_2837_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page