Sri Lanka: Thanh le cha c c hanh lai

v e doa khung bo mi

 

Sri Lanka: Thanh le cha c c hanh lai v e doa khung bo mi.

Hong Thuy

Sri Lanka (Vat. 4-05-2019) - Ngi dan Sri Lanka that s s rang co the co nhng cuoc tan cong khung bo mi sau tham kch Chua Nhat Phuc Sinh 21 thang 4 nam 2019. c Hong Y Ranjith noi vi Vatican News rang v ly do an ninh, ngai quyet nh rang van cha co cac Thanh le c hanh cho dan chung vao Chua nhat 5 thang 5 nam 2019.

c Hong Y Albert Malcolm Ranjith nhan c tin bao rang co the la co nhng phu n mang bom cam t thc hien cac cuoc tan cong. Do o ngai khong cho phep c hanh Thanh le vao Chua nhat ngay 05 thang 05 nam 2019 nh a thong bao trc ay.

c Hong Y Ranjith noi: "Tin tc nay a lam chung toi lo lang rat nhieu va do o chung toi phai a ra quyet nh khong c hanh Thanh le ngay ca Chua nhat nay va hy vong co the lam ieu o vao Chua nhat tuan sau, khi thang Ramadan bat au". c Hong Y cho biet la cac Giam Muc cac giao phan khac se anh gia tnh hnh cua tng ni.

Sau khi nhan tin cua bo phan an ninh, chnh quyen Colombo a canh gac cac nha th trong vung.

Chua nhat 28 thang 4 nam 2019 c Hong Y a c hanh Thanh le tai toa Tong Giam Muc Colombo va Thanh le c truyen trc tiep tren cac kenh truyen thong chnh cua Sri Lanka. c Hong Y cho biet Thanh le Chua nhat 5 thang 5 nam 2019 cung se c c hanh nh the. Giai thch bai Tin Mng Chua nhat th III Phuc Sinh, c Hong Y noi rang nh Chua a ban cho thanh Phero me ca ln nh c tin cua ngai, th du cho tnh canh kho khan, Chua co the ban cho chung ta s bnh an.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page