Li chao cua cac Giam muc Uruguay

nhan ngay quoc te lao ong

 

Li chao cua cac Giam muc Uruguay nhan ngay quoc te lao ong.

Van Yen, SJ

Uruguay (Vat. 1-05-2019) - Nhan ngay Quoc te lao ong 1 thang 5, cac Giam muc Uruguay gi li chao en moi ngi lao ong nam n va goi ay la dp e ky niem va suy t, trong ieu kien co the, ve viec phat trien con ngi va tao nen cuoc song tot ep cho gia nh.

Trong li chao, cac Giam muc bay to moi quan tam ac biet ve van e that nghiep noi chung, ac biet la gii tre, lam yeu i kha nang m c va hy vong cua ngi tre, va tc i c hoi cua ho ong gop cho s phat trien cua xa hoi.

Cac giam muc cung nhan thay co nhng tien bo ang ke ve tien lng, an toan lao ong, giay phep cho cac ong bo ba me... Nhng at nc cung oi dien vi thach thc ve hien tng nhap c cua nhng ngi tm kiem va thc thi pham gia cong viec va song trong hoa bnh.

Ket thuc li chao, cac Giam muc khuyen khch moi ngi tiep tuc tm kiem ieu kien lam viec tot hn va cong bang hn, vi y thc rang cong viec khong ch e nuoi song, nhng con e giup phat trien ca nhan va cong ong. (CSR_2610_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page