ai hoi lan th 21

Lien hiep cac tong phu trach cac dong n

 

ai hoi lan th 21 Lien hiep cac tong phu trach cac dong n.

Hong Thuy

Roma (Vat. 30-04-2019) - T ngay 06 en 10 thang 05 nam 2019, ai hoi lan th 21 cua Lien hiep cac tong phu trach cac dong n tren the gii, vi chu e "Nhng ngi gieo niem hy vong ngon s", se c to chc tai Roma.

Trong mot video thong bao ve ai hoi, s Carmen Sammut, chu tch lien hiep, nhan nh rang chu e nay thuc giuc chung toi xem xet e lam sao cac n tu co the la dau hieu cua niem hy vong trong mot the gii chia re va chien tranh, va cho nhieu phu n va tre em au kho.

Khoang 850 be tren tong quyen cua cac dong n thuoc 80 quoc gia se tham d ai hoi. Co khoang 40 khach mi bao gom cac ai dien cac Lien hiep cac dong nam va dong n cua cac chau luc va cac Bo cua Vatican va mot so lanh ao cua cac to chc oi tac cua Lien hiep. 13 ngon ng chnh thc se c s dung trong ky ai hoi.

e tai suy t

Cac suy t se e cap en cac e tai quan trong nh hoi nhap van hoa, vien tng tng lai cua i tu, s toan ven cua thien nhien, oi thoai lien ton.

Vao ngay 10 thang 05 nam 2019, cac ch tong phu trach se c c Thanh Cha Phanxico tiep kien rieng va ngai se khi ong chien dch "Nhng n tu cha lanh cac trai tim" nhan ky niem lan th 10 ngay thanh lap mang li Talitha Kum - chong nan buon ngi.

Lien hiep cac tong phu trach cac dong n cung se to chc 7 buoi hoc hoi trc va sau ai hoi ve giao luat, bao ve tre v thanh nien, truyen thong va phng phap mi e cung cap dch vu cham soc tre em.

Lien hiep cac tong phu trach cac dong n la to chc c Bo Dong tu cong nhan. ay la dien an ni cac ch tong phu trach chia se kinh nghiem va ong hanh vi nhau trong viec phuc vu. Hien co 1,900 thanh vien t hn 100 quoc gia, ai dien cho hn 450 ngan n tu tren the gii. Mot so dong Viet Nam cung la thanh vien cua lien hiep nay va trong ai hoi nam 2019 cung se co s tham d cua mot so ch tong phu trach en t Viet Nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page