Cac trng Kito giao Sudan

co the se c ngh ngay Chua nhat

 

Cac trng Kito giao Sudan co the se c ngh ngay Chua nhat.

Hong Thuy

Sudan (Vat. 29-04-2019) - Hoi ong quan s chuyen tiep cua Sudan a huy bo quyet nh buoc cac trng Kito giao Sudan phai ong ca vao th sau - ngay thanh cua ngi Hoi giao - va m ca vao Chua nhat, do chnh quyen cu a ra.

Hom 22 thang 04 nam 2019, Chu tch cua Uy ban xa hoi cua Hoi ong quan s chuyen tiep cua Sudan, Thieu tng Saluh-Eddin Abdu-Khalig, a tiep mot phai oan cac lanh ao Kito giao Sudan. Trong mot tuyen bo vi C quan Thong tan chnh thc cua Sudan, ong a yeu cau cac c quan hu trach thc hien cac bc can thiet e cho phep cac trng Kito giao c m vao th sau va ong ca vao Chua nhat.

Di che o Hoi giao cu cua Tong thong Omar El Bashir, Kito hu Sudan a trai qua nhng thi iem kho khan, bao gom viec pha huy nha th, chiem at, ang ky tre em trong cac cong ong ton giao khac.

Cac vi pham t do ton giao

Vao thang 07 nam 2017, Bo trng Giao duc a ra lenh cho cac trng Kito giao gi luat "cuoi tuan" cua ngi Hoi giao - th sau va th bay - va m ca vao Chua nhat, khi "cuoi tuan" cua ngi Hoi giao ket thuc.

Vao thang 1 nam 2019, cac Giam Muc Cong giao a phan nan rang Bo Giao duc Sudan khong phan bo giao vien cho cac trng Kito giao va cac ngay le Kito giao khong c a vao lch chnh thc.

Sudan nam trong so mi quoc gia b Hoa ky liet vao danh sach en v vi pham hoac dung tung "cac vi pham t do ton giao co he thong, lien tuc va trang trn".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page