c Thanh Cha

gap cac tnh trng cua Y

 

c Thanh Cha gap cac tnh trng cua Y.

Van Yen

Vatican (Vat. 27-04-2019) - Luc 12h30 tra th Bay 27 thang 4 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a gap cac tnh trng nc Y. Trong bai noi chuyen, c Thanh Cha noi en viec phat trien nhanh chong cua khoa hoc ky thuat cua nhieu lnh vc khac nhau. ieu nay cho phep ap ng hieu qua nhng nhu cau cua xa hoi. Tuy nhien, no cung e lai mot thc te phc tap la ay nhieu ngi ra ben le; ong thi cung lam nay sinh nhng van e ve giai phap nang lng va tai nguyen.

c Thanh Cha noi: "Ben canh nhng li ch va s phat trien tch cc trong cac lnh vc khac nhau, th van con, va ngay cang gia tang, s mat can bang va phan hoa; oi hoi s dan than thong minh va chat che cua tat ca e giai quyet cach thoa ang. V muc ch nay, can co s hp tac t ca pha cac nhom va hiep hoi cua xa hoi dan s, lan hanh ong y thc va lien tuc cua cac cap cong quyen khac nhau. Va cac tnh la mot trong cac cap cong quyen o."

Cac lnh vc ma cac tnh Y hien ang am trach trong tham quyen cua ho la quan tam en cac bien phap can thiep e bao ve at va cung co cac khu vc co nguy hiem, ieu hanh mang li giao thong ng bo ket noi cac trung tam nho va rat nho vi cac thanh pho ln hn, quan ly cac trng trung hoc pho thong, ong thi am bao an ninh va hoat ong cua cac tnh.

Vi nhng chc nang nh the, c Thanh Cha nhan gi en cac chu tch cac tnh ve viec thc thi nhng bien phap thch hp v li ch chung, ngang qua cac d an va chnh sach, thay v bo ri hay boc lot lanh tho, th cham soc can than va phat huy cac tiem nang va tnh ac thu cua no; nhng cung khong c tac ong xau en moi trng hoac khai thac ba bai cac tai nguyen canh quan va lch s-moi trng.

c Thanh Cha noi: Quy v nhan thc ro tam quan trong cua trng hoc va giao thong an toan oi vi hoat ong i song dan s va la nen tang khong the thieu cho bat ky s phat trien co trat t nao. Quy v biet s can thiet cua viec tiet kiem phu hp va li the hieu qua kinh te cho mot cong ong trong s khon ngoan au t tien cua va nhan lc e ngan chan s gian oan, roi loan va suy thoai.

Cuoi cung, c Thanh Cha chuc cho cac chu tch cac tnh cua Y tiep tuc cong viec vi long can am va quyet tam, e bien cac Tnh thanh nhng trung tam au tau cho nhng ni khac, vi y thc phat trien ben vng thc s, hoa hp vi cac moi quan he rong ln cua thien nhien, lch s, viec lam va tai kheo cua cac the he i trc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page