Trang web mi ang cac bc anh

cua "Tam Khan liem thanh Turino"

 

Trang web mi ang cac bc anh cua "Tam Khan liem thanh Turino".

Hong Thuy


Trang web mi ang cac bc anh cua "Tam Khan liem thanh Turino".


Vatican (Vat. 13-04-2019) - Mot trang web mi se cung cap cho ngi Cong giao va cac nha nghien cu mot bo anh chup "Tam Khan liem thanh Turino" cua nhiep anh gia khoa hoc Vernon Miller.

Nhiep anh gia Vernon Miller la mot thanh vien cua d an nghien cu va a danh hn mot tram gi e thc hien cac th nghiem tren tam vai liem.

"Tam Khan liem thanh Turino" la tam vai dai hn 4.4m va rong gan 1.2m, tren o co hnh anh cua mot ngi nam b tra tan va b ong inh. Nhieu tn hu Cong giao tin rang o la tam vai liem xac Chua Giesu sau khi Ngi tat th tren thanh gia.

Van la ieu b an

T nam 1977 - 1981, mot oi ngu cac nha vat ly, hoa hoc, benh ly hoc va cac ky s t cac ai hoc va cac phong th nghiem cua chnh phu Hoa ky a thc hien d an nghien cu "Tam Khan liem thanh Turino". D an nay a ra ket luan rang "hnh anh tren tam khan la hnh dang con ngi thc s cua mot ngi an ong b tra tan, b ong inh. No khong phai la tac pham cua mot nghe s. Cac vet mau c tao thanh t huyet sac to va cung cho ket qua dng tnh vi albumin huyet thanh. Hnh anh van ang la mot ieu b an; va cho en khi cac nghien cu hoa hoc c thc hien, co the bi nhom cac nha khoa hoc nay hoac co the bi mot so nha khoa hoc trong tng lai, th van e van cha c giai quyet".

Vernon Miller la nhiep anh gia khoa hoc chnh thc cua d an "Tam Khan liem thanh Turino". Nhng bc anh cua ong va nhng bc anh sieu nho ve cac goc chup khac nhau cua tam vai liem hien co the xem hoac tai xuong mien ph tai trang web: https://www.shroudphotos.com. Nhng bc anh chup di anh sang cc tm cung co san e tai ve. Cac nha quan ly trang web noi rang mong muon cua nhiep anh gia Miller la cac bc anh cua ong c so hoa va cung cap cho nhng ngi cha bao gi nhn thay chung. Trang web nay la ni au tien ang tai mot bo su tap cac tac pham a c so hoa va sap xep cua ong Miller.

Tam Khan liem c gi tai thanh Turino nc Y t nam 1578 va la oi tng cua hang ngan cuoc nghien cu khoa hoc. a co hn 32 ngan bc anh chup tam khan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page