ap ng li keu goi cua Giao hoi,

tong thong Colombia ky thoa thuan

vi ngi ban a va nong dan

 

ap ng li keu goi cua Giao hoi, tong thong Colombia ky thoa thuan vi ngi ban a va nong dan.

Ngoc Yen

Colombia (Vat. 10-04-2019) - Vao ngay 6 thang 4 nam 2019, tai Popayan, ong Ivan Duque, Tong thong Colombia a ky cac thoa thuan ve phat trien a phng vi ngi ban a va nong dan. Tai buoi le ky ket cung co s hien dien cua ba Marta Luca Ramrez, Pho Tong thong va mot so bo trng.

Trong 27 ngay, mot nhom rat ong ngi dan a bieu tnh, ngan chan ai lo mien nam Colombia, yeu cau chnh phu thc hien nhng li ha phat trien a phng t nam 1999. Nhng van e quan trong van cha c chnh phu giai quyet nh cai cach nong nghiep, thay the cay trong, thieu cham soc sc khoe va trng hoc trong khu vc la nguyen nhan dan en cuoc bieu tnh.

Vao ngay 3 thang 4 nam 2019 tai Cauca co nhng cuoc ung o d doi, lam cho mot ngi chet va sau ngi khac b thng nang. Sau s kien nay ong Pedro Vicente Obando, th trng vung Pasto a e ngh gap c cha Oscar Urbina, Chu tch Hoi ong Giam muc, chnh thc xin Giao hoi Cong giao la trung gian cho cuoc oi thoai gia cac cong ong ban a Cauca va Tong thong Duque.

Vao ngay 15 thang 3 nam 2019, Giam muc Popayan va cac V ai dien Tong toa cua Guapi va Tierradentro, cac v ai dien phap ly cua Giao hoi Cong giao thuoc lanh tho Cauca, a yeu cau "tien ti xay dng mot dan toc hoa giai va hoa bnh". "Viec xay dng cac moi quan he xa hoi Cauca oi hoi tin tng vao ngi khac. Nghi ng thng dan en thu han", can thiet "nhng dau hieu chan thanh on nh va kha nang oi thoai".

Chnh phu a cam ket au t 823 ty peso cho khu vc ban a Cauca, phan bo chung cho nong dan, ke hoach nha , vung at mi, ng giao thong va c che bao ve, sa cha va boi thng cho nan nhan. Tren thc te, sau cuoc xung ot vu trang vi chien tranh du kch va buon ban ma tuy, nhieu gia nh nong dan a khong con g. Thoa thuan cung bao gom mot cuoc gap mi vao thang 5 nam 2019 e xac minh s hien dien cua chnh phu va s phat trien cua khu vc.

La th cua cac V lanh ao Cong giao Cauta gi cho Hang tin Fides cua Bo Truyen giao vao cuoi thang 3 nam 2019 ket luan: "Co nhng van e oi hoi phai co cau tra li ngay lap tc, cung co nhng tnh huong can s phoi hp va lam viec vi d oan trong tng lai. Con ng tr nen hieu qua hn khi chung toi m ca e on nhan ong gop cua moi ngi va khi chung toi at ra cac muc tieu dai han la tm kiem li ch cua tat ca ngi dan Cauca".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page