c Thanh Cha keu goi

cho Ngay The Gii The Thao lan th VI

 

c Thanh Cha keu goi cho Ngay The Gii The Thao lan th VI.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 3-04-2019) - c Thanh Cha Phanxico e cao gia tr cua the thao va mi goi tat ca moi ngi nhap cuoc trong cuoc song nh trong the thao.

Len tieng vao cuoi buoi tiep kien chung sang th t, 3 thang 4 nam 2019, c Thanh Cha noi:

"Hom nay la Ngay The gii lan th 6 ve The Thao phuc vu hoa bnh va phat trien, do Lien Hiep Quoc e xng. The thao la ngon ng pho quat, bao gom moi dan toc va gop phan khac phuc cac cuoc xung ot, lien ket con ngi vi nhau. The thao cung la nguon vui mng va gay cam xuc manh, va no cung la mot trng hoc trong o cac nhan c c ren luyen e con ngi va cong oan c tang trng ve mat nhan ban va xa hoi. Toi cau chuc tat ca moi ngi "hay nhap cuoc chi" trong cuoc i giong nh trong the thao".

Lch s

Lien Hiep Quoc a chon ngay 6 thang 4 nh Ngay The gii the thao phuc vu hoa bnh va phat trien. Ngay nay nhac nh viec khai mac the van Olimpic au tien 6 thang 4 nam 1896 tai Athenes thu o Hy Lap. Khi thiet lap ngay nay, Lien Hiep Quoc "mi goi cac nc, cac he thong cua Lien Hiep Quoc, ac biet la Van phong Lien Hiep Quoc ve phat trien va hoa bnh, cung nh cac to chc quoc te co tham quyen va cac to chc the thao quoc te, mien va quoc gia, xa hoi dan s, ke ca cac to chc phi chnh phu va cac lanh vc t nhan hay cong tac, c hanh va gay y thc ve Ngay The gii the thao phuc s phat trien va hoa bnh". (Rei 3-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page