T sac ve bao ve tre v thanh nien

trong Giao Hoi

 

T sac ve bao ve tre v thanh nien trong Giao Hoi.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 29-03-2019) - c Thanh Cha Phanxico ban hanh t sac ve bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng. Cung vi viec ban hanh t sac, cac khoan luat lien quan cung c thiet lap, ong thi mot tai lieu hng dan cung i kem ve viec thc thi cac ieu khoan lien quan en bao ve tre v thanh nien va nhng ngi de b ton thng. T sac va hai tai lieu lien quan c ky ngay 26 thang 3 nam 2019, c cong bo ngay 29 thang 3 nam 2019.

Phan au cua t sac quy nh khong nhng ve viec bao ve cac quyen tre em ma con ngan chan moi hnh thc bao lc hay lam dung ve mat tam ly hoac the ly t tng quan ca nhan cung nh c cau. T sac cung quy nh ve bon phan phai trnh bao va hp tac vi cac cap tham quyen khi biet trng hp vi pham; quy nh ve cac quyen cua cac nan nhan va gia nh cua ho; ong thi t sac cung e cap en quyen cua nhng ngi vo toi b cao gian.

Phan th 2 cua t sac quy nh ve tham quyen cua c quan cong phap Vatican trong viec thi hanh luat hnh s chieu theo nhng luat lien quan. ong thi, quy nh cho cac c quan, ca nhan va lanh tho cua Toa Thanh trong viec thc thi cac ieu khoan lien quan en viec bao ve nay.

Cung vi t sac, cac khoan luat cung c thiet lap gom 12 ieu, quy nh ap dung luat hnh s cho cac trng hp vi pham. Cac ieu luat nay se co hieu t ngay 1 thang 6 nam 2019.

Va cuoi cung la tai lieu hng dan, a ra nhng hng dan chi tiet cho nhng ngi va c cau lien he ve nhng ieu can phai lam va nhng ieu can phai tranh trong khi thi hanh s mang.

Cac tai lieu nay la ket qua cuoc hop ve bao ve tre v thanh nien trong Giao Hoi dien ra hoi thang 2 nam 2019.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page