Lch s dieu ky

cua en Thanh c Me Loreto,

ni c Thanh Cha ky

Tong huan Vive Cristo, esperanza nuestra

 

Lch s dieu ky cua en Thanh c Me Loreto, ni c Thanh Cha ky Tong huan Vive Cristo, esperanza nuestra.

ang T Do

Loreto (VietCatholic News 22-03-2019) - Sang th Hai ngay 25 thang 3 nam 2019, Le Thien Than Truyen Tin Cho c Me, c Thanh Cha Phanxico se vieng tham Basilica della Santa Casa, ngha la en th Nha Thanh, hay con goi la en thanh c Me Loreto; cach Roma 280 km ve pha ong Bac. Tai ay, c Thanh Cha Phanxico se ky Tong huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc ve Thanh Nien co ten la "Vive Cristo, esperanza nuestra" (tieng Tay Ban Nha), co ngha la "Chua Kito hang song, niem hy vong cua chung ta".

Ta e nay cung la nhng li m au cua van ban goc bang tieng Tay Ban Nha cua Tong huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc ve Thanh Nien c trnh bay di hnh thc mot la th gi en gii tre.

Trong mot tuyen bo a ra hom th T 20 thang Ba nam 2019, Phong Bao Ch Toa Thanh giai thch nh sau: "Vi c ch nay, c Thanh Cha co y pho dang cho c Trinh N Maria tai lieu hoan thanh cong viec cua Thng Hoi ong Giam Muc c to chc tai Vatican t ngay 3 en 28 thang 10 nam 2018, vi chu e: 'Ngi tre, c tin va s phan nh n goi'".

Chung toi xin c gii thieu qua ve lch s dieu ky cua ngoi en th nay.

Ni Thien than truyen tin cho c Me

en thanh c Me Loreto la mot trong cac trung tam Thanh Mau c ton sung va thu hut ong ao cac tn hu nhat tren khap the gii. Va ung nh vay, v theo truyen thong, theo cac chng t cua cac v Giao Hoang va cac Thanh, ay la ni can nha cua c Me Nagiaret khi xa a c cac Thien than di ve ay.

Nha Thanh ni Thien than truyen tin cho c Me c coi la ni "sang tao mi" - tc la n cu chuoc cua chung ta - a bat au. Trong nhieu the ky qua, moi ngi t khap ni tren the gii a en en th nay e cau nguyen va tm kiem s cau bau cua c Me. Hang ngan phep la c ghi nhan la do c Me ban n cho cac tn hu knh vieng en thanh nay.

Truyen thong ton knh va lch s cua Nha Thanh, ni Thien than truyen tin cho c Me, a co t thi cac thanh Tong o. T nhng ngay au tien cua Kito giao, Nha Thanh a la ni tap nap cac khach hanh hng, va mot hang a c xay ngay ben canh Nha Thanh. Nam 313, ai e Constantine a xay mot Vng cung thanh ng ln bao trum Nha thanh Nagiaret va hang a. Vao khoang nam 1090, quan Hoi Giao xam chiem Thanh a, cp boc va pha huy nhieu en th linh thieng oi vi cac Kito hu. Mot trong so o la Vng cung thanh ng Nagiaret, nhng Nha thanh va hang a van con nguyen.

Khi thanh Phanxico Assisi en tham Thanh a (1219-1220), ngai tng cau nguyen nhieu lan tai Nha Thanh nay. Thanh Louis th Chn, Vua nc Phap, cung a en tham va rc le trong en th nay khi ngai lanh ao mot cuoc thap t chinh e giai phong Thanh a khoi tay quan Hoi Giao. Mot nha th khac c xay dng tren nen ngoi nha th cu trong the ky 12 e bao ve Nha Thanh. Vng cung thanh ng th hai nay cung b pha huy sau o khi quan Hoi Giao anh bai quan thap t chinh vao nam 1263. Mot lan na, Nha Thanh thoat khoi s huy diet va van con nguyen ven di ong o nat cua Vng cung thanh ng. Cuoi cung, vao nam 1291, quan thap t chinh a b anh uoi hoan toan khoi Thanh a va chnh tai thi iem nay trong lch s, Nha Thanh bien mat khoi Palestine va xuat hien mot ni ngay nay chung ta goi la Croatia, va mot ngoi en ln nhat c xay dng o e bao boc Nha Thanh, goi la en c Me Trsat (tieng Y goi la Tersatto).

Nha Thanh tai Tersatto

Truyen thong cho chung ta biet rang vao ngay 10 thang 5 nam 1291, Nha Thanh Nagiaret a c cac Thien than d khoi nen mong Nagiaret va a bang qua a Trung Hai t Palestine en mot ngon oi cua lang Dalmatia thuoc th tran nho Tersatto.

Cha s nha th Thanh George, tai Tersatto, la cha Alexander Georgevich, a rat kinh ngac trc s hien dien bat ng cua mot nha th nho va cau nguyen xin c soi sang. Nhng li cau nguyen cua ngai a c tra li khi c Trinh N xuat hien vi ngai trong giac ngu va noi vi ngai rang ay thc s la Nha thanh Nagiaret, ni Thien than truyen tin cho c Me va a c a en ay nh quyen nang cua Thien Chua. e xac nhan nhng g Me noi vi ngai, ngai tc khac c phuc hoi sc khoe, khoi han nhng can benh ma ngai a phai chu ng trong nhieu nam qua. Anh ch em giao dan c khch le en hanh hng tai ay va nhieu ngi nhan c cac n la.

Nha Thanh tai Loreto

Nam 1294, khi quan Hoi Giao tien chiem Albania va co kha nang se pham thanh, ngoi nha ot nhien bien mat khoi Tersatto. Mot so ngi chan chien qua quyet a nhn thay vao ngay 10 thang Mi Hai nam 1294, Nha Thanh c cac Thien than nang len l lng tren khong, bang qua bien Adriatic va en mot khu rng cach thanh pho Recanati cua Y 6.5km. Tin tc lan truyen nhanh chong va hang ngan ngi en xem ngoi nha nho giong nh mot nha th. Ngoi nha tr thanh ni hanh hng va nhieu phep la a dien ra o. Nhng ke cp t khu vc rng cay gan o bat au lam kho nhng ngi hanh hng, v vay Nha Thanh c a en mot ni an toan hn cach o khong xa. Nhng ni nay cung khong xong v hai anh em s hu manh at ang tranh cai nhau. Ngoi nha a c chuyen en a iem hien nay. Hai anh em nha no tr nen hoa thuan vi nhau ngay khi Nha Thanh nh c v tr cuoi cung. That la la lung, bat c ni nao Nha Thanh ap xuong, ngoi nha eu nam vng chai mot cach ky dieu tren mat at, mac du khong co nen mong g ca.

ng trc nhng phep la tuon o tren nhng ngi hanh hng, giao quyen va ngi dan muon biet chac chan ay co phai la Nha Thanh Nagiaret khong. V the ho a gi mot phai oan gom 16 ngi an ong en Tersatto va sau o en Nagiaret e xac nh chac chan nguon goc cua Nha Thanh. Mi sau ngi an ong, tat ca eu la cac cong dan ang tin cay, a mang theo cac so o va chi tiet ay u cua Nha Thanh, va sau vai thang tr lai vi bao cao rang theo y kien cua ho, Nha Thanh nay a thc s en t Nagiaret.

Phan ng cua cac v Giao Hoang

Trong nhieu the ky, nhieu v Giao Hoang a cong nhan tnh xac thc cua Nha Thanh va cac phep la c cho la nh li cau bau cua c Me khi cac tn hu hanh hng en ay. S sung knh cua cac v Giao Hoi oi vi Nha Thanh c the hien qua vo so cac an xa c trao cho nhng ngi en tham Nha Thanh. c Giao Hoang Benecto XII la v Giao Hoang au tien ban cac an xa, sau o en c Giao Hoang Urbano VI. Ngai a ban an xa cho cac tn hu hanh hng en ay vao ngay le mng sinh nhat c Trinh N Maria. Cac c Giao Hoang Boniface IX va Martin V cung ban nhieu an xa. Mot bang liet ke danh sach cac v Giao Hoang ban an xa cho cac tn hu hanh hng trong nhieu the ky qua a the hien xac tn cua cac ngai ve tnh xac thc cua Nha Thanh tai en Th Loreto.

Kinh cau c Ba Loreto

Kinh cau c Ba ma chung ta thng oc con c goi la Kinh cau c Ba Loreto v ay la ni xuat phat kinh cau nay vao nam 1558, va sau o c c Giao Hoang Xitto V phe duyet va truyen cong bo trong toan the Giao Hoi vao nam 1587. o la mot trong 5 kinh cau c chnh thc phe duyet dung trong toan the Giao Hoi.

Cac v Thanh a tng hanh hng en th Nha thanh Loreto

Bat c ni nao co en th c Me ch thc hien ra, ban co the chac chan se co nhieu phep la. ieu nay ac biet ung tai Nha Thanh, ni a co rat nhieu ngi c cha khoi khong the giai thch c ve mat Y khoa. Tren thc te, t nhat ba v Giao Hoang a c cha khoi mot cach ky dieu tai en th Nha thanh Loreto.

Hn hai ngan ngi a c Giao hoi phong thanh, phong chan phc hoac ton knh a en tham Nha Thanh. Thanh Terexa thanh Lisieux, Thanh Anphongso Liguori, Thanh Frances Cabrini, Hong Y Newman, Thanh John Neumann va Thanh Phanxico e Sale eu a vieng tham Nha Thanh.

Thanh Phanxico Assisi vao nhng nam au cua the ky 13 a thanh lap mot tu vien tai Sirolo, pha bac Recanati. Trc s hoang mang cua mot nhom cac tu s, Thanh Phanxico a tien bao trc rang trc khi ket thuc the ky o, mot thanh ng se c xay dng gan o, ni noi tieng hn Roma hoac Gierusalem va cac tn hu t khap ni tren the gii se en hanh hng Thanh a nay. Li tien tri nay a c chng minh la ung khi Nha Thanh Loreto en vao ngay 10 thang 12 nam 1294.

Vao ngay 4 thang 10 nam 2012, c Giao Hoang Benecto XVI a en tham en th nhan ky niem 50 nam chuyen vieng tham c Gioan 23. Trong chuyen vieng tham nay, c Benecto XVI chnh thc pho dang Thng Hoi ong Giam Muc The Gii va Nam c tin cho c Me Loreto.

(Source: Catholic Tradition The Miracle of the Holy House of Loreto)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page