Khoa muc vu t phap

tai Toa Giam Muc Nha Trang

 

Khoa muc vu t phap tai Toa Giam Muc Nha Trang.

BBT GP Nha Trang


Khoa muc vu t phap tai Toa Giam Muc Nha Trang.


Nha Trang (GP Nha Trang 26-02-2019) - Nam 2019, Giao hoi tai Viet Nam, theo nh hng muc vu Hoi ong Giam muc a e ra trong Th Chung 2016 - gia nhng moi quan tam muc vu se quan tam cach ac biet en viec "ong hanh vi cac gia nh gap kho khan".

ac biet, c Thanh Cha Phanxico, trong cac Thng Hoi ong Giam muc ve Gia nh 2014 va 2015, khi noi ve viec ong hanh vi cac gia nh gap kho khan a co nhan xet ve s khiem khuyet nay trong thc hanh cua Giao hoi hien nay: "Nhng phuc ap cua cuoc tham van a thc hien cho thay rang trong cac hoan canh kho khan hoac nguy kch phan ong ngi ta khong nh en cac tr giup cua muc vu ong hanh, v ho khong cam thay c s thong cam, gan gui, hay khong thc te,cu the. Bi vay, gi ay chung ta nen tm cach tiep can vi cac cuoc khung hoang hon nhan bangmot cai nhn nhay cam hn vi nhng ganh nang cua au n va thong kho ho phai chu" (Amoris laetitia, 234).

Trong thc te cac gia nh trong nhng luc kho khan, khon kho, chenh venh khong cam thay c Hoi thanh quan tam, giup , ho cam thay co n, va cang ngay cang ri xa Giao hoi. Do o, ong hanh vi cac gia nh gap kho khan la ieu can thiet e nang ho. c Thanh Cha Phanxico xac nh ong hanh la tieu chuan trong tam cua Muc vu gia nh, ngai noi: "Hoi Thanh muon en vi cac gia nh trong s cam thong khiem ton, va c muon cua Hoi thanh la "ong hanh vi moi gia nh va moi gia nh e ho co the kham pha ra cach tot nhat e vt qua nhng kho khan ma ho gap phai tren hanh trnh cua ho"[1]. Khong phai ch a vao cac ke hoach muc vu ln lao vi moi ban tam chung chung oi vi gia nh la u. e cac gia nh co the moi luc mot tr nen la chu the tch cc cua muc vu gia nh hn na, oi hoi ta phai co "mot no lc loan bao Tin mng va huan giao hng vao trong chnh gia nh"[2], theo nh hng nay" (AL 200).

Da tren tinh than va y ngha cua th chung Hoi ong Giam Muc Viet Nam va cua c Thanh Cha Phanxico, c Giam Muc Giao phan Nha Trang a m khoa tu nghiep Muc Vu T Phap nham ap ng cho nhng yeu cau va nhat la nham xoa du nhng vet thng ma cac gia nh ang phai oi dien.

Trong tinh than o, Toa Giam Muc Nha Trang vao ngay 25 thang 02 nam 2019 dien ra khoa muc vu t phap a qui tu hn 100 thanh vien, gom Linh muc ai Dien T Phap cac giao phan, nhng linh muc, tu s lam viec trong Ban Toa An Hon Phoi, khoa muc vu nay vi ta e "Mitis Judex Dmonius Jesus", trong o ban cu the ve cac "thu tuc va an ly' ve toa an hon phoi.

Noi dung khoa muc vu t phap:

- Tong th Mitis Iudex - c Giam Muc ominico Nguyen Van Manh

- Mot so nguyen tac Giao luat hon nhan - Linh muc JB. Le Ngoc Dung, ai dien t phap (DTP) Giao phan Nha Trang

- ieu kien (. 1102); s hai (. 1103) - Linh muc Phaolo Nguyen Van Hieu, ai Dien T Phap Giao phan Vinh

- S vo hieu cua hanh vi phap ly, hon nhan - Linh muc JB. Le Ngoc Dung

- ieu kien (. 1102); s hai (. 1103) - Linh muc Phaolo Nguyen Van Hieu

- ieu kien (. 1102); s hai (. 1103) - Linh muc JB. Le Ngoc Dung

- Lam lan (. 1097); la gat (.1098) - Linh muc Gioan Bui Thai Sn, ai Dien T Phap Tong Giao Phan Sai Gon

- Thieu kha nang (.1095 - 1096) - - Linh muc Giuse Huynh Van Sy, ai Dien T Phap giao phan Quy Nhn

- Gia hnh - Simulatio (. 1101~2) - - Linh muc GB Nguyen ang Tue, ai Dien T Phap giao phan Xuan Loc

Khoa muc vu t phap c khai mac luc 14g00, ngay 25 thang 2 nam 2019 bang viec hat kinh Chua Thanh Than, e xin Ngai hng dan, ban n hau khoa muc vu em lai nhieu ket qua tot ep nhat la giup cho nhng gia nh ang gap nhng kho khan trong i song hon nhan va gia nh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page