Cha Zollner keu goi

kien nhan i nhng thanh qua cu the

 

Cha Zollner keu goi kien nhan i nhng thanh qua cu the.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 27-02-2019) - Cha Hans Zollner, SJ, lien lac lien cua cuoc gap g cac v Chu tch Hoi ong Giam Muc the gii ve viec bao ve tre em trong Giao Hoi, keu goi d luan kien nhan i nhng thanh qua cua cuoc gap g nay.

Ngay sau dien van cua c Thanh Cha Phanxico sang ngay 24 thang 2 nam 2019 ket thuc 3 ngay ri cuoc gap g cac v Chu tch Hoi ong Giam Muc tai Vatican, nhieu ngi, ac biet la ai dien cac to chc cac nan nhan b lam dung tnh duc to ra that vong va bat man, th khong thay nhng bien phap cu the.

Tuyen bo vi ai Vatican, Cha Zollner, cung la thanh vien Uy ban Toa Thanh bao ve tre em, noi: "Cac ket qua se ti. Cuoc hop thng nh tai Vatican se mang lai nhng hoa trai quan trong, cu the".

Can kien nhan ch i

Vi nhng ngi phe bnh cho rang cuoc gap g ch la mot mat tien gom nhng li noi ch chang co hanh ong g, Cha Zollner tra li rang: Can kien nhan ch i. Chung ta khong phai bat au t nam Zero. T lau Giao Hoi a dan than bai tr nan lam dung tnh duc. Trong 3 ngay ri, khong the thay oi ngay ca the gii. "Chung toi a nhan c rat nhieu nhng ch dan ve nhng ieu rat cu the va quan trong. Ngay chieu chua nhat 24 thang 2 nam 2019, Ban to chc a nhom hop. Va hom sau, th hai, 25 thang 2 nam 2019, tron buoi sang cung a co cuoc hop cac v bo trng va ai dien cac c quan trung ng Toa Thanh e xac nh xem co the khi s tien trnh ap dung nh the nao. Chieu th hai, chung toi a hop lai e xac nh mot ke hoach mau le, co the mang lai nhng ket qua rat cu the".

Nhng ket qua

Cha Zollner giai thch rang co mot so ieu a c len chng trnh, o la thiet lap nhng ng hng chong lam dung tnh duc cho Quoc gia Thanh Vatican va thc te cac luat cho Thanh Vatican nay sap c cong bo. Tiep en chung toi se thanh lap toan ac nhiem, ngha la cac nhom chuyen gia i ti cac Hoi ong Giam Muc can nhat v thieu cac nhan s chuyen mon. Tai nhieu ni Phi chau va A chau, khong co mot nen van hoa phong nga lam dung tnh duc, trong Giao Hoi cung nh trong xa hoi, va cung khong co nhng ngi co kha nang thi hanh cong tac nay. V the e khi s mot tien trnh suy t, nhng ca mot hoat ong ng dung thc s e bao ve cac tre em, mot so ngi co kha nang giup cac Hoi ong Giam Muc, cac dong tu, lam tat ca nhng g co the trong nhng vung lien he e cac tre em c an toan".

Nhieu Giam Muc A, Phi thay oi thai o

Cha Hans Zollner cho biet a cam thay rat khch le khi thay nhieu Giam Muc trong cuoc gap g mi ay a thay oi thai o. Nhat la cac Giam Muc tai nhng vung ma cho en nay cac v thng noi: "'Van e lam dung khong phai la mot e tai lien he ti chung toi...". Tai A, Phi, toi cung a tng nghe nhieu ngi noi: "Van e lam dung tre em la mot van e cua tay phng, ay chung toi khong co nhng toi ac ay". Trai lai, nay ho hieu rang khong nhng co nhng van e ay tai at nc cua ho, nhng ho cung nhan rang can phai lam tat ca nhng g co the e thi hanh cong y, lang nghe cac nan nhan va lam viec sau rong e phong nga te nan ay". (Rei 26-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page