Hoi Ngh Thng nh

Bao Ve Tre Em ngay th hai:

c Hong Cupich thuyet trnh

 

Hoi Ngh Thng nh Bao Ve Tre Em ngay th hai: c Hong Cupich thuyet trnh.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 22-02-2019) - Theo tin VaticanNews, ngay 22 thang 2 nam 2019, tai Hoi Ngh, c Hong Y Blase J. Cupich, Tong Giam muc Chicago, a trnh bay bai thuyet trnh cua mnh co ten la "Tnh ong Ngh: Cung Chung Trach Nhiem" vao ngay danh rieng cho chu e "Giai Trnh Trach Nhiem".

Suy t ve viec thi hanh tnh hp oan hien nay do hoi ngh neu bat, ngai noi cac giam muc cung phai xem xet thach thc di anh sang tnh ong ngh, "nhat la khi chung ta tham do viec giai trnh trach nhiem oi vi cac kha canh c cau, phap ly va the che vi toan the Giao hoi".

Tnh ong Ngh

c Hong Y Cupich giai thch, tnh ong ngh "tng trng viec tham gia cua moi ngi a c ra toi moi bnh dien - tai cac giao x, giao phan, cac c quan giao hoi quoc gia va khu vc - vao cuoc bien phan va cai cach thau nhap khap Giao hoi".

Ngai noi rang no la ieu rat quan trong oi vi Giao hoi trong luc nay, va no la ieu se "lam phat sinh cac yeu to s that, sam hoi va oi mi cac nen van hoa can thiet e hoan thanh nhiem vu bao ve gii tre trong Giao hoi, va sau o, trong xa hoi ln hn".

c Hong Y Cupich noi rang mot dien trnh ch n thuan nham thay oi chnh sach, "ngay ca khi no la thanh qua cua nhng hanh vi hp oan tot nhat, van khong u".

Ngai keu goi s hoi tam cua moi ngi nam n trong toan Giao hoi, va s hoi tam cua cac nen van hoa giao hoi moi chau luc, cho rang "Ch co mot vien kien ong ngh, bat nguon t s bien phan, hoi tam va cai cach moi bnh dien mi co the mang en cho Giao hoi mot hanh ong tong the e bao ve nhng ngi de b ton thng nhat gia chung ta ma n thanh cua Thien Chua ang goi chung ta thc hien".

Day lien ket thanh thieng

c Hong Y Cupich a tiep tuc suy t ve mot so iem bao gom s can thiet phai cai cach c cau phap ly va nh che. Ngai noi ve vai tro cua giao dan, nhu cau lang nghe va ong hanh, nhng ngai cung lam noi bat vai tro cua Giao hoi nh vai tro mot ba me yeu thng va so sanh "moi day lien ket thanh thieng" gia phu huynh va a con vi moi day lien ket gia Giao hoi va oan chien cua Giao Hoi.

Ngai noi: "Cac ba me va ong cha von keu goi chung ta phai giai trnh trach nhiem, v mot cach n gian, ho khong the hieu c viec cac giam muc va be tren dong lam the nao lai co the thng ui mu trc pham vi va s thiet hai cua viec lam dung tnh duc tre v thanh nien. Ho ang chng kien nhng thc tai kep can phai theo uoi trong giao hoi cua chung ta ngay hom nay: mot no lc khong ngng e xoa tan goc viec giao s lam dung tnh duc trong giao hoi, va bac bo nen van hoa giao s tr thng xuyen nuoi dng s lam dung kia".

Nhiem vu trc mat

c Hong Y khong ngai nhn vao nhiem vu trc mat va ngai trnh bay mot khuon kho cho Cac C Cau nh Che va Phap Ly oi vi viec Giai Trnh Trach Nhiem tap trung vao ba kha canh khac nhau: "Thiet lap cac tieu chuan e ieu tra cac giam muc", "bao cao cac cao buoc" va "cac bc to tung cu the".

c Hong Y Cupich a ket luan khi nhan nh rang, "nhng g con can c ban hanh la cac thu tuc ro rang trong cac trng hp v 'cac ly do nghiem trong', co the bien minh cho viec loai khoi chc vu mot giam muc, mot giam muc ong phng hay mot be tren dong nh c an nh trong t sac "Sacramentorum sanctitatis tutela", va t sac "Come una madre amorevole (Nh mot ba me yeu thng) va ngai keu goi cac hien huynh giam muc cua ngai tien en viec thiet lap cac luat le va c cau manh me lien quan en viec giai trnh trach nhiem cua cac giam muc e cung cap mot linh hon mi cho thc tai nh che ky luat cua Giao hoi ve lam dung tnh duc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page