Bai thuyet trnh

cua c Hong Y Blaise Cupich

 

Bai thuyet trnh cua c Hong Y Blaise Cupich.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 22-02-2019) - Trong bai thuyet trnh sang ngay 22 thang 2 nam 2019, c Hong Y Tong Giam Muc giao phan Chicago, cung la trng ban to chc cuoc gap g ve bao ve tre em Vatican nhng ngay nay, a noi en 4 ieu cac Giam Muc va be tren dong can lam trong viec x ly nhng vu to cao lam dung, o la:

4 ieu can thc hien

- lang nghe tng tan,

- e cao vai tro cua giao dan trong lanh vc nay, chong lai thai o che ay va bao dung cua giao s oi vi nhng vu lam dung. c Hong Y noi: "ac tnh cong ngh chan thc trong Giao Hoi (ngha la moi thanh phan dan Chua eu tham d vao hoat ong cua Giao Hoi) keu goi chung ta hay cu xet rong rai chng t cua giao dan, vng manh va co the ay manh s mang chung ta muon chu toan qua cuoc gap g nay. Chung ta phai du nhap s tham gia rong rai cua giao dan vao moi no lc e nhan ra va kien tao nhng c cau tra le ve trach nhiem e phong nga nan giao s lam dung tnh duc.

- oan the tnh: cung v thieu s cam thong, lien lac gia c Giao Hoang va cac Giam Muc, va gia cac Giam Muc vi nhau, gia cac Giam Muc va cac be tren dong, gia cac Giam Muc vi dan cua cac v a en s that bai trong viec xac nh trach nhiem cua cac giao s cac cap trong viec x ly nhng vu lam dung.

- ong hanh vi cac nan nhan. Neu Giao Hoi muon thc s om ap, nh ngi me yeu thng, oi vi cac nan nhan song sot sau nhng vu giao s lam dung, th moi c cau tra le ve trach nhiem phai bao gom tnh lien i va ong hanh thc s cam thng oi vi cac nan nhan.

Cac thu tuc cu the

Cu the hn, c Hong Y Cupich e ngh mot loat nhng ieu can thc hien e x ly cac Giam Muc va Be tren thieu trach nhiem oi vi nhng vu lam dung:

1. Thiet lap cac tieu chuan e ieu tra cac Giam Muc

Khi cac Hoi ong Giam Muc, giao tnh hoac giao phan cung thiet lap cac tieu chuan e ieu tra ve cac Giam Muc, phai co s can d va tham khao cac chuyen gia giao dan, theo giao luat, va tham chieu v Tong Giam Muc ng au giao tnh, xet v vai tro truyen thong cua v Tong Giam Muc trong viec phoi hp i song Giao Hoi. Tat ca phai dien ra khong gay thiet hai cho tham quyen cua Toa Thanh. Ni nao dan luat oi phai trnh bao nhng vu lam dung tre v thanh nien, luat ay phai c tuan hanh va cac chnh sach phai lam sang to cac oi hoi ay.

2. Trnh bao nhng to cao

Tat ca nhng c cau e trnh bao nhng vu lam dung hoac ngc ai oi vi mot Giam Muc phai minh bach va cac cac tn hu biet. Phai quan tam kien tao nhng c cau trnh bao oc lap, di hnh thc mot ng giay ien thoai danh rieng hoac mot dch vu trang mang e nhan va truyen nhng li to cao trc tiep en c S Than Toa Thanh, Tong Giam Muc cua v Giam Muc b cao, hoac neu can, gi en ngi thay the va ti bat ky chuyen gia giao dan nao c d tru theo qui tac do Hoi ong Giam Muc qui nh. S tham gia cua cac chuyen gia giao dan e tr giup t nay tr thanh ieu can thiet cho tien trnh xet x c tot ep va minh bach. Phai thiet nh cac oi hoi va thu tuc khac e trnh bao ch giao quyen lien he t pha cac giao s biet hanh ong sai trai cua mot Giam Muc.

3. Nhng thu tuc cu the

c Hong Y Cupich noi: Theo y toi, nen chap nhan nhng thu tuc xet x ro rang an re trong cac truyen thong va cac c cau cua Giao Hoi, ong thi thoa man cac nhu cau hien ai nhan dien va ieu tra nhng thai o bat hp phap cua Giam Muc. Toa Thanh co the ban hanh cac luat pho quat, cac Hoi ong Giam Muc co the cu xet viec chap nhan cac qui luat ac biet e ap ng nhng oi hoi ac thu cua moi Hoi ong Giam Muc. (Rei 22-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page