c Thanh Cha chap thuan cho

c cha Giuse Tran Xuan Tieu t nhiem

va c cha Giuse Tran Van Toan

ke nhiem Giam muc chnh toa Long Xuyen

 

Giao phan Long Xuyen: c Thanh Cha chap thuan cho c cha Giuse Tran Xuan Tieu t nhiem va c cha Giuse Tran Van Toan ke nhiem Giam muc chnh toa Long Xuyen.

BBT GP WH

Vatican (WH 23-02-2019) - Vao luc 12g00 ngay th Bay 23 thang 02 nam 2019 tai Roma, tc 18g00 gi Viet Nam, Phong Bao ch Toa Thanh cong bo:

"c Thanh Cha Phanxico a chap thuan cho c cha Giuse Tran Xuan Tieu c t nhiem nhiem vu quan tr muc vu giao phan Long Xuyen.

Ke nhiem c cha Giuse Tran Xuan Tieu la c cha Giuse Tran Van Toan, Giam muc pho cua giao phan nay".

(Nguon: press.vatican.va)

c cha Giuse Tran Van Toan la Giam muc chnh toa th t cua giao phan Long Xuyen ke t khi giao phan nay c thanh lap vao nam 1960.

* * *


c cha Giuse Tran Xuan Tieu.


Tieu s c cha Giuse Tran Xuan Tieu

20/08/1944: Sinh tai Phu Oc, Nam nh

1957: Hoc Tieu chung vien Pio XII Ha Noi, Ch Ln

1965 -1973: Hoc triet hoc va than hoc tai ai hoc Giao hoang Urbaniana, Roma

10/08/1974: Thu phong linh muc tai Sai Gon, cho giao phan Long Xuyen

1974: Th ky cho c cha Micae Nguyen Khac Ng, giam muc giao phan Long Xuyen

1995 - 1999: Chnh x giao x Chnh toa Long Xuyen

1998: Giao s Than hoc luan ly tai ai chung vien Thanh Quy, Can Th

1998 - 1999: Tong ai dien giao phan Long Xuyen

03/06/1999: c c giao hoang Gioan Phaolo II bo nhiem lam Giam muc Pho giao phan Long Xuyen

29/06/1999: Le truyen chc Giam muc tai Long Xuyen.

Chu phong: c cha Gioan Baotixita Bui Tuan, giam muc chnh toa giao phan Long Xuyen;

Phu phong: c cha Emmanuel Le Phong Thuan, giam muc chnh toa giao phan Can Th

va c cha Phanxico Xavie Nguyen Van Sang, giam muc chnh toa giao phan Thai Bnh.

Cham ngon giam muc: "e tat ca nen mot".

02/10/2003: Ke nhiem c cha Gioan Baotixita Bui Tuan trong chc vu giam muc chnh toa giao phan Long Xuyen.

Trong Hoi ong Giam muc Viet Nam, c cha Giuse Tran Xuan Tieu am nhan chc vu Chu tch Uy ban Giao Dan hai nhiem ky lien tiep (t nam 2010 en nam 2016).

* * *


c cha Giuse Tran Van Toan la Giam muc chnh toa th t cua giao phan Long Xuyen


Tieu s c cha Giuse Tran Van Toan

07/04/1955: Sinh tai Tam Ky, Quang Nam

1966: Hoc tai Tieu chung vien A Thanh Phung (Chau oc)

1970: Hoc tai Tieu chung vien Terexa (Long Xuyen)

1974 - 1976: Hoc triet hoc tai ai chung vien Toma Long Xuyen va tai ai c Me Tan Hiep,

1976 - 1980: Hoc than hoc tai Toa giam muc Long Xuyen

16/01/1992: Thu phong linh muc cho giao phan Long Xuyen tai Nha th Chnh toa Long Xuyen, do c cha Gioan Baotixita Bui Tuan

1999: Hoc tai Hoc vien Muc vu ong A thuoc Dong Ten Manila, Philippines

2000 - 2005: Hoc tai ai hoc De La Salle (Manila); tot nghiep Tien s giao duc

2006 - 2014: Giam oc Trung tam Muc vu giao phan Long Xuyen

2009: Giao s ai chung vien Thanh Quy Can Th

05/04/2014: c c giao hoang Phanxico bo nhiem Giam muc Phu ta giao phan Long Xuyen, hieu toa Acalissus

29/05/2014: Le truyen chc Giam muc tai ai c Me Tan Hiep.

Chu phong: c cha Giuse Tran Xuan Tieu, Giam muc chnh toa giao phan Long Xuyen;

Phu phong: c cha Stephano Tri Bu Thien, Giam muc chnh toa giao phan Can Th

va c cha Giuse Vu Duy Thong, Giam muc chnh toa giao phan Phan Thiet.

Cham ngon giam muc: "Vinh d cua toi la thap gia c Kito".

25/08/2017: c c giao hoang Phanxico bo nhiem lam Giam muc Pho giao phan Long Xuyen

Tai ai hoi lan th XIII cua Hoi ong Giam muc Viet Nam (thang 10/2016),

c cha Giuse Tran Van Toan c bau lam Chu tch Uy ban Giao dan nhiem ky 2016-2019.

WH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page