Thuyet trnh cua

c Hong Y Reinhard Marx

 

Thuyet trnh cua c Hong Y Reinhard Marx.

G. Tran c Anh OP

Vatican City (Vat. 23-02-2019) - c Hong Y Reinhard Marx, Chu tch Hoi ong Giam Muc c, trong bai thuyet trnh sang 23 thang2 nam 2019 a noi ve "s minh bach trong t cach la cong ong cac tn hu".

c Hong Y Marx cho biet s minh bach (trasparenza) ay la nhng hanh ong, nhng quyet nh, tien trnh xet x va cac thu tuc, v.v. co the hieu c va e lai dau vet, co the kiem chng.

Ngai phe bnh s kien co nhng Toa Giam Muc khong gi ho s, hoac tieu huy hoac khong lap cac ho s ve nhng vu giao s b cao lam dung tnh duc tre vi thanh nien.

Xet lai qui luat b mat Giao Hoang

Nhac en nhng van nan cho rang nhieu khi phai gi b mat Giao Hoang, e tranh lam thng ton thanh danh cua nhng Linh Muc vo toi hoac cua chc linh muc hay cua Hoi Thanh noi chung, v nhng li cao gian, neu nhng li to cao ay c cong bo. Theo c Hong Y, nhng van nan ay khong ng vng trong viec chong lai tnh chat co the kiem chng va minh bach. Can co nhng ly le co sc thuyet phuc e duy tr b mat Giao Hoang oi vi s truy to nhng toi pham lam dung chong tre v thanh nien. Hien nay, c Hong Y noi, toi khong thay co nhng ly le o.

Cac nguyen tac phai coi b cao la vo toi cho en khi b ket an chung ket va nguyen tac bao ve cac quyen cua ca nhan, va s can thiet phai minh bach, nhng ieu ay khong loai tr nhau, trai lai con ho tr cho nhau.

Minh bach khong co ngha la chap nhan ba bai va pho bien vo trat t nhng li cao buoc lam dung. Muc ch nham ti la mot cuoc xet x minh bach, lam sang to va ch ro nhng li cao cuoc, va theo nhng tieu chuan thng c chap nhan, lien quan en van e khi nao va theo the thc nao cong chung, nha cam quyen va giao trieu Roma phai c thong bao. Nhng the thc tieu chuan ay giup hieu ro rang khong phai s minh bach lam hai cho Giao Hoi, nhng ung hn la nhng hanh v lam dung a pham, s thieu minh bach hoac s che ay sau o.

Xac nh lai muc ch va gii han cua b mat giao hoang

Cu the, c Hong Y Marx keu goi xac nh muc ch va gii han b mat giao hoang, v nhng thay oi xa hoi hien nay ngay cang mang ac tnh cua nhng kieu mau thong tin thay oi. Trong thi ai cac mang xa hoi hien nay, tat ca va moi ngi chung ta co the lien lac va trao oi thong tin hau nh tc khac qua Facebook, Twitter, vv. nen can phai xac nh lai tnh chat kn ao va b mat, phan biet chung vi s bao ve cac d kien. Neu chung ta khong thanh cong trong van e nay, chung ta se lam uong ph c hoi duy tr mot mc o t quyet oi vi thong tin hoac chung ta se b nghi ng ve toi em nhem. (Rei 22-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page