Bai thuyet trnh cua

c Tong Giam Muc Charles J Scicluna,

Tong Giam Muc Malta,

ong Tong th ky cua Bo Giao Ly c Tin

 

Bai thuyet trnh cua c Tong Giam Muc Charles J Scicluna, Tong Giam Muc Malta, ong Tong th ky cua Bo Giao Ly c Tin.

Vu Van An dch

Vatican (VietCatholic News 21-02-2019) - Trong ngay au tien cua Hoi Ngh Thng nh Bao Ve Tre Em Trong Giao Hoi, c Tong Giam Muc Charles J Scicluna, mot trong 4 v trong Ban To Chc Hoi Ngh, a co bai phat bieu sau ay:

Lanh Trach nhiem Cu xet cac Trng hp cua Cuoc Khung hoang Lam dung Tnh duc va Ngan nga Lam dung

Nhap e

Cach cac Giam muc chung ta thc thi tha tac vu cua mnh e phuc vu cong ly trong cac cong ong cua chung ta la mot trong nhng th nghiem can ban cua s quan ly cua chung ta va, qua thc, cua long trung thanh cua chung ta. Xin trch dan Li Chua trong Lu-ca 12:48: "He ai a c cho nhieu th se b oi nhieu, va ai c giao pho nhieu th se b oi hoi nhieu hn". Chung ta c trao pho cham soc giao dan cua chung ta. Ngha vu thieng lieng cua chung ta la bao ve giao dan cua chung ta va am bao cong ly khi ho b lam dung. Trong bc th gi dan Chua Ai Nh Lan, cong bo ngay 19 thang 3 nam 2010, c Giao Hoang Benecto XVI a noi ieu nay: "Ch bang cach khao sat can than nhieu yeu to dan en cuoc khung hoang hien nay, cuoc chan oan ro rang cac nguyen nhan cua no mi c thc hien va cac bien phap khac phuc hu hieu mi c tm thay. Chac chan, trong so cac nhan to ong gop, chung ta co the ke: cac thu tuc khong hoa ang e xac nh s thch hp cua cac ng vien vao chc linh muc va i song tu dong; viec ao tao ve nhan ban, ao c, tr tue va thieng lieng khong ay u trong cac chung vien va tap vien; xu hng trong xa hoi u ai cac giao s va cac nhan vat co tham quyen khac; va moi quan tam khong ung cho ve danh tieng cua Giao hoi va tranh tai tieng, dan en viec khong ap dung cac hnh phat giao luat hien co va bao ve pham gia cua moi ngi. Can co hanh ong khan cap e giai quyet nhng nhan to nay, cac nhan to a gay ra hau qua bi tham en the trong cuoc song cac nan nhan va gia nh ho, va a che khuat anh sang Tin mng en o tham ch nhieu the ky bach hai cung a khong lam thanh cong nh vay." (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2010/document/hf_benxvi_let_20100319_ecl-ireland.html)

Bai noi cua toi sang nay co y nh lt qua cac giai oan chnh cua dien trnh cu xet cac trng hp ca nhan lam dung tnh duc tre v thanh nien bi cac thanh vien cua hang giao s vi mot so gi y thiet thc c hnh thanh bi s than trong, bi viec thc hanh tot nhat va bi moi quan tam hang au oi vi viec bao ve s vo toi cua tre em va ngi tre cua chung ta.

Bao cao hanh vi sai trai ve tnh duc

Giai oan au tien la Bao cao hanh vi sai trai ve tnh duc. ieu chu yeu la cong ong nen c thong bao rang ho co ngha vu va quyen bao cao hanh vi sai trai ve tnh duc cho mot ngi lien lac trong giao phan hoac dong tu. Nhng chi tiet ve ngi lien lac nay nen c ang tai cong khai. Nen khuyen cao viec nay: neu va khi mot trng hp co hanh vi sai trai c trnh trc tiep cho Giam muc hoac Be tren dong tu, cac v nay phai chuyen thong tin cho ngi lien lac c ch nh. Trong moi trng hp va trong moi giai oan x ly cac trng hp nay, hai iem nay phai luon c tuan thu: i) cac qui thc (protocols) c thiet lap phai c ton trong. ii) luat dan s hoac trong nc phai c tuan theo. ieu quan trong la moi cao buoc eu c ieu tra vi s giup cua cac chuyen gia va cuoc ieu tra c ket thuc khong cham tre mot cach khong can thiet. S bien phan cua tham quyen giao hoi phai co tnh hp oan. Trong mot so hoi ong duyet xet hoac bao ve cua cac giao hoi a phng, cac uy ban a c thanh lap va kinh nghiem nay a c chng minh la co li. That la mot s nhe long cho cac giam muc khi chung ta co the chia se noi buon, noi au va s that vong cua mnh khi phai oi dien vi nhng hau qua khung khiep cua hanh vi sai trai ni mot so linh muc. Li khuyen cua chuyen gia mang lai anh sang va an ui va giup chung ta at c cac quyet nh da tren nang lc khoa hoc va chuyen mon. X ly cac trng hp khi chung phat sinh trong mot khung canh ong ngh hoac hp oan se em lai nang lc can thiet cho cac giam muc e vn tay muc vu ra vi cac nan nhan, cac linh muc b buoc toi, cong ong tn hu va thc s vi ca xa hoi noi chung. Tat ca nhng ngi nay oi hoi s chu y ac biet va v Giam muc va Be tren dong can phai m rong s an can muc vu cua mnh oi vi ho hoac trc tiep hoac thong qua cac ai dien cua mnh. La cac muc t cua oan chien Chua, chung ta khong nen anh gia thap s can thiet phai oi au vi nhng vet thng sau gay ra cho nan nhan b lam dung tnh duc bi cac thanh vien cua hang giao s. Chung la nhng vet thng co ban chat tam ly va tam linh can c san soc can than. Trong nhieu cuoc gap g vi cac nan nhan tren khap the gii, toi a tien en cho nhan ra rang ay la manh at thanh thieng ni chung ta gap Chua Giesu tren Thap gia. ay la mot Via Crucis (ang Thanh Gia) ma cac giam muc va cac nha lanh ao khac cua Giao hoi khong the bo l. Chung ta can phai la Simon Xirene giup cac nan nhan, nhng ngi ma Chua Giesu a ong hoa vi (Mt 25), vac thap gia nang ne cua ho.

ieu tra cac trng hp sai trai ve tnh duc

Theo T Sac Sacramentorum Sanctitatis tutela, ket qua cuoc ieu tra ve hanh vi sai trai tnh duc cua giao s vi tre v thanh nien di 18 tuoi nen c trnh cho Bo Giao ly c tin. Trong nhng trng hp nay, v ban quyen c Giao luat cho phep ap dung cac bien phap phong nga (ieu 1722) nham han che hoac ngan cam viec thi hanh tha tac vu. V ban quyen nen tham khao y kien cac chuyen gia giao luat cua mnh trong tat ca cac trng hp ve hanh vi sai trai tnh duc e viec chuyen trnh c thc hien khi can thc hien va cac thu tuc thch ang c ap dung cap a phng khi vu viec khong c danh rieng cho Toa thanh (v du, khi xay ra hanh vi sai trai gia ngi ln thuan tnh). Ngoai ra, cac chuyen gia se giup Giam muc hoac Be tren dong chia se moi thong tin can thiet vi Bo Giao Ly c Tin va se giup ngai bay to y kien co van cua mnh ve gia tr cua cac li cao buoc va cac thu tuc phai theo. Nen khuyen cao viec nay: V ban quyen nen theo doi trng hp vi Bo Giao Ly c Tin. Giam muc hoac Be tren dong la ngi co v the tot nhat e bien phan tac ong co the co do ket qua cua vu kien gay ra cho cong ong cua mnh. Bo Giao Ly c Tin rat coi trong y kien co van cua Giam muc va luon co mat e thao luan ve cac trng hp ca nhan vi cac tham quyen giao hoi co nang quyen.

Dien trnh hnh phat giao luat

Trong hau het cac trng hp c trnh cho Bo Giao Ly c Tin, mot dien trnh hnh phat giao luat c Toa Thanh cho phep. Phan ln cac dien trnh hnh phat giao luat thuoc loai ngoai toa (extra-judicial) hoac hanh chanh (ieu 1720). Dien trnh hnh phat t phap c cho phep trong mot so t trng hp hn. Trong ca hai loai dien trnh, v ban quyen co nhiem vu e c cac Thu uy (delegate) va Hoi tham (assessor) hoac Tham phan va Chng ly (promoter of juctice) la nhng ngi khon ngoan, co trnh o hoc van va noi tieng ve y thc cong bang. Trong he thong cua chung ta, nh c thu lm hien nay, vai tro cua nan nhan b lam dung tnh duc trong to tung giao luat b han che. S an can muc vu cua v ban quyen se giup bu ap s thieu thon nay. Ngi chu trach nhiem Bao ve An toan trong Giao phan hoac Dong tu nen co kha nang chia se thong tin ve tien o to tung vi nan nhan hoac cac nan nhan trong vu an. Trong dien trnh hnh phat t phap, nan nhan co quyen khi to vu an gay thiet hai trc tham phan giao hoi cua toa S tham. Trong trng hp dien trnh x phat hanh chanh, sang kien nay nen c thc hien bi v ban quyen thay mat cho nan nhan, yeu cau thu uy boi thng thiet hai co li cho nan nhan nh hau qua ch quyet nh ket toi cuoi cung. Yeu tnh cua mot dien trnh cong bang oi hoi ieu nay: b cao c trnh bay moi lap luan va bang chng chong lai ho; b cao c danh tron ven li ch cua quyen c trnh bay viec benh vc mnh; phan quyet c a ra da tren cac s kien cua vu an va phap luat ap dung cho vu an; mot phan quyet hoac quyet nh hp ly c truyen at bang van ban cho b cao va b cao c hng quyen oi sa lai mot phan quyet hoac mot quyet nh co hai cho mnh. Mot khi v ban quyen, theo hng dan cua Bo Giao Ly c Tin, a ch nh mot thu uy va Hoi tham cua mnh trong dien trnh hanh chanh hoac ch nh cac thanh vien cua toa an trong dien trnh x phat t phap, ngai nen e nhng ngi c e c lam cong viec cua ho va khong nen can thiep vao dien trnh. Tuy nhien, nhiem vu cua ngai van la am bao e dien trnh c thc hien kp thi va ung theo giao luat. Mot dien trnh hnh phat giao luat, du la t phap hay hanh chanh, eu ket thuc vi mot trong ba ket qua co the xay ra: mot decisio condemnatoria (quyet nh len an, trong o b cao b ket toi la co toi theo giao luat) mot decisio dimissoria (quyet nh bac bo, trong o, nhng li buoc toi khong c chng minh); hoac mot decisio ansolutoria (quyet nh tha bong, trong o, b cao c tuyen bo vo toi). Mot decisio dimissoria co the tao ra mot van e nan giai. Giam muc hoac be tren dong van co the khong thoai mai vi viec tai bo nhiem b cao vao tha tac vu trong trng hp cac cao buoc la ang tin cay nhng vu viec khong c chng minh. Li co van cua chuyen gia rat chu yeu trong nhng trng hp nay va v ban quyen nen s dung tham quyen cua mnh e bao am ch chung va bao am an toan hu hieu cho tre em va thanh thieu nien.

Giao dien vi quyen tai phan dan s

Mot kha canh chu yeu cua viec thi hanh quyen quan ly trong nhng trng hp nay la giao dien thch ang vi quyen tai phan dan s. Chung ta ang noi ve hanh vi sai trai cung la mot toi ac trong moi quyen tai phan dan s. Nang quyen cua cac c quan nha nc can c ton trong. Luat Bao cao can c tuan thu can than va tinh than hp tac se co li cho ca Giao hoi va xa hoi noi chung. Cac Toa an dan s co tham quyen trng phat toi pham va tham quyen khac e boi thng thiet hai theo luat lien quan en cac van e dan s. Cac nh mc dan s hoac cac tieu chuan ve bang chng co the khac vi nhng ieu nay trong thu tuc to tung cua giao luat. S khac biet ve ket qua cho cung mot trng hp khong phai la ieu hiem khi xay ra. Trong mot so thu tuc to tung giao luat, cac hanh vi c trnh bay hoac a ra trong dien trnh to tung dan s c trnh bay nh mot yeu to bang chng. ieu nay xay ra kha thng xuyen trong cac trng hp tao mai, s hu hoac pho bien van hoa pham khieu dam lien quan en tre v thanh nien, trong o, cac tham quyen Nha nc s hu cac phng tien tot hn trong viec phat hien, giam sat va tiep can bang chng. S khac biet trong cac luat le lien quan en thi hieu (statute of limitations or prescription) la mot ong lc khac tao nen s a dang ve ket qua trong cung mot trng hp c quyet nh theo cac pham vi tai phan khac nhau. Quyen cua Bo Giao Ly c Tin ha thap thi hieu hai mi nam van c vien dan trong viec x cac vu lau nam (historical caes), nhng d nhien ay khong nen la tieu chuan ma ch la ngoai le. Ly do phap ly (ratio legis) ay la viec thiet lap s that va bao am cong ly oi hoi kha nang c thc thi quyen tai phan t phap co li cho li ch chung ngay trong cac trng hp toi pham a lau.

Thc hien cac quyet nh giao luat

Giam muc va Be tren dong co nhiem vu giam sat viec thi hanh va chap hanh cac ket qua chnh ang cua thu tuc to tung hnh s. Phai danh cho b cao quyen c s dung cac bien phap tu chnh c phap luat cho phep chong lai mot quyet nh khien anh ta phai buon phien. Mot khi giai oan khang cao a het, bon phan v ban quyen la phai thong bao cho Cong ong ve ket qua cuoi cung cua dien trnh. Cac quyet nh tuyen bo toi loi cua b cao va hnh phat c ap dung nen c thc hien khong cham tre. Cac quyet nh tuyen bo s vo toi cua b cao cung can c cong bo cong khai thch ang. Chung ta thay eu biet rang rat kho khoi phuc danh tieng cua mot linh muc tng b buoc toi mot cach bat cong. Van e cham soc sau o trong cac trng hp nay cung bao gom ca viec cham soc cac nan nhan a b phan boi trong cac kha canh can ban va thieng lieng nhat trong nhan cach va hu the cua ho. Gia nh ho cung b anh hng sau xa va ca cong ong nen chia se ganh nang au buon cua ho va cung vi ho hng ti s han gan.

Nhng li cua c Benecto XVI gi cho cac Giam muc Ai Nh Lan vao ngay 28 thang 10 nam 2006 nghe co ve tien tri hn ngay hom nay: "Trong khi thi hanh tha tac muc vu cua anh em, anh em a phai giai ap trong nhieu nam gan ay nhieu trng hp lam dung tnh duc tre v thanh nien. Nhng trng hp nay cang bi tham hn na khi ke lam dung la mot giao s. Cac vet thng gay ra bi cac hanh vi nh vay am that sau, va nhiem vu khan cap la xay dng lai niem tin va niem tn thac ni nhng ieu nay a b ton hai. Trong cac co gang lien tiep cua anh em trong viec giai quyet hu hieu van e nay, ieu quan trong la phai thiet lap s that ve nhng g a xay ra trong qua kh, thc hien bat c bc can thiet nao e ngan chan no xay ra lan na, e am bao rang cac nguyen tac cong ly c ton trong ay u va, tren het, e mang lai s han gan cho cac nan nhan va cho tat ca nhng ngi b anh hng bi nhng toi ac nghiem trong nay. Nh cach nay, Giao hoi Ai Nh Lan se ngay cang ln manh hn va co kha nang lam chng cho quyen nang cu chuoc cua Thap gia Chua Kito. Toi cau xin e nh an sung cua Chua Thanh Than, lan thanh tay nay se lam cho tat ca dan thien Chua Ai Nh Lan "duy tr va hoan thien trong cuoc song ho s thanh thien ma ho a nhan c t Thien Chua" (Lumen Gentium, 40).

Cong viec tot ep va s cong hien v tha cua ai a so cac linh muc va tu s Ai Nh Lan khong nen b che khuat bi s vi pham cua mot so anh em cua ho. Toi chac chan rang moi ngi hieu ieu nay, va tiep tuc nhn hang giao s cua ho mot cach au yem va quy trong. Anh em hay khuyen khch cac linh muc cua anh em luon biet tm kiem s oi mi tam linh va kham pha c niem vui phuc vu oan chien cua ho trong ai gia nh Giao hoi".

(http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/oc/10/document/hf_ben-xvi_spe_20061028_ad-limina-ireland.html)

Phong chong lam dung tnh duc

Viec Quan ly cua chung ta cung nen nam c van e cap bach va lau dai ve phong nga hanh vi sai trai tnh duc noi chung va lam dung tnh duc tre v thanh nien noi rieng. Bat ke hien ang thieu cac ng vien cho chc linh muc mot so ni tren the gii, nhng cung co c s n ro n goi nhng ngi khac, van e sang loc cac ng vien tng lai van la ieu cot yeu. Cac van kien gan ay hn cua Bo Giao s ve cac chng trnh ao tao nhan ban can c nghien cu va thc thi mot cach ky lng. Xin trch dan van kien mi gan ay hn la van kien Ratio Fundamentalis (8 thang 12 nam 2016): "Chu y ln nhat phai c danh cho chu e bao ve tre v thanh nien va ngi ln de b ton thng, canh giac rang nhng ngi tm cach c nhan vao Chung vien hoac Nha ao tao, hoac nhng ngi a kien ngh c nhan cac Chc thanh, khong can d bat c cach nao vi bat c toi ac hoac hanh vi co van e nao trong lnh vc nay. Cac nha ao tao phai bao am rang nhng ngi a co kinh nghiem au n trong lnh vc nay nhan c s ong hanh ac biet va thch ang. Cac bai hoc, hoi thao hoac khoa hoc chuyen biet ve bao ve tre v thanh nien se c a vao cac chng trnh ao tao ban au va lien tuc sau o. Thong tin thoa ang phai c cung cap mot cach thch ang, mot ieu cung chu y en cac lnh vc x ly viec co the b boc lot va bao lc, chang han nh buon ban tre v thanh nien, lao ong tre em va lam dung tnh duc tre v thanh nien hoac ngi ln de b ton thng" (so 202).

Mot s hieu biet chnh ang va can bang ve cac yeu cau cua viec song oc than va khiet tnh trong chc linh muc can c cung co bang mot s ao tao sau sac va lanh manh trong t do nhan ban va hoc thuyet luan ly lanh manh. Cac ng vien vao chc linh muc va i song tu dong nen nuoi dng va phat trien trong tnh phu t thieng lieng, mot tnh phu t van se la ong lc can ban cho s hien mnh quang ai cho cong ong c tin theo gng cua Chua Giesu Muc t nhan lanh.

Giam muc va Be tren dong nen thc thi quyen lam cha thieng lieng cua mnh oi vi cac linh muc c giao pho cho mnh cham soc. Tnh phu t nay c chu toan nh s ong hanh vi s giup cua cac linh muc khon ngoan va thanh thien. Phong nga c phuc vu tot hn khi cac quy thc (Protocols) ro rang va Quy tac ng x c biet ro. Phan ng vi hanh vi sai trai phai cong bang va vo t. Cac ket qua phai ro rang ngay t au. Tren het, v ban quyen co trach nhiem trong viec bao am va co vu phuc li ban than, the chat, tinh than va thieng lieng cua cac linh muc cua mnh. Cac van kien cua huan quyen ve van e nay nhan manh s can thiet phai ao tao thng xuyen va phai co cac bien co va c cau huynh e trong hang linh muc.

Mot ngi quan ly tot se tang lc cho cong ong cua mnh thong qua viec thong tin va ao tao. a co nhng trng hp thc hanh tot nhat mot so quoc gia ni toan bo cong ong giao x a c ao tao chuyen biet ve phong nga. Kinh nghiem gia tr va tch cc nay can phat trien trong kha nang tiep can va m rong tren toan the gii. Mot dch vu khac oi vi cong ong la viec san sang c truy cap mot cach than thien vi ngi dung cac c che bao cao e nen van hoa phat hien khong ch c co vu bang li noi ma con c khuyen khch bang viec lam. Cac quy thc e bao ve an toan nen de dang c truy cap bang mot ngon ng ro rang va trc tiep. Cong ong c tin di s cham soc cua chung ta nen biet rang chung ta thc s muon lam s viec. Ho nen tien ti cho biet chung ta nh nhng ngi ban oi vi s an toan cua ho va s an toan cua tre em va thanh thieu nien cua ho. Chung ta se lien ket vi ho mot cach thang than va khiem ton. Chung ta se bao ve ho bang moi gia. Chung ta se hy sinh mang song cua mnh cho oan chien c giao pho cho ta.

Mot kha canh khac cua viec quan ly phong nga la viec la chon va gii thieu cac ng c vien cho s menh Giam muc. Nhieu ngi yeu cau dien trnh nay phai ci m hn oi vi s ong top cua giao dan trong cong ong. Chung ta, cac Giam muc va be tren dong, co bon phan thanh thieng phai giup c Thanh Cha at c mot s bien phan thch ang lien quan en cac ng vien co the lanh ao trong t cach Giam muc. La mot toi loi nghiem trong chong lai s chnh trc cua tha tac vu giam muc khi che giau hoac anh gia thap cac s kien co the ch ra cac thieu sot trong loi song hoac viec lam cha thieng lieng cac linh muc ang chu s ieu tra cua c Giao Hoang ve s thch ang cua ho e am nhan chc Giam muc.

iem nay, toi muon a ra mot trch dan khac t Th cua c Giao Hoang Benecto XVI gi cho dan Chua Ai Nh Lan, ngay 19 thang 3 nam 2010, lan nay c minh nhien gi cho cac Giam muc: "khong the choi cai rang mot so hien huynh va cac tien nhiem cua cac hien huynh a that bai, nhieu lan mot cach ay au buon, trong viec ap dung cac quy tac lau i cua giao luat vao toi ac lam dung tre em. Cac sai lam nghiem trong a c thc hien khi giai ap cac cao buoc. Toi tha nhan rat kho nam c pham vi va tnh phc tap cua van e, co c thong tin ang tin cay va a ra cac quyet nh ung an di anh sang cac li khuyen chuyen gia mau thuan nhau. Tuy nhien, phai tha nhan rang nhieu sai lam nghiem trong trong phan quyet a c thc hien va nhieu that bai ve lanh ao a xay ra. Tat ca ieu nay a lam suy yeu nghiem trong uy tn va s hu hieu cua quy hien huynh. Toi anh gia cao cac co gang ma quy hien huynh a thc hien e khac phuc cac sai lam trong qua kh va e bao am chung se khong xay ra lan na. Ben canh viec thc hien ay u cac tieu chuan cua giao luat trong viec giai quyet cac trng hp lam dung tre em, quy hien huynh hay tiep tuc hp tac vi cac c quan dan s trong lnh vc nang quyen cua ho. Ro rang, cac be tren dong nen lam nh vay. Ho cung a tham gia vao cac cuoc thao luan gan ay tai Roma nham muc ch thiet lap mot cach tiep can ro rang va nhat quan cac van e nay. ieu bat buoc la cac tieu chuan an toan tre em cua Giao hoi Ai Nh Lan phai lien tuc c tai duyet va cap nhat va chung phai c ap dung ay u va vo t phu hp vi giao luat.

Ch co hanh ong cng quyet c thc hien mot cach hoan toan trung thc va minh bach mi khoi phuc c s knh trong va thien ch cua ngi dan Ai Nh Lan oi vi Giao hoi ma chung ta a tan hien cuoc song cua mnh cho. ieu nay, trc nhat va quan trong nhat, phai phat sinh t viec t xet mnh, viec thanh loc noi tam va oi mi thieng lieng cua cac hien huynh. Ngi Ai Nh Lan mong i mot cach chnh ang, cac hien huynh la ngi cua Chua, tr nen thanh thien, song n gian, theo uoi viec hoi tam ban than hang ngay. oi vi ho, theo li cua Thanh Augustino, cac hien huynh la giam muc; nhng vi ho, cac hien huynh c mi goi tr thanh mon e cua Chua Kito (x. Bai giang 340, 1). Do o, toi khuyen cac hien huynh hay oi mi y thc trach nhiem cua mnh trc Thien Chua, phat trien tnh lien i vi ngi cua cac hien huynh va sau sac hoa moi quan tam muc vu cua cac hien huynh oi vi moi thanh vien trong oan chien cua cac hien huynh. ac biet, toi yeu cau cac hien huynh phai chu y en i song tieng lieng va luan ly cua moi mot linh muc cua cac hien huynh. Hay neu gng cho ho bang chnh cuoc song cua cac hien huynh, gan gui vi ho, lang nghe nhng lo lang cua ho, khch le ho vao thi iem kho khan nay va khi day ngon la tnh yeu cua ho oi vi Chua Kito va cam ket phuc vu anh ch em cua ho.

Giao dan cung vay, nen c khuyen khch ong vai tro rieng cua ho trong i song cua Giao hoi. Hay xem xet e ho c ao tao theo cach ho co the a ra mot giai trnh ro rang va thuyet phuc ve Tin Mng gia xa hoi hien ai (x. 1 Pr 3:15) va hp tac tron ven hn trong cuoc song va s menh cua Giao Hoi. ieu nay, en lt no, se giup cac hien huynh mot lan na tr thanh nhng nha lanh ao va nhan chng ang tin cay cho s that cu chuoc cua Chua Kito.

(http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2010/document)

Ket luan

Nh c Giao Hoang Phanxico a viet trong Th gi dan Chua (20 thang 8 nam 2018): "ieu chu yeu la chung ta, trong t cach mot Giao hoi, co the tha nhan va ket an, mot cach buon rau va xau ho, s hung ac vi pham bi cac ngi tan hien, giao s va tat ca nhng ngi c giao nhiem vu canh chng va cham soc nhng ngi de b ton thng nhat. Chung ta hay cau xin s tha th cho toi loi cua chnh mnh va toi loi cua ngi khac. Nhan thc ve toi loi giup chung ta nhan ra loi lam, toi ac va cac vet thng gay ra trong qua kh va cho phep chung ta, trong hien tai, ci m hn va dan than hn trong hanh trnh hoi tam oi mi". (http: //m.vatican. va / content / francescomobile / en / Letters / 2018 / Documents / papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html)

(Source:Holy See Press Office Taking Responsibility for Processing Cases of Sexual Abuse Crisis and for Prevention of Abuse)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page