21 iem quan yeu cua c Phanxico

e Hoi Ngh Thng nh

Bao Ve Tre Em Trong Giao Hoi thao luan

 

21 iem quan yeu cua c Phanxico e Hoi Ngh Thng nh Bao Ve Tre Em Trong Giao Hoi thao luan.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 22-02-2019) - Gan sat ngay dien ra Hoi Ngh Thng nh Bao Ve Tre Em Trong Giao Hoi, ca Toa Thanh lan ban than c Phanxico eu co gang cho ngi ta thay ng qua trong mong vao thanh qua cua Hoi Ngh. Tuy nhien, ngay trong li phat bieu ngan gon khai mac hoi ngh, ngai co nhac en 21 iem quan yeu se c phan phoi e Hoi Ngh cung thao luan. Va trong khi ngai noi nh the, cac phu ta cua ngai xuat hien e phan phoi 21 iem nay. Chung toi xin lc dch 21 iem nay e thay tam mc cua Hoi Ngh:

1. Soan thao mot thu ban thc te cho thay cac bc phai thc hien bi cac tham quyen vao cac thi iem chu chot khi xuat hien mot trng hp.

2. T trang b cho mnh cac c cau lang nghe gom cac ngi c huan luyen va chuyen mon co the s khi bien phan cac trng hp nhng ngi b coi la nan nhan.

3.Thiet lap cac tieu chuan e co s can d trc tiep cua giam muc hay be tren dong.

4. Thc thi cac thu tuc chung e xem xet cac vu to cao, che ch cac nan nhan va quyen benh vc cua ngi b to cao.

5. Thong tri cho cac nha cam quyen dan s va cac tham quyen giao hoi cao hn phu hp vi cac qui luat dan s va giao luat.

6. Duyet xet nh ky cac qui thc (protocols) va qui pham (norms) e bao am moi trng c bao ve cho cac v thanh nien trong moi c cau muc vu: cac qui thc va qui pham da tren cac nguyen tac tong hp ca cong ly va bac ai sao cho hanh ong cua Giao Hoi trong van e nay phu hp vi s menh cua mnh.

7. Thiet lap cac qui thc chuyen biet e x ly cac to cao chong cac giam muc.

8. ong hanh, bao ve va c x cac nan nhan, cung hien cho ho moi ho tr can thiet e ho hoan toan hoi phuc.

9. Gia tang y thc ve cac nguyen nhan va hau qua cua viec lam dung tnh duc qua cac sang kien lien tuc nham huan luyen cac giam muc, cac be tren dong, cac giao s va cac nhan vien muc vu.

10. Soan thao cac neo ng cham soc muc vu cho cac cong ong b thng ton bi cac vu lam dung va cac lo trnh thong hoi va phuc hoi cho cac ngi pham toi.

11. Cung co s hp tac vi moi ngi thien ch va vi nhng ngi ieu hanh cac phng tien truyen thong e nhan ra va bien phan cac trng hp co thc khoi cac trng hp gia mao va cac li to cao vu va, xa tranh ac y va bong gio, tin on va boi lo (xem Dien van cua c Phanxico vi Giao Trieu Roma, 21 thang 12 nam 2018).

12. Nang tuoi toi thieu ket hon len 16.

13. Thiet lap cac d khoan nham qui nh va tao ieu kien cho viec tham gia cua cac nha chuyen mon giao dan vao cac cuoc ieu tra va vao cac mc o khac nhau cua phan x trong cac dien trnh giao luat lien quan en viec lam dung tnh duc/quyen hanh.

14. Quyen benh vc: nguyen tac cua quyen t nhien va giao luat "gia thiet vo toi" cung phai c bao ve cho en khi toi cua ngi b to cao c chng minh. Do o, ieu can thiet la ngan chan viec cong bo danh sach nhng ngi b to cao, ngay ca bi giao phan, trc cuoc ieu tra s khi va viec ket an dt khoat.

15. Tuan gi nguyen tac truyen thong ve tnh can xng cua hnh phat so vi toi a pham. Quyet nh rang cac linh muc va giam muc pham toi lam dung cac v thanh nien phai ri bo tha tac vu cong khai.

16. Dan nhap cac qui luat lien quan ti cac chung sinh va ng vien chc linh muc va i song tu tr. Bao am phai co cac chng trnh ao tao luc ban au va lien tuc sau o giup ho phat trien s trng thanh cua ho ve nhan ban, thieng lieng va tam sinh ly, cung nh cac tng quan lien nga va tac phong cua ho.

17. Bao am phai co cac vu anh gia tam ly hoc bi cac chuyen gia co bang cap va chnh thc c cong nhan oi vi cac ng vien chu chc linh muc va i song thanh hien.

18. Thiet lap cac qui pham ieu hanh viec chuyen oi mot chung sinh hay mot ng vien tu dong t mot chung viec nay sang mot chung vien khac; cung nh mot linh muc hay mot tu s t giao phan nay hay dong tu nay sang mot giao phan hay dong tu khac.

19. Soan thao cac qui nh ng x bat buoc (mandatory codes of conduct) cho moi giao s, tu s, nhan vien phuc vu va thien nguyen vien nham phac thao cac bien gii thch ang trong cac tng quan ban than. Phai chuyen biet noi en cac oi hoi can thiet oi vi nhan vien va thien nguyen vien va kiem tra ho s hnh s cua ho.

20. Giai thch moi thong tin va d kien ve cac nguy hiem cua lam dung va cac hieu qua cua no, lam cach nao nhan ra cac dau hieu lam dung va lam cach nao thong bao viec hoai nghi lam dung tnh duc. Tat ca cac ieu nay phai dien ra co s hp tac vi phu huynh, thay co, cac nha chuyen nghiep va cac tham quyen dan s.

21. Ni nao cha co, phai thiet lap mot nhom de tiep can danh cho cac nan nhan muon bao cao bat c toi pham nao. Mot to chc nh the phai co mot su t lap nao o oi vi tham quyen giao hoi a phng va bao gom cac ngi chuyen mon (giao s va giao dan) biet phai phat bieu ra sao viec Giao Hoi lu y ti nhng ngi b xuc pham bi cac thai o khong ung an cua cac giao s.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page