Toa Thanh khai mac

Hoi ngh ve bao ve tre em

 

Toa Thanh khai mac Hoi ngh ve bao ve tre em.

Linh muc Giuse ao Nguyen Vu


Toa Thanh khai mac Hoi ngh ve bao ve tre em.


Vatican (WH 22-02-2019) - 9 gi sang ngay Th nam, 21 thang 2 nam 2019, Hoi ngh ve bao ve tre em a c khai mac vi phan cau nguyen m au. Theo so lieu cua Ban To chc, Hoi ngh qui tu 193 tham d vien gom Chu tch Hoi ong Giam muc cac quoc gia, cac Hong y Bo trng cac c quan Toa Thanh, lanh ao cac giao hoi ong Phng, va Be tren Tong quyen mot so dong tu. Sau phan cau nguyen, Hoi ngh a lang nghe chng t (ghi am) cua ai dien cac nan nhan b lam dung tnh duc t 5 chau luc.

Tiep en, c Thanh Cha Phanxico a ngo li vi Hoi ngh, qua o, ngai mi goi Hoi ngh lang nghe hng dan cua Chua Thanh Than va tieng noi cua cac nan nhan e nhan ra trach nhiem cua Hoi Thanh trc thc trang va van nan, thng tch va than khoc; ong thi cung nhau a ra nhng bien phap cu the va hieu qua. Trong buoi hop bao sau phien khai mac, cha Federico Lombardi, S.J., thanh vien Ban To chc Hoi ngh, a cho biet: "21 iem" nhan ma c Thanh Cha a ra trong li khai mac a khi ong Hoi ngh vi tinh than "lang nghe", "hiep thong giam muc oan", "co ong", "can am", "bien oi" va "thanh tay". ay la tinh than cho cac buoi thao luan nhom gia cac giam muc trong nhng ngay tiep theo, va cung la tinh than nen tang cho nhng hng dan muc vu sau nay tai cac giao hoi a phng.

Trong cac ngay t 21 en 23 thang 2 nam 2019, moi ngay Hoi ngh se nhom hop t 9 gi sang en 12 gi 30, sau o tiep tuc t 16 gi en 19 gi 30. Sang Chua nhat, 24 thang 2 nam 2019, Hoi ngh se nhom hop phien be mac va c hanh Thanh le vi c Thanh Cha Phanxico. Chng trnh ngh s moi ngay gom co 3 e tai va cac gi thao luan. Cac e tai cua tng ngay c trnh bay da tren th t cac chu e: Bon phan ca nhan, Trach nhiem tap the, va Tnh trong sang.

ai dien Giao hoi Viet Nam tham d Hoi ngh ve bao ve tre em la c Tong Giam muc Giuse Nguyen Ch Linh, Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page