Bai dien van cua c Giao Hoang Phanxico

vi cac tham d vien Hoi Ngh cua

Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep

 

Bai dien van cua c Giao Hoang Phanxico vi cac tham d vien Hoi Ngh cua Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep.

Vu Van An

Roma (VietCatholic News 15-02-2019) - Bai dien van cua c Giao Hoang Phanxico vi cac tham d vien Hoi Ngh cua Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep:

 

Tha Ong chu tch Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep,

Tha cac Nguyen thu quoc gia,

Tha Ong Chu tch Hoi ong Bo trng Y,

Tha Bo trng,

Tha cac ai bieu va ai dien thng trc cua cac quoc gia thanh vien,

Tha quy ba quy ong:

Toi a vui sng chap nhan li mi ma ong a gi cho toi, Tha ong Chu tch, thay mat cho Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep, d le khai mac phien hop th bon mi hai cua Hoi ong quan tr cua To chc lien chnh phu nay.

S hien dien cua toi nham muc ch mang en ay nhng mong muon va nhu cau cua vo so anh em chung ta ang chu ng tren the gii. Toi c chung ta co the nhn vao khuon mat cua ho ma khong o mat, v cuoi cung li keu goi cua ho a c nghe va moi quan tam cua ho c giai quyet. Ho song trong nhng tnh huong bap benh: khong kh b o nhiem, tai nguyen thien nhien can kiet, song ngoi b o nhiem, at b axit hoa; ho khong co u nc cho ban than hoac mua mang cua ho; c s ha tang ve ve sinh cua ho rat thieu thon, nha ca cua ho khan hiem va co khuyet iem.

Va nhng tnh huong nay tiep tuc mot thi iem khi, mat khac, xa hoi cua chung ta a at c nhng thanh tu to ln trong cac lnh vc kien thc khac. ieu nay co ngha la chung ta ang oi dien vi mot xa hoi co kha nang thuc ay cac muc ch tot ep cua no; va cuoc chien chong lai oi khat cung se chien thang, neu no c thc hien nghiem tuc. Viec quyet tam trong cuoc chien nay la ieu toi quan trong, e chung ta co the nghe - khong nh mot khau hieu ma nh mot s that - "Nan oi khong co hien tai hay tng lai. Ch co qua kh". e co viec nay, can co s giup cua cong ong quoc te, xa hoi dan s va nhng ngi s hu tai nguyen. Trach nhiem khong the tron tranh, c truyen t ngi nay sang ngi khac, ma la phai c am nhan e a ra cac giai phap cu the va co thc chat. ay la nhng giai phap cu the va co thc chat ma chung ta phai truyen t ngi nay sang ngi khac.

Toa Thanh luon khuyen khch nhng no lc cua cac c quan quoc te e giai quyet van e ngheo oi. Trc ay vao thang 12 nam 1964, Thanh Phaolo VI a yeu cau Bombay va sau o nhac lai trong cac trng hp khac, phai thanh lap mot Quy Hoan cau e chong oi ngheo va tao ong lc quyet nh cho s phat trien toan dien cac khu vc tr thanh ngheo kho nhat cua nhan loai (xem Dien van vi cac tham d vien Hoi ngh The gii ve Thc pham, ngay 9 thang 11 nam 1974). Va ke t o, nhng ngi ke nhiem cua ngai a tiep tuc khuyen khch va thuc ay cac sang kien tng t, trong o mot trong cac ien hnh ang chu y nhat chnh la Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep.

Phien hop th 42 nay cua Hoi ong quan tr Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep tiep tuc theo luan ly hoc nay va co trc no la mot cong trnh hap dan va quan trong: tao ra nhng kha the cha tng co, e xua tan moi do d va a vao tng th tran cac ieu kien e ng au vi nhng nhu cau gay khon cho no. Cong ong quoc te tng soan thao Ngh trnh Phat trien Ben vng 2030 can phai thc hien cac bc tiep theo e at c 17 muc tieu a cau thanh ra no. Ve phng dien nay, s ong gop cua Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep la rat chu yeu e co the hoan thanh hai muc tieu au tien cua Ngh trnh, nhng muc tieu lien quan en xoa bo canh ngheo, au tranh chong oi va co vu chu quyen lng thc. Va khong ieu nao trong so nay co the lam c neu khong at c s phat trien nong thon, mot s phat trien a c noi en t lau nhng a khong thanh hien thc. Va that nghch ly khi mot phan ln trong so hn 820 trieu ngi b oi va suy dinh dng tren the gii song nong thon, va - ieu nay that nghch ly - ang tham gia vao viec san xuat lng thc va nong nghiep. Ngoai ra, cuoc di c t nong thon en thanh pho la mot xu hng hoan cau ma chung ta khong the lam ng trong cac can nhac cua chung ta.

Do o, viec phat trien a phng co gia tr ngay trong chnh no ch khong phai v cac muc tieu khac. Muc ch la e am bao rang moi con ngi va moi cong ong co the the hien ay u cac nang lc cua chnh ho, do o song mot cuoc song cua con ngi xng ang vi cai ten o. ieu can thiet la phai giup the hien ieu nay, khong phai t tren xuong, ma vi ho va v ho - "Pour et avec" (v va vi), nh Ong chu tch noi.

Toi thuc giuc nhng ngi co trach nhiem trong cac quoc gia va cac to chc lien chnh phu, cung nh nhng ngi co the ong gop t cac khu vc cong va t, phat trien cac kenh can thiet e cac bien phap phu hp co the c thc hien tai cac vung nong thon tren trai at, e ho co the la cac kien truc s co trach nhiem trong viec san xuat va tien bo cua no.

Cac van e ang gay anh hng tieu cc en so phan cua nhieu anh em cua chung ta trong thi iem hien tai khong the c giai quyet theo cach co lap, hoa hoan hoac phu du. Ngay nay hn bao gi het, chung ta phai ket hp lc lng, at cho c s ong thuan, tang cng cac day noi ket. Cac thach thc hien tai rat kho hieu va phc tap en mc oi khi chung ta khong the tiep tuc oi au vi chung, vi cac giai phap khan cap. Can phai cung cap tac lc (agency) trc tiep cho nhng ngi b anh hng bi ngheo oi, ma khong coi ho ch la nhng ngi nhan vien tr n thuan ma cuoi cung co the tao ra s le thuoc. Mot khi ngi ta a quen vi s le thuoc, th khong con phat trien na. Muc ch la luon phai khang nh tnh trung tam cua con ngi nhan ban, hay nh rang " cac dien trnh mi ang len khuon khong the luon phu hp vi cac khuon kho nhap cang t ben ngoai; can phai da vao chnh nen van hoa a phng" (Thong iep Laudato si', 144), mot nen van hoa luon luon oc ao. Va theo ngha nay, cung nh trng hp mi xay ra trong nhng nam gan ay, Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep a at c ket qua tot hn nh viec tan quyen ln hn, co vu s hp tac bac-nam, a dang hoa cac nguon tai tr va phng thc hanh ong, va co vu hanh ong da tren bang chng va ong thi tao ra kien thc. Toi khuyen khch quy v mot cach than ai tiep tuc i tren con ng nay, con ng khiem ton, nhng ung an. Mot con ng luon luon dan en viec cai thien ieu kien song cua nhng ngi thieu thon nhat.

Cuoi cung, toi chia se mot so suy ngh chuyen biet hn lien quan en chu e "oi mi va sang nghiep nong thon", mot chu e hng dan phien hop nay cua Hoi ong quan tr Quy Quoc Te Phat Trien Nong Nghiep. Can anh cuoc cho s oi mi, kha nang sang nghiep (entrepreneurship), tac lc cua cac tac nhan a phng va hieu nang cua cac dien trnh san xuat e at c bien oi nong thon, hau xoa bo tan goc s suy dinh dng va phat trien moi trng nong thon mot cach ben vng. Va trong boi canh nay, can phai co vu mot "nen khoa hoc co lng tam" va at ky thuat thc s phuc vu ngi ngheo. Mat khac, cac ky thuat mi khong nen tng phan vi cac nen van hoa a phng va kien thc truyen thong, ma nen bo sung va hanh ong ong bo vi chung.

Toi khuyen khch tat ca quy v co mat ay va nhng ngi thng xuyen lam viec trong Quy phat trien nong nghiep quoc te e cong viec, cac no lc va ban luan cua quy v co the co li cho nhng ngi b bac bo - trong nen van hoa vt bo nay - va co li ch cho cac nan nhan cua s th va ch ky; nh vay chung ta co the at c viec anh bai hoan toan nan oi va mot vu mua boi thu cua cong ly va thnh vng. Cam n quy v.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page