Toa thanh cong bo chi tiet

ve Hoi ngh bao ve tre v thanh nien

 

Toa thanh cong bo chi tiet ve Hoi ngh bao ve tre v thanh nien.

Minh c

Vatican (WH 17-01-2019) - Hom th T 16 thang 01 nam 2019, ong Alessandro Gisotti, Quyen Giam oc Phong Bao ch Toa thanh, a cho cac nha bao biet them thong tin ve Hoi ngh "Bao ve tre v thanh nien trong Giao hoi", se dien ra tai Vatican t ngay 21 en 24 thang 2 nam 2019.

Ban to chc Hoi ngh a nhom hop tai Roma vao th Nam 10 thang 1 nam 2019. Sau o, c thanh cha Phanxico a tiep kien cac thanh vien cua Ban, va ho a trnh cho c thanh cha tien o cua viec chuan b Hoi ngh.

Cong viec chuan b va cac chi tiet

Hoi ngh se quy tu cac Chu tch cac Hoi ong Giam muc tren khap the gii e cung nhau thao luan - nh chu e Hoi ngh neu ro - viec bao ve tre v thanh nien trong Giao hoi. Theo Thong cao cua Phong Bao ch Toa thanh, Hoi ngh se bao gom cac phien hop chung va hop nhom, nhng gi cau nguyen chung, lang nghe cac chng t, c hanh phung vu sam hoi va Thanh le be mac.

c thanh cha Phanxico noi chac chan ngai se tham d toan bo thi gian Hoi ngh, va a uy thac cho cha Federico Lombardi, S.J., nhiem vu ieu hanh cac phien hop chung.

Cac muc tieu va ky vong

Sau khi a ra ban thong cao, Quyen Giam oc Phong Bao ch Toa thanh giai thch them:

"Hoi ngh vao thang Hai ve bao ve tre v thanh nien co mot muc tieu cu the: o la e tat ca cac Giam muc hieu ro nhng g cac ngai can lam nham ngan chan va chong lai van e lam dung tnh duc tre v thanh nien tren toan the gii. c thanh cha Phanxico hieu rang mot van e toan cau ch co the c giai quyet bang mot giai phap toan cau. Ngai muon Hoi ngh nay la mot cuoc gap g cua cac muc t, ch khong phai la mot hoi ngh mang tnh hoc thuat; Hoi ngh se la mot cuoc gap g e cau nguyen va phan nh, mot cuoc gap g lien quan en huan giao va hanh ong.

oi vi c thanh cha, ieu quan trong la khi tr ve nc va giao phan cua mnh, cac Giam muc hieu c cac ieu luat se ap dung va thc hien cac bc can thiet e ngan chan viec lam dung, e cham soc cac nan nhan, va bao am rang khong co trng hp nao c bao che hoac giau nhem.

Lien quan en nhng ky vong ve Hoi ngh, ieu quan trong la phai nhan manh rang khong phai bay gi Giao hoi mi bat au chong lam dung. Hoi ngh nay la mot giai oan trong cuoc hanh trnh au n ma Giao hoi a khong ngng va quyet tam thc hien t hn mi lam nam qua".

(Vatican News, 16/01/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page