Ban Phep lanh Toa Thanh

trong Thanh le m tay

 

Ban Phep lanh Toa Thanh trong Thanh le m tay.

Lm. Giuse Pham nh Ai, SSS

Saigon (WH 15-01-2019) - T lau nay, khi c hanh Thanh le au tien hay Thanh le ta n kha long trong, cac tan linh muc thng ban Phep lanh Toa Thanh cung vi n toan xa kem theo (Benedictionem papalem cum indulgentia plenaria). n toan xa nay c ban cho chnh v tan linh muc va nhng ngi tham d Thanh le vi ieu kien la ho lanh nhan b tch Hoa giai, Rc le va cau nguyen theo y c Giao hoang. ay la thc hanh hp phap va co hieu lc da theo Sac lenh cua Toa An Giai Toi Cao (Paenitentiaria Apostolica) vi s chap thuan cua c Giao Hoang Phaolo VI c ban hanh tai Roma ngay 05 thang 11 nam 1964.

Tuy nhien, theo Thong Bao mi ay cua Uy ban Phung t trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam "Ve Viec Ban Phep Lanh Toa Thanh Vi n Toan Xa" (ban hanh ngay 03 thang 12 nam 2018), chung ta ghi nhan mot so iem sau:

 

1. Phep lanh Toa Thanh khong con hieu lc

Sac lenh cua Toa An Giai Toi Cao ban hanh ngay 05 thang 11 nam 1964 khong con hieu lc, ngha la cac linh muc mi thu phong khong con ban Phep lanh Toa Thanh trong Thanh le ta n / Thanh le au tien na, bi v Sac lenh nay c ieu chnh bi nhng khoan luat chung trong So bo cac An xa: Quy che va An ban (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones) c xuat ban lan th I vao thang 6 nam 1968; lan th II vao thang 10 nam 1968; lan th III vao nam 1986 (18/05/1986) va lan th IV vao nam 1999 (ngay 16 thang 07 nam 1999).

2. Nhng n toan xa van c ban

Cho du Phep lanh Toa Thanh khong con hieu lc trong Thanh le au tien cua tan linh muc na nhng n toan xa th van con c ap dung trong dp c hanh Thanh le nay. That vay, ca 4 lan xuat ban, So bo cac An xa eu e cap en trng hp Phep lanh Toa Thanh c ban cung vi n toan xa. Nhng lien quan en Thanh le au tien cua linh muc mi chu chc, tai so 43, trong 3 lan xuat ban trc, tai lieu ch noi chung rang: "n toan xa c ban cho linh muc nhan dp c hanh le m tay cach trong the va cho cac tn hu sot sang tham d Thanh le nay" (Prima Missa neosacerdotum); Va tai "Concessiones" so 27 (Prima sacerdotum Missa et iubilares Ordinationum celebrationes) trong lan xuat ban So bo cac An xa mi nhat vao nam 1999, tai lieu cung ch noi tng t: n toan xa c ban cho: (1) Linh muc nhan dp c hanh Thanh le m tay trc oan dan vao mot ngay a chon; (2) Cac tn hu sot sang tham d Thanh le nay".[1]

3. Ban Phep lanh Toa Thanh khac vi viec ban n toan xa

Co mot so Phep lanh Toa Thanh kem theo viec ban n toan xa luon cho nhng ai ap ng cac ieu kien a cho (la ngi Cong giao, sach toi trong, co y lanh). Nhng co Phep lanh Toa Thanh c ban trong hnh thc van t [chang han qua mot ien tn, tren t th, tren mot t giay thng hoac tren bang Phep lanh Toa Thanh c trang tr that ep] th khong ban n toan xa hay tieu xa g, ma ch la s "chuc lanh" cua c Thanh cha theo y ngi xin.[2] So bo cac An xa: Quy che va An ban [an ban 1999]" (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones, editio typica quarta, 1999) liet ke 33 trng hp c lanh n toan xa va hau het cac trng hp nay [c hng n toan xa hang ngay hoac c hng n toan xa vao dp ac biet nao o] eu khong gan vi Phep lanh Toa Thanh, ngoai tr cac trng hp se c noi di ay (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], "Concessiones", cac so 4 va 12.1; "Normae de indulgentiis", so 7.2 va 9). Trong dp c hanh Thanh le m tay, n toan xa van c ban cho chnh tan linh muc va cho tat ca tn hu sot sang tham d Thanh le nay, trc ay th gan vi Phep lanh Toa Thanh, nhng nay th khong con na (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], "Concessiones", so 27).

4. Cac trng hp ban Phep lanh Toa Thanh vi n toan xa

Cac linh muc va mi chu chc se khong ban Phep lanh Tong Toa vi n toan xa i kem trong Thanh le m tay na v nay viec ban Phep lanh Toa Thanh hay Phep lanh Tong Toa cung vi n toan xa [cho cac cac tn hu sot sang lanh nhan] ch ap dung cho mot so trng hp sau:

(1) Chnh c Giao hoang ban phep lanh "Urbi et Orbi" (cho thanh pho [Roma] va cho the gii) trong nhng dp trong ai (chang han nh dp Le Giang Sinh, Le Phuc Sinh, nhan dp ang quang Giao hoang hay Nam Thanh...). Cac tn hu co the lanh nhan trc tiep Phep lanh Tong Toa nay (Benedictio Papalis) cung vi n toan xa i kem tai quang trng thanh Phero hoac gian tiep qua truyen thanh, truyen hnh (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], "Concessiones", so 4);[3]

(2) Cac Giam muc chnh toa co the ban Phep lanh Toa Thanh [vi n toan xa] ba lan mot nam vao cac dp le trong ac biet ma ngai ch nh, ngay ca khi ngai ch d le o ma thoi. Nhng Giam chc khac ngang quyen vi c Giam muc giao phan, du khong co chc Giam muc: t khi nhan trach nhiem muc vu, cung c ban phep lanh cua c Thanh Cha (= Phep lanh Toa Thanh) vi n toan xa trong a hat cua mnh ba lan trong nam, vao cac ngay le trong the ma cac ngai ch nh. Loai phep lanh nay c ban vao cuoi Thanh le thay the phep lanh van quen lam theo nhng quy tac c neu ra trong Sach Le nghi Giam muc. Nhng ngay khi lam hanh vi thong hoi luc au le th a phai hng ve phep lanh nay roi (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], "Normae de indulgentiis", so 7.2; Sach Le nghi Giam muc, cac so 1122-1126);[4]

(3) c Thng phu hoac c Tong Giam muc [thuoc cac Giao Hoi Cong giao ong phng][5] co the ban Phep lanh Toa Thanh vi n toan xa 3 lan trong nam va ban bat c khi nao xet thay rang n toan xa am bao cho li ch cua cac tn hu do bi hoan canh ac biet hay co ly do ac biet. Ngai con co the ban n toan xa va n tieu xa khap ni trong lanh tho cua mnh, trong cac nha th theo nghi le cua mnh du ben ngoai lanh tho, cung nh ban cho cac tn hu thuoc nghi le cua ngai khap ni ((Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], "Normae de indulgentiis", so 9).

(4) Cac linh muc co the ban Phep lanh Toa Thanh vi n toan xa cho benh nhan trong trng hp nguy t (in articulo mortis) nh c e ra trong So bo cac An xa [an ban 1999] tai "Normae de indulgentiis" so 18.2[6] cung nh tai "Concessiones" so 12.1[7] va trong Sach Nghi thc Cham soc Muc vu cho Benh nhan tai cac so 195 va 201. So 201 noi ve Cua an ang ngoai Thanh le, von la trng hp bnh thng cho viec ban Phep lanh Toa Thanh. Ch o cho biet rang khi ket thuc b tch Giai toi hoac nghi thc sam hoi, v linh muc co the ban Phep lanh Toa Thanh [vi n toan xa] cho ngi nguy t, bang cach s dung mot trong cac cong thc sau: "V cac mau nhiem cc thanh trong viec cu chuoc nhan loai, xin Thien Chua toan nang tha cho con (OBACE) moi hnh phat i nay va i sau, xin Ngi m ca thien ng va dan con (OBACE) ve chon vui ve muon i"; Hoac cong thc: "Cha (toi) dung quyen Toa Thanh a uy cho, ban n toan xa va n tha th moi toi loi cho con (OBACE), nhan danh Cha, va Con + va Thanh Than. Amen";[8]

(5) Khi Toa An Giai Toi Cao ra Sac lenh cho phep ban Phep lanh Toa Thanh vi n toan xa kem theo trong mot dp long trong nao o [theo thnh nguyen]. Chang han nhan dp Nam Thanh ky niem 30 nam ton phong hien thanh cho 117 v T ao tai Viet Nam, Toa An Giai Toi Cao a ra Sac lenh cho phep ban Phep Lanh Toa Thanh kem theo n toan xa vi cac ieu kien thong thng (xng toi, rc le va cau nguyen theo y c Giao hoang), cho tat ca cac giam muc, linh muc, pho te, tu s nam n va Kito hu co long sam hoi thc s va c c men thuc ay, a tham d chnh cac thanh le [trong nhng ngay t 19 thang Sau en ngay 24 thang Mi Mot nam 2018, nhng ngay khai mac va be mac cach long trong]. Cac Kito hu muon sot sang lanh nhan Phep lanh Toa Thanh, nhng v hoan canh hu ly, khong the tham d cac nghi le thanh, th theo luat, van co the c n toan xa, mien la co y hng ao c theo doi qua cac phng tien truyen hnh hay truyen thanh, chnh cac nghi le ay luc ang c c hanh (Van th so: 224/18/1 ban hanh ngay 23/03/2018).

5. Ket luan thc hanh

He luan thc hanh tat yeu la, t nay, trong Thanh le m tay cua tan linh muc:

(1) Khong cong bo Sac lenh cua Toa An Giai Toi Cao ve viec ban Phep lanh Toa Thanh cung vi n toan xa kem theo na (tc khong c oc oan "c Phaolo VI, do thanh y Chua quan phong, c at len lam Giao Hoang, san long chap nhan nhng li thnh cau, v Ngai to long lu tam cua Bac Hien Phu oi vi cac linh muc mi chu chc, nen Ngai ban cho moi tan linh muc, khi c hanh thanh le au tien kha long trong, co the Ban Phep Lanh Toa Thanh cung vi n Toan Xa i kem theo. Phep lanh nay ch c ban mot lan ma thoi, theo cong thc trong Sach Le nghi Roma, va ch c ban ngoai thanh Roma. n Toan Xa nay ch c ban cho cac tn hu a xng toi, rc le, a het long tham d thanh le nay, a nhan Phep Lanh Toa Thanh noi tren, va cau nguyen theo y c Giao Hoang." Thay vao o, co the trch oc t So bo cac An xa rang: "n toan xa c ban cho tan linh muc nhan dp c hanh Thanh le m tay trc oan dan vao mot ngay a chon; va ban cho cac tn hu sot sang tham d Thanh le nay." (Enchiridion Indulgentiarum : Normae et Concessiones [1999], "Concessiones", so 27);

(2) Tan linh muc khong ban Phep lanh Toa Thanh cung vi n toan xa nh trc cho nen khong s dung cong thc cu na (Tan linh muc: Chua cung anh ch em / Moi ngi: Va cung Cha - Tan linh muc: Hay chuc tung Danh Chua / Moi ngi: T bay gi va cho en muon i - Tan linh muc: n phu tr chung ta ni Danh Chua/ Moi ngi: La ang Tao Thanh tri at - Tan linh muc: Xin Thien Chua toan nang la Cha + va Con + va Thanh Than ban phuc lanh cho anh ch em / Moi ngi: Amen). Thay vao o, vao luc cuoi le, tan linh muc co the s dung bat c cong thc chuc lanh nao a c an nh trong Sach Le theo thi gian va mua phung vu.[9]

 

- - - - - - - - -

[1] Prima Plenaria indulgentia conceditur: (1) sacerdoti primam Missam coram populo statuto die celebranti, (2) christifidelibus qui devote eidem Missae astiterint.

[2] G. Tran c Anh OP, "Y ngha viec xin Phep lanh Toa Thanh" trong congiao.info/ https://gpquinhon.org/q/giao-ly/y-nghia-viec-xin-phep-lanh-toa-thanh-29.html

[3] Cau noi cuoi cung cua phep lanh luon la: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper (Ngha la: "Va xin Thien Chua toan nang, la Cha va Con va Thanh Than, ban phep lanh va lai vi anh ch em luon mai").

[4] Benedictionem papalem cum indulgentia plenaria, secundum praescriptam formulam, impertiendi in sua quisque eparchia vel dioecesi ter in anno, festis sollemnibus ab ipsis designandis, etiamsi Missae adsistant tantum. Haec benedictio datur in fine Missae loco benedictionis consuetae, ad normam uniuscuiusque Caeremonialis Episcoporum.

[5] Chang han GH Cong giao Hy Lap Ukrainian; GH Cong giao Syro-Malabar; GH Cong giao Syro-Malankara; GH Cong giao Hy Lap Romanian.

[6] Christifidelis tamen consequi poterit indulgentiam plenariam in articulo mortis, etiamsi eodem die indulgentiam plenariam iam acquisiverit.

[7] Sacerdos, qui christifideli in vitae discrimen adducto sacramenta administrat, eidem benedictionem apostolicam cum adiuncta indulgentia plenaria impertire ne omittat.

[8] So 122 trong cuon "Nghi thc Xc dau Benh nhan va viec San soc Ho theo Muc vu", ban dch cua UBGM Ve Phung Vu (Sai Gon 1974); Xc. Edward McNamara, LC, "Indulgences at the Point of Death" trong The ZENIT Daily Dispatch (C) Innovative Media, Inc (15 October 2013).

[9] Edward McNamara, "Blessings at First Masses" trong The ZENIT Daily Dispatch (C) Innovative Media, Inc. (8 MAY 2007).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page