Giao phan Ha Tnh thong bao

Thanh le thanh lap giao phan

ngay 11 thang 02 nam 2019

 

Giao phan Ha Tnh thong bao Thanh le thanh lap giao phan ngay 11 thang 02 nam 2019.

Van phong Hoi ong Giam muc Viet Nam

Ha Tnh (WH 02-01-2019) - Ngay 22 thang 12 nam 2018, Phong Bao ch Toa Thanh a cong bo: c Giao hoang Phanxico thiet lap giao phan Ha Tnh, thuoc giao tnh Ha Noi, va bo nhiem c Giam muc Phaolo Nguyen Thai Hp lam Giam muc Chnh toa tien khi cua giao phan th 27 thuoc giao hoi Viet Nam.

Thanh le Ta n cong bo thanh lap Giao phan va c Giam muc Phaolo Nguyen Thai Hp chnh thc nhan s vu muc t Giao phan Ha Tnh, se c c hanh vao luc 09 h00' th Hai, ngay 11 thang 02 nam 2019 (nham ngay mong 7 Tet Ky Hi), tai Nha th Chnh toa Van Hanh, xa Thach Trung, thanh pho Ha Tnh, tnh Ha Tnh.

Noi dung Thong bao cua Toa Giam muc Ha Tnh:

 

Giao Phan Ha Tnh

Van Phong Toa Giam Muc

Van Hanh, Thach Trung, Tp. Ha Tnh, tnh Ha Tnh

So: 01/18/TB-TGM

 

Ha Tnh, ngay 28 thang 12 nam 2018

 

Thong Bao

Thanh le Ta n cong bo thanh lap Giao phan va c Giam muc Phaolo Nguyen Thai Hp nhan s vu muc t Giao phan Ha Tnh

 

Knh gi: Quy Cha, quy Tu s, Chung sinh cung toan the quy ong ba anh ch em.

Vao luc 12 gi tra (gi Roma) tc 18 gi (gi Viet Nam) th Bay, ngay 22 thang 12 nam 2018, Phong Bao ch Toa Thanh cong bo: c Thanh Cha Phanxico a thiet lap Giao phan Ha Tnh, tach ra t Giao phan Vinh va bo nhiem c cha Phaolo Nguyen Thai Hp, O.P., cho en nay la Giam muc Giao phan Vinh, lam Giam muc Chnh toa tien khi cua Giao phan Ha Tnh.

Trc hong an va niem vui trong ai nay, xin moi ngi cung hiep thong, chung li ta n Thien Chua va tri an Toa Thanh v a thng en Giao hoi Viet Nam cach chung va tan Giao phan Ha Tnh cach rieng.

Thanh le Ta n cong bo thanh lap Giao phan va c Giam muc Phaolo Nguyen Thai Hp chnh thc nhan s vu muc t Giao phan Ha Tnh, se c c hanh vao luc 09h00' th Hai, ngay 11 thang 02 nam 2019 (nham ngay mong 7 Tet Ky Hi), tai Nha th Chnh toa Van Hanh, xa Thach Trung, thanh pho Ha Tnh, tnh Ha Tnh.

Vay, Van phong Toa Giam muc vui mng thong bao va tran trong knh mi quy Cha, quy Tu s, Chung sinh cung toan the quy ong ba anh ch em ve

hiep dang Thanh le, chung li ta n Thien Chua, cau nguyen cho Giao phan va cho c Giam muc Phaolo.

Nh li chuyen cau cua c Trinh N Maria Me Thien Chua, nguyen xin Chua Giesu Hai ong ban niem vui va bnh an tren tat ca moi ngi chung ta.

Tran trong,

Van Phong Toa Giam Muc Ha Tnh

 

Van phong Hoi ong Giam muc Viet Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page