S iep Ngay Hoa bnh The gii 2019:

Chnh tr tot phuc vu hoa bnh

 

S iep Ngay Hoa bnh The gii 2019: Chnh tr tot phuc vu hoa bnh.

Chuyen ng: Linh muc Phero Nguyen Quang Vinh

Vatican (WH 31-12-2018) - S iep Ngay Hoa bnh The gii 1 thang 1 nam 2019: Chnh tr tot phuc vu hoa bnh cua c Giao hoang Phanxico:

* * *

Chnh tr tot phuc vu hoa bnh

1. "Bnh an cho nha nay"

Khi sai cac mon e i thi hanh s vu, Chua Giesu a noi vi ho: "Bat c nha nao ma cac con vao, th trc tien hay chao: 'Bnh an cho nha nay!' Neu o co con cai bnh an th bnh an cac con se lai tren ho; nhc bang khong th bnh an o se tr ve lai vi cac con" (Lc 10,5-6).

Mang en bnh an la trong tam s vu cua cac mon e c Kito. Bnh an ay c gi en cho tat ca moi ngi, khong phan biet nam n, ang khao khat hoa bnh gia nhng tham kch va bao lc ang han sau trong lch s nhan loai. "Can nha" ma Chua Giesu noi en la moi mot gia nh, cong ong, quoc gia va chau luc vi tnh a dang va lch s cua ho. Nhng trc het va tren het, o la moi ca nhan con ngi, khong phan biet hay ky th. Tuy nhien o cung la "can nha chung cua chung ta": la the gii ma Thien Chua a at e chung ta va chung ta c keu goi cham soc va nuoi dng.

Va nh the chung toi gi en li chao Nam Mi: "Bnh an cho nha nay."

2. Thach o e co c mot nen chnh tr tot.

Bnh an cung c v nh niem hy vong ma thi s Charles Peguy a tan dng. No giong nh mot nu hoa mong manh ang co gang n ra tren vung at bao lc ay soi a. Chung ta biet la khat vong quyen lc vi bat c gia nao th a en lam dung va bat cong. Chnh tr la phng tien thiet yeu e xay dng cong ong va cac c che nhan loai, nhng khi sinh hoat chnh tr khong c xem nh la mot hnh thc phuc vu toan bo tap the xa hoi th no se tr nen dung cu an ap, gat con ngi ra ngoai le va tham ch huy diet.

Chua Giesu noi vi chung ta rang, "neu ai muon la ngi lam au th hay la ngi rot het va ay t cho moi ngi" (Mc 9,35). Theo cach noi cua Thanh Giao Hoang Phaolo VI, "hanh x chnh tr mot cach nghiem tuc moi cap o khac nhau - a phng, mien, quoc gia va quoc te - chnh la khang nh rang moi mot ca nhan eu co ngha vu chan nhan thc tai cung nh gia tr cua quyen t do c phu cho mnh e cung nhau va cung luc mu cau thien ch cho xa hoi, quoc gia va toan nhan loai."

Do o, chc nang va bon phan chnh tr khong ngng thach o nhng ngi c keu goi phuc vu at nc cua mnh vi no lc bao ve cac c dan ang sinh song tai o va kien tao cac ieu kien e xay dng mot tng lai tot ep va cong bang. Neu c thc thi vi tinh than ton trong c ban oi vi s song, quyen t do va pham gia con ngi th sinh hoat chnh tr co the tr nen mot hnh thc troi vt cua c bac ai.

3. Bac ai va cac c tnh nhan ban: nen tang cho mot nen chnh tr phuc vu cac quyen li cua con ngi va hoa bnh.

c Giao Hoang Beneicto XVI nhan nh rang "moi Kito hu eu c keu goi thc thi c bac ai phu hp vi n goi cua mnh va theo mc o anh hng ca nhan mnh trong moi trng chnh tr# Khi c c ai linh hoat, tinh than dan than cho cong ch se co gia tr cao hn la mot lap trng ch mang tnh tran tuc va chnh tr thoi# Khi c c ai thuc ay va nang , sinh hoat cua con ngi gop phan vao viec xay dung nen mot xa hoi pho quat cua Thien Chua, la cu canh cua lch s gia nh nhan loai." ay chnh la chng trnh ma tat ca cac chnh tr gia, khong phan biet van hoa hay ton giao, eu co the nhat tr, neu ho muon cong tac v li ch chung cua ai gia nh nhan loai va muon thc thi nhng c tnh nhan ban ay la nen tang cho moi sinh hoat chnh tr lanh manh: cong bang, bnh ang, ton trong nhau, thanh thc, lng thien va trung tn.

Theo chieu hng nay, cung nen nhac lai nhng "Moi Phuc cua Nha Chnh Tr" a c e ra do c Hong Y ngi Viet Nam, Phanxico Nguyen Van Thuan, mot chng nhan trung thanh cua Tin Mng, qua i nam 2002:

Phuc cho chnh tr gia nao co y thc cao va hieu biet sau ve vai tro cua mnh.

Phuc cho chnh tr gia nao co c s tn nhiem.

Phuc cho chnh tr gia nao hoat ong cho cong ch va khong v t li.

Phuc cho chnh tr gia nao luon co li noi i oi vi viec lam.

Phuc cho chnh tr gia nao hoat ong cho s hiep nhat.

Phuc cho chnh tr gia nao hoat ong e at c s thay oi quyet liet.

Phuc cho chnh tr gia nao co kha nang lang nghe.

Phuc cho chnh tr gia nao khong s hai.

Moi mot cuoc bau c hay tai c va moi giai oan trong i song phuc vu cong chung la mot c hoi quay ve lai nhng e tai tranh c a la nguon cam hng cua cong ly va luat phap. Co mot ieu chac chan la: chnh tr tot phuc vu cho hoa bnh. No ton trong va co vo cac quyen can ban cua con ngi, cung ong thi la nhng trach nhiem ho tng, em lai moi day tin tng va biet n nhau cang ngay cang vng chac gia cac the he hien tai va tng lai.

4. Nhng tat xau cua chnh tr

ang buon la ben canh nhng u iem, chnh tr cung khong thieu nhng tat xau, hoac la do ca nhan thieu kha nang hoac do nhng khiem khuyet trong guong may va cac nh che cua no. Ro rang la nhng tat xau nay lam giam sut long tin tng vao he thong chnh tr noi chung, cung nh cua nhng ngi cam quyen, cac quyet nh cua ho va nhng ai co lien quan. Nhng te oan nay, trong khi lam suy yeu ly tng ve mot nen dan chu ch thc, a mang lai noi o nhuc cho moi trng sinh hoat v li ch cong cong va e doa tnh hai hoa trong xa hoi. Chung toi muon noi en tnh trang tham nhung tra hnh di nhng hnh thc khac nhau: chiem oat trai phep tai san chung, boc lot ca nhan, choi bo cac quyen li, coi thng luat le chung, lam giau mot cach bat lng, bien minh cho quyen bnh bang vu lc hoac la tuy tien nai en ly do chnh tr va t choi giao lai quyen hanh. Them vao o la thai o bai ngoai, ky th chung toc, thieu s quan tam en moi trng thien nhien e phuc vu cho li loc nhat thi va s khinh re nhng ngi b bat buoc song kiep lu ay.

5. Nen chnh tr tot co vo s tham gia cua ngi tre va long tin ni ke khac

Khi s thc thi quyen bnh chnh tr ch nham en viec bao ve quyen li cua mot nhom nho c u ai th tng lai se b e doa va nhng ngi tre co the co nguy c mat long tin tng, v ho b ay ra ngoai le xa hoi ma khong co kha nang cong tac vao viec xay dng tng lai. Nhng khi chnh tr, mot cach cu the, khch le cac tai nang cua ngi tre va nhng hoai bao cua ho th bnh an se rang r trong nhan quan cung nh tren khuon mat cua ho. No se tr thanh mot li bao chng ay tin tng la "Toi tn nhiem ban va vi ban toi tin" rang chung ta co the chung tay lam viec cho li ch chung. Mot nen chnh tr phuc vu hoa bnh neu no c dien ta qua viec nhn nhan cac ac sung va kha nang cua moi ca nhan. "Co g ep hn mot ban tay vn ra? No a c Thien Chua dng nen e trao ra va nhan lanh. Thien Chua khong muon ban tay ay giet choc (x. St 4, 1tt) hoac gay nen au kho, nhng la e cham soc va giup ch trong cuoc song. Cung vi con tim va tr khon, ban tay cua ta co the tr nen mot phng tien oi thoai".

Moi mot ngi eu co the gop mot vien a giup xay dng can nha chung. Mot sinh hoat chnh tr ch thc, c xay tren nen tang luat phap va trong tng quan ngay thang va cong bang gia cac ca nhan, th luon c canh tan bat c khi nao chung ta xac tn rang moi ngi, khong phan biet nam n hay the he, eu co kha nang mang en bao chng cho nhng sc manh mi trong cac moi tng quan, tr thc, van hoa va tinh than. Hnh thc tin tng nay khong bao gi de ma hoan thanh v tnh phc tap cua cac moi tng quan gia ngi vi ngi, ac biet trong thi ai nay, ang mang mot xu hng khong tin tng nhau bat re t thai o s hai tha nhan hay ngi la, hoac la lo lang thai qua ve an toan ca nhan. That ang buon khi tnh trang o cung xay ra tren bnh dien chnh tr, trong nhng thai o hat hui hoac nhng hnh thc quoc gia chu ngha qua khch gay ap lc at lai van e tnh huynh e ma the gii toan cau hoa hom nay ang het sc can en. Ngay nay, hn bao gi het, xa hoi chung ta can en "nhng ngi th xay dng hoa bnh" va nhng chng nhan ch thc cua Thien Chua Cha, ang luon luon c ao s thien hao va hanh phuc cho gia nh nhan loai.

6. Noi "khong" vi chien tranh va thu oan gay s hai

Mot tram nam sau khi The Chien Th Nhat cham dt, khi tng niem nhng ngi tre a nga xuong trong cac cuoc giao tranh va thng dan b xau xe khap ni, hn bao gi het, chung ta cang y thc ve bai hoc kinh khung cua nhng cuoc chien huynh e tng tan: hoa bnh khong bao gi c thu gon vao trong khai niem can bang gia quyen lc va s hai. e doa ke khac la ha thap ho xuong ngang hang o vat va nh the phu nhan nhan pham cua ho. o la ly do mot lan na chung ta khang nh rang s leo thang cac moi e doa va gia tang che tao vu kh mot cach khong kiem soat c la i ngc lai luan ly va no lc tm kiem hoa bnh. Hien tng khung bo nhng ngi de b phng hai nhat gop phan khien toan bo dan chung phai bo x s e i tm mot ni chon bnh yen. Nhng dien van chnh tr co khuynh hng o toi cho cac di dan va tc mat niem hy vong ni nhng ke ngheo kho th khong the chap nhan c. Tot hn la can phai tai khang nh rang hoa bnh c at tren s ton trong ca nhan, khong phan biet lai lch, ton trong phap luat va li ch chung, ton trong moi trng a c giao pho cho ta cham soc va truyen thong luan ly phong phu tha hng t cac the he a qua.

ac biet chung toi ngh en cac tre em hien ang song trong nhng vung at tranh chap, va en tat ca nhng ngi ang hoat ong e bao ve mang song va benh vc quyen li cua cac em. Trung bnh c sau em th co mot em trong the gii b anh hng bi bao lc hoac nhng tac hai cua chien tranh, ngay ca khi cac em khong b ket nap lam lnh tre em hoac lam con tin bi nhng nhom vu trang. Chng ta cua nhng ngi ang hoat ong e bao ve sinh mang va nhan pham cua cac em la ieu rat quy gia cho tng lai cua nhan loai.

7. Mot d phong ln cho hoa bnh

Trong nhng ngay nay, chung ta ky niem 70 nam ngay Tuyen Ngon Quoc Te Ve Nhan Quyen, c thong qua sau The Chien Th II. Trong boi canh nay, chung ta cung nh lai li Thanh Giao Hoang Gioan XXIII: "Y thc cua con ngi ve cac quyen ca nhan nhat thiet phai a en viec nhn nhan nhng ngha vu ca nhan. S s hu cac quyen a en trach nhiem hanh x cac quyen o, v o la bieu hien nhan v cua ban than. Va viec s hu cac quyen cung bao ham s nhn nhan va ton trong t nhng ke khac."

That vay, hoa bnh la hoa trai cua mot d phong chnh tr to ln at nen mong trong trach nhiem ho tng va s le thuoc tng tac cua con ngi. Nhng no cung la mot thach o oi hoi luon phai lam mi moi ngay. No oi hoi mot s hoan cai con tim va tam hon; no mang tnh noi tam va cong ong cung nh co ba kha canh khong tach ri nhau:

- hoa bnh vi chnh mnh, loai tr s cng nhac khong chap nhan thay oi, gian d va thieu kien nhan; thanh Phanxico e Sale a noi ve "mot chut t du dang cho ban than" e tang "mot chut t ngot ngao cho ngi khac";

- hoa bnh vi ngi khac: gia nh, ban be, ngi la, ngi ngheo va ke au kho, khong ngai gap g ho va lang nghe nhng g ho muon noi;

- hoa bnh vi thien nhien, tai kham pha mon qua v ai cua Thien Chua va trach nhiem ca nhan va c chung phan cua chung ta la c dan cua the gii nay, la cong dan va la nhng ke kien tao tng lai.

Mot nen chnh tr hoa bnh, vi y thc va quan tam sau xa en tng hoan canh cua nhng ngi de b ton thng, co the muc lay nguon cam hng t li kinh Magnificat ma c Maria, Me Chua Kito Cu The va la N Vng Hoa Bnh, a hat len thay cho toan nhan loai: "i no ti i kia, Chua hang thng xot nhng ai knh s Ngi. Chua gi tay bieu dng sc manh; dep tan nhng ai long tr kieu cang. Chua ha be nhng ngi quyen the, Ngi nang cao nhng ke khiem nhng; # v Ngi nh lai li ha xot thng, li ha a giao c vi to phu chung ta la Ap-ra-ham va con chau en muon i." (Lc 1, 50-55)

ien Vatican, ngay 8 thang 12 nam 2018

Giao hoang Phanxico

Chuyen ng: Linh muc Phero Nguyen Quang Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page